ระบบการศึกษา

 ระบบการศึกษา ของ ฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่สนใจ ศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบที่แตกต่างจากระบบการศึกษาของไทย และประเทศตะวันตกอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกับคนไทยมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากชาวฝรั่งเศสให้ความสำคัญต่อคติประจำชาติที่ว่า “เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” เป็นอย่างยิ่ง คติพจน์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก รวมถึงด้านการศึกษาซึ่งชาวฝรั่งเศสถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากความเคารพในด้านเสรีภาพ และความเสมอภาค

การให้การศึกษาโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนเป็นการป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสิทธิและโอกาสของแต่ละบุคคลในเรื่องความเสมอภาคกันทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สาธารณรัฐมอบให้แก่ทุกคนที่อยู่ในฝรั่งเศส ระบบการให้ทุนการศึกษาจะทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางด้านโอกาสทางการศึกษา ขอแต่เพียงเขาเหล่านั้นมีสติปัญญาที่ดีเขาก็จะได้รับโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับคนอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ผิวพรรณหรือฐานะทางสังคมแต่อย่างใด อีกประการหนึ่ง โดยที่เล็งเห็นว่าการศึกษาจะนำไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ความคิดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเสรีภาพทางความคิด ด้งนั้นชาวฝรั่งเศสจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนมาโดยตลอด และมอบหมายให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่จะสร้างและรักษาไว้ ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้โอกาสกับเด็กที่บิดามาดาเป็นชาวต่างชาติและพักอาศัยอยู่ฝรั่งเศสได้รับการผสมผสานความเป็นฝรั่งเศสไว้ในตัว

การศึกษาก่อนวัยเรียน 2 – 5 ขวบ

ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติอันยาวนานของฝรั่งเศส ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กที่อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เข้าโรงเรียนถึง 99% ของจำนวนเด็กทั้งหมด โรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นบริการฟรี แต่ในโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนเอง โดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลแยกออกเป็น 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นเล็ก (Petite Section) ชั้นกลาง (Moyenne Section) และชั้นสูง (Grande Section)

การศึกษาระดับประถมศึกษา 6 – 10 ขวบ (Primary School)

เป็นการบริการฟรีและเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กฝรั่งเศสและเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส โรงเรียนระดับประถม ประกอบด้วย 5 ชั้น คือ ชั้นเตรียมประถมศึกษา Classe Prèparatoire (CP) ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 Cours Elémentaire 1 (CE1) ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 Cours Elèmentaire 2 (CE2) ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 Cours Moyen 1 (CM1) และชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 Cours Moyen 2 (CM2)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 11 – 18 ปี (Secondary School)

ยังคงเป็นการบริการฟรีและส่วนหนึ่งยังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กฝรั่งเศสและเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ

มัธยมต้น (11 – 14 ปี)

เป็นการศึกษาระบบเดียวกันทั้งหมด สถานศึกษาเรียกว่า “Collège” รับเด็กทุกคนที่สำเร็จจากชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Sixième) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Troisième) เป็นการเรียนการสอนทั่วไปในวิชาการสายสามัญ โดยยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน

มัธยมปลาย (15 – 17 ปี)

สถานศึกษาเรียกว่า “Lycée” ภายหลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา ซึ่งเริ่มแยกการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ

 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญและทางเทคโนโลยี (Lycée d’enseignement général et technologique) ใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี คือชั้นปีที่ 2 (Seconde) ชั้นปีที่ 1 (Première) และชั้นปลาย (Terminale) เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรสายสามัญ (Baccalauréat général) หรือประกาศนียบัตรสายเทคโนโลยี (Baccalauréat technologique) หรือประกาศนียบัตรสายช่างเทคนิค (Brevet de technicien)
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ (Lycée Professionnel) เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) หรือประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) และประกาศนียบัตรมัธยมปลายสายอาชีพ (Baccalauréat professionnel)

ประกาศนียบัตร Baccalauréat เป็นกุญแจสำคัญสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวนี้จะต้องเป็นประกาศนียบัตร แห่งชาติที่ได้มาจากผลการสอบทั่วไป โดยข้อสอบกลางของรัฐ ไม่ใช่ ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา ซึ่งเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย นักเรียนที่จบ ม.6 และต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศฝรั่งเศส จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสให้ได้เสียก่อน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education System)

สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีประวัติทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ยาวนาน มหาวิทยาลัยแห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 – 13 เช่น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง “ลา ซอร์บอนน์ (La Sorbonne)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1257 หรือ พ.ศ. 1800

การพัฒนาหลักสูตรในหลาย ๆ ศตวรรษต่อมา และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของสังคม ทำให้ระบบอุดมศึกษาของฝรั่งเศสเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อน จากความมุ่งหมายเดิมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การให้การศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ปรับตนเองไปตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคม ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของภาคธุรกิจเอกชน โดยการก่อตั้ง Instituts Universitaires de Technologies (IUT) ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบธุรกิจจริง ๆ เมื่อจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตร DESS ซึ่งเป็นสิ่งประกันความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมในระดับสูง และยังให้นักศึกษาได้รับการ ฝึกความชำนาญเฉพาะด้านในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญเฉพาะอีกด้วย สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสส่วนมากเป็นของรัฐ มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 88 แห่ง มหาวิทยาลัยคาทอลิก 5 แห่ง สถาบันโปรเตสแตนต์ 3 แห่ง และอื่น ๆ อีก 4 แห่ง ปริญญาบัตรในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Licence – 3 ปี ระดับ Master – 2 ปี หรือระดับ Doctorat – 8 ปี จะออกโดยรัฐบาลฝรั่งเศส

เรามักจะพบว่านักเรียนแต่ละคนที่ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสมักจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้องการเรียนภาษาเพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศส ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาในระดับดีมาก ๆ หรือต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษา เช่น อาจารย์ นักวิจัย และนักธุรกิจ เป็นต้น หรือเยาวชนที่ต้องการไปทัศนศึกษา พร้อมกับการ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประสบการณ์ในยุโรป ทั้งในด้านศึกษาวัฒนธรรม และท่องเที่ยวหาความบันเทิงในสิ่งแวดล้อมแบบฝรั่งเศสไปด้วย

 

สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศส

แนะนำศูนย์ภาษา

การไปเรียนภาษาในฝรั่งเศสไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด มีสถาบันสอนภาษาที่ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ภาษา (Centres de langues)” สอนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับจำนวนกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ และรับนักเรียนตลอดทั้งปี ศูนย์ภาษาส่วนมากนิยมจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน คือในระหว่างเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนของประเทศในยุโรป

ศูนย์ภาษามี 2 ประเภท คือ

 1. ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย
 2. ศูนย์ภาษาเอกชน

ศูนย์ภาษาทั้ง 2 ประเภท มีมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกันทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและวิธีการเรียนการสอน โดยจะมีข้อแตกต่างแต่เพียงสภาพแวดล้อมของแต่ละแห่งเท่านั้น

สภาพแวดล้อม

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยจะจัดให้นักเรียนภาษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยฝรั่งเศส ส่วนศูนย์ภาษาเอกชนจะให้ความช่วยเหลือ และจัดการอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทั้งในด้านความเป็นอยู่และการเรียนการสอน โดยจะจัดให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองมากกว่า

หลักสูตรการเรียนการสอนมีให้เลือกทุกระดับทั้งสำหรับเยาวชน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ที่ทำงานแล้ว และผู้สูงวัย อายุตั้งแต่ 18 ปี จนถึงอายุ 70 ปี หรือมากกว่า เปิดหลักสูตรตลอดทั้งปี และหลักสูตรภาคฤดูร้อน (ก.ค.-ก.ย.) ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 หรือ 2 สัปดาห์ หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน

หลักสูตร

การเรียนการสอน สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรเร่งรัด (Cours intensifs) ซึ่งเรียนอย่างจริงจังทุกวัน วันละ 4 – 5 ชั่วโมง หรือเป็นหลักสูตรปกติ (Cours extensifs) ซึ่งเรียนครั้งละไม่กี่ชั่วโมง แต่ใช้เวลานานกว่า อาจเรียนเป็นกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง ศูนย์ภาษาหลายแห่งเปิดหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเพื่อการใช้งานทั่วไปหรือสำหรับประกอบอาชีพ โดยจะได้รับหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรตามระดับที่นักเรียนสำเร็จ นอกจากนี้นักเรียนสามารถที่จะสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองจากศูนย์ภาษา และสามารถเตรียมสอบประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการคือประกาศนียบัตร DELF หรือ DALF ประกาศนียบัตรของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งประกาศนียบัตรของหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม แห่งปารีส

