ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรีย หมดเขต 23 มกราคม 2558

Graduation

ทุน Technology Grants ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 ที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/วิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย ดังนี้ 1) ปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) 2) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship) 3) ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student) *สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนหนังสือที่ ศธ 0507(5)/ว 1000 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 1. การสมัคร 1.1 บุคคลทั่วไป: สมัครโดยตรงที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ (ชั้น 10) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี… [Read More]

ข่าวทุนออสเตรเลีย 2558 >> สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ เชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

EndeavorAwards

ข่าวทุนออสเตรเลีย 2558 สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ทำวิจัย หรือดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ชั้น 4 ห้องพินนาเคิล 1-2 (ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม) การสัมมนาจะให้ข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมเคล็ดลับในการสมัครทุน   ทุนเอนเดเวอร์เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งคนไทยสามารถสมัครรับทุนได้ โดยเป็นทุนเต็มจำนวนและเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี   ทุนเอนเดเวอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) และ ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร… [Read More]

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย หมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2558

images (2)

บมจ.ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 จำนวน 10 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2558 ทุนที่รับสมัคร ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนดในสาขาวิชาดังนี้ – Master of Business Administration หรือ MSc ด้าน Finance / Marketing – ด้าน Accounting – ด้าน Risk Management – ด้าน Financial Engineering – ด้าน Human Resource… [Read More]

ทุนรัฐบาลเกาหลี หมดเขตรับสมัครทุนการศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2558

images (2)

ทุนรัฐบาลเกาหลี 2015 ทุนการศึกษา จากรัฐบาลเกาหลี สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสสำหรับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศเกาหลี เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำระดับโลก และสร้างเครือข่ายความเป็นมิตรกับเกาหลี ระยะเวลาของทุนการศึกษา ปริญญาโท >> 1 ปีสำหรับการเรียนภาษาเกาหลี + ปริญญาโท 2 ปี ปริญญาเอก >> 1 ปีสำหรับการเรียนภาษาเกาหลี + ปริญญาเอก 3 ปี คุณสมบัติ ผู้สมัคร และคุณพ่อคุณแม่ของผู้สมัครต้องเป็นประชากรต่างชาติ (หากถือสัญชาติเกาหลีจะไม่สามารถสมัครทุนการศึกษาได้) ผู้สมัครต้องอายุต่ำกว่า 40 ปี ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ภายในวันที่ 1 กันยายนของปีที่สมัครทุนการศกึษา ผู้สมัครจะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 2.64 มูลค่าทุนการศึกษา ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 900,000 KRW ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายสำหรับงานวิจัยต่อภาคการศึกษา >> 210,000 KRW สำหรับสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 240,000 KRW สำหรับสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเครื่องจักรกล ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น… [Read More]

ทุนการศึกษาของ University Amsterdam สำหรับนักเรียนนอกยุโรป

240px-GrimburgwalAmsterdam

ทุนการศึกษาของ University Amsterdam สำหรับนักเรียนนอกยุโรป (Amsterdam Excellence Scholarship for Non-EU Students) หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 15 มกราคม 2558 เปิดสำหรับ : นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากประเทศนอกทวีปยุโรป ทุนการศึกษา: 25,000 ยูโรต่อปี The University of Amsterdam (UVA) เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนในคณะตามลิสต์ด้านล่าง สามารถสมัครทุนการศึกษาได้ Faculty of Social and Behavioural Sciences; Faculty of Law; Faculty of Humanities; Faculty of Economics and Business; Faculty of Science; Faculty of Medicine; Faculty of Dentistry… [Read More]

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. จำนวน 355 ทุน

images (2)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2558 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 – 2556 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือถ้ากำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2557 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และต้องสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนปกติ คือภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์… [Read More]

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

images (2)

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดของทุน ทุน การศึกษาที่ได้รับ ได้แก่  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 240,000 บาทต่อปี ผู้ได้รับทุนรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 420,000 บาทต่อปี (1,400,000 เยน) (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง) คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หลักฐานการสมัคร    1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.      สำเนาทะเบียนบ้าน 3.     … [Read More]

ทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2015/2016

1409000001_franco-thai2015

ทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2015/2016 โครงการ ทุน Franco-Thai มอบให้ผู้ถือสัญชาติไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท – ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมถึงการคุ้มครองทางสังคมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส – ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน เป็นทุนบางส่วน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส สำหรับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท) อย่างไรก็ตามบางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี สำหรับปริญญาเอก จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนต้องทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ตั้งใจไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทและเอก เปิดโอกาสให้กับทุกสาขาการเรียน และไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ทุนการศึกษา Franco-Thai… [Read More]