อีกประการหนึ่ง นักเรียนมีโอกาสในการเลือกที่พักในหอพักของ มหาวิทยาลัย หรืออาจจะได้มีโอกาสพักร่วมกับครอบครัวฝรั่งเศส โรงแรม หรืออพาร์ทเมนต์ และยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ศูนย์ต่าง ๆ จัดให้ ซึ่ง สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เพื่อให้เรียนรู้และคุ้นเคยกับเมืองที่พักอาศัยและยังได้รื่นเริงกับงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ กีฬา โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่มีแล้วแต่นโยบายของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

การทดสอบภาษาฝรั่งเศส

ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนต่างชาติ ประกาศนียบัตร DELF และ DALF

 • ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน DELF : Diplôme d’Etudes de Langue Française (Diploma in French Language)
 • ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง DALF : Diplôme Approfondi de Langue Française (Advanced Diploma in French Language)

ประกาศนียบัตรทั้ง 2 นี้กำหนดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน DELF เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน DALF เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาระดับสูงและเฉพาะด้าน เปรียบเหมือนกับการสอบ TOEFL ของภาษาอังกฤษ การสอบประกาศนียบัตรเหล่านี้ไม่ได้บังคับจำนวนชั่วโมงเรียน แต่สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเลยจะสอบผ่าน DALF ได้ จะต้องเรียนประมาณ 1,000 ชม. ถือว่าเป็นระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานในระดับที่นักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนต่อในฝรั่งเศสจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างไม่มีปัญหา ด้วยเหตุนี้ นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร DALF แล้วจึงไม่ต้องสอบภาษาอีกในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (ตามมาตรา 88 1145 กฎหมาย ลงวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1988) นักเรียนสามารถเรียนเพื่อเตรียมตัวและสมัครสอบ DELF และ DALF ได้ที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ


ประกาศนียบัตร DELF และ DALFประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 1. ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน DELF : Diplôme d’ Etudes en Langue Française (Diploma in French Language) แบ่งออกเป็นระดับ A1, A2, B1 และ B2
 2. ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง DALF : Diplôme Appronfondi de Langue Française (Advanced Diploma in French Language) มีระดับ C1 และ C2

โดยทั่วไปแล้วสถาบันการศึกษาในฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูง หรือโรงเรียนเฉพาะทางอื่น ๆ จะพิจารณาเอกสารจากประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสด้วย อย่างน้อยในระดับ B2 เป็นต้นไป เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาสามารถยื่นใบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส TCF หรือ TEF ได้เช่นเดียวกัน

 1. TCF (Test de connaissance du français / Test of French Knowledge) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสโดยทั่ว ๆไป ซึ่งจะมีการสอบปรนัย สอบพูดและสอบข้อเขียน เพื่อวัดทักษะไวยากรณ์และคำศัพท์ เปรียบเทียบได้กับการสอบ IELTS ในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือ Test Dalf สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมัน
 2. TEF (Test d’èvaluation de français) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส จัดโดยสภาหอการค้าปารีสที่เน้นทักษะความเข้าใจในการใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยทั่ว ๆ ไป
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สอบที่เมืองไทยได้ที่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ (Aliance française Bangkok)
 
 
 

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. Phatsarawan says:

  สวัสดีค่ะ อยากให้ทางบริษัทเตรียมเอกาสารในการยื่นวีซ่าเพื่อเรียนต่อภาษาฝรั่งเศส ดิฉันได้เตรียมและติดต่อกับมหาลัยไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าคิดค่าดำเนินการเท่าไหร่คะ

  • educatepark_europe says:

   ทางบริษัทไม่มีบริการรับทำวีซ่านักเรียนสำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะ เนื่องจากทางเราไม่มีนโยบายเก็บค่าดำเนินการเฉพาะบริการกับนักเรียนค่ะ ทางเราเป็นตัวแทนสถาบันภาษาซึ่งจะดำเนินการให้นักเรียนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งน้องเดินทาง โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ จากทางบริษัทเลยค่ะ

 2. Maxime says:

  ถ้าผมเรียนต่อ ป ตรี ที่ฝรั่งเศสนะครับ ผมสามารถหางานทำได้ไหมครับตามร้านอาหารหรืออะไรประมาณนี้นะครับ
  ขอบคุณมากครับ

  • educatepark_europe says:

   วีซ่านักเรียนในฝรั่งเศส สามารถทำงาน Part-Time ได้ค่ะ

 3. Maxime says:

  Université de Strasbourg ค่าที่พักและค่าครองชีพประมาณเท่าไหร่ครับ
  ขอบคุณครับ

  • educatepark_europe says:

   600-800 ยูโรต่อเดือนค่ะ

 4. Maxime says:

  ผมอยากเรียนต่อ ป.ตรี ครับในด้านของการท่องเที่ยว ธุรกิจ ด้านไวน์ ค่าเรียนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ

  • educatepark_europe says:

   มีหลากหลายราคานะคะ เช็คกับที่เวบไซต์ sommelier-france.org ค่ะ ซึ่งจะมีลิสต์โรงเรียนอยู่ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรวิชาชีพนะคะ ยกตัวอย่างโรงเรียนนะคะ CFA François Rabelais, Ecole des Métiers de la Table et de l’Hotellerie Paris, Ecole hôtelière d’Avignon, CAFA Formation Bordeaux ค่ะ

 5. pick says:

  คืออยากเรียนต่อโท สาขา sports scince คับ มีที่ไหนเปิดแบบหลักสูตรอินเตอร์ เรียนฟรีบ้างคับ หรือ ราคาถุก ถ้าเป็นหลักสูตรฝรั่งเสศต้องทำไงครับ ขอบคุณครับ

  • educatepark_europe says:

   ลองดูให้แล้วนะคะ ไม่มีหลักสูตร Inter ค่ะ กรณีถ้าจะเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสแนะนำให้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสในเมืองไทยเลยค่ะ

 6. siriwan says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนถามถึงการเทียบวุฒิค่ะ
  คือหนูเพิ่งจบปวส. อยากไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสค่ะ หนูไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสเลย กะว่าจะลงเรียนภาษากับมหาลัยของรัฐที่ฝรั้งเศส แล้วต่อป.ตรี คือหนูอยากทราบว่า หนูต้องเริ่มปี1ใหม่ที่โน้น หรือ ปวส.เมืองไทยสามารถเทียบกับ DUT ฝรั่งเศสได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • educatepark_europe says:

   เรื่องการเทียบวุฒิอาจจะเป็นไปได้ยากค่ะ อาจจะต้องไปเริ่มป.ตรีที่นั่นใหม่เลยค่ะ

 7. เมย์ says:

  สวัดดีค่ะ เรียนจบ ป ตรี วิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางมา อยากทราบว่า มีสาขาป โท. ที่เกียวข้องด้านนี้บ้างมั้ยค่ะ ขอบคุนค่ะ

  • educatepark_europe says:

   สวัสดีค่ะ

   มีหลักสูตรปริญญาโท ทางด้านนี้อยู่ค่ะ จะประมาณนี้ค่ะ Master Sciences, technologies, santé mention chimie spécialité arômes, parfums, cosmétiques แต่สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดค่ะ ถ้าสนใจพี่จะส่งรายละเอียดให้ค่ะ แจ้งพี่มาอีกทีนะคะ

 8. Thitiporn says:

  คือหนูมีพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะ เรียกเป็นพ่อเลี้ยงประมาณนี้ค่ะ แต่หนูไม่ได้มีสัญชาติฝรั่งเศษค่ะแต่ถ้าอยากไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศษนี่ต้องทำวิซ่านักเรียนใช่มั้ยค่ะ แล้วถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศษ ต้องเริ่มยังไงค่ะ คือตอนนี้ที่ประเทศไทยหนูก็อยู่ม.4ค่ะ

  • educatepark_europe says:

   ลองให้ทางพ่อเลี้ยงติดต่อโรงเรียน หรือติดต่อสถานทูตดูก่อนนะคะ อาจจะเป็นนักเรียน หรืออพยพย้ายถิ่นค่ะ

 9. Lookmoo says:

  อยากเรียนต่อเกี่ยวกับวิศวกรรม
  แนะนำมหาลัยหน่อยค่ะ เอาในปารีส
  + ค่าเทอมเท่าไหร่คะมีฟรีไหม ขอบคุณค่ะ

  • educatepark_europe says:

   โรงเรียนวิศวกรรมในฝรั่งเศส ไม่มีค่าเทอมอยู่แล้วค่ะ หรือถ้ามีก็มีน้อยมาก ไม่ถึง 10,000 บาทต่อภาคการศึกษาค่ะ

   แต่ที่สำคัญคือการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะ

   นี่คือโรงเรียนในปารีส และแถบใกล้เคียงปารีสค่ะ
   École Nationale des Ponts et Chaussées (แนะนำที่นี่เลยนะคะ อันดับ 1 ในฝรั่งเศสทางด้านโรงเรียนวิศวกรรมค่ะ)
   ESIEE Paris
   École Centrale Paris
   Institut Supérieur d’électronique de Paris

 10. Porntip Prateep na thalang says:

  เป็นไปได้ไหมเด็กท่ีไม่ได้เรียนสายฝรั่งเศสมาแล้วจะเรียนต่อ ป.ตรี ท่ีฝรั่งเศสได้มั้ย ม.นานาชาติของฝรั่งเศสอยู่ท่ีเท่าไหร่คะ(รัฐศาสตร์)

  • educatepark_europe says:

   ไม่จำเป็นนะคะที่คนที่ไม่ได้เรียนสายศิลป์-ฝรั่งเศสมาจะเรียนป.ตรีที่ฝรั่งเศสไม่ได้ ขอให้ได้เรียนภาษาถึงในระดับ B2 ก็โอเเคแล้วค่ะ ส่วนป.ตรีทางด้านรัฐศาสตร์ ที่สอนภาคภาษาอังกฤษ จะมีหลักสูตร Sciences Po’s Asia-Europe program ที่ Science Po, Le Havre ค่ะ รับ IELTS ที่ 6.5 หรือ TOEFL iBT 100 ลองเข้าไปดูในเวบไซต์และสมัครกับทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรงเลยค่ะ ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนจะอยู่สูงสุดที่ 9,940 ยูโรต่อปีค่ะ

   • Porntip Prateep na thalang says:

    ขอบคุณมากค่ะ

 11. momim says:

  สวัสดีค่ะ
  หนูจะไปเรียน ป.ตรี อยากเรียนเศรษฐศาสตร์ แต่อยากเรียนใน iut ค่ะ เเต่ที่ทราบมาคณะนี้ไม่มีใน iut เลยอยากถามว่า iut มีสาขาที่เกี่ยวกับด้านสายนี้ไหมค่ะ มีสาขาอะไรบ้าง เเละ iut ที่ไหน ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณมากกค่ะ

  • educatepark_europe says:

   น้อง momim คะ

   หลักสูตรที่อยู่ใน IUT ส่วนใหญ่ จะเป็นหลักสูตรในสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ อาทิเช่น เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, อุตสาหการ, ความปลอดภัย และ IT ค่ะ

   • momim says:

    ขอบคุณ ฝค่ะ เเล้วถ้าเป็นมหาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้างค่ะ เเละมหาลัยที่ไหน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

    • educatepark_europe says:

     จริง ๆ แล้ว มีเกือบทุกสาขาค่ะ แล้วกระจายอยู่เกือบทุกเมืองด้วย น้องอยากเรียนสาขาอะไรคะ Econometric, Financial Economics, Quantitative Economics และอื่น ๆ

     รบกวนระบุให้พี่นะคะ พร้อมกับแจ้งระดับภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบันด้วยจ้ะ จะได้ใช่วยดูให้ค่ะ

     • momim says:

      ตอนนี้กำลังเรียนภาษาอยู่ที่ tours ค่ะ กำลังเรียน a2 โดยจะเข้ามหาลัยปีหน้าค่ะ สนใจสาขาเอกการเงิน ทางด้านพวกนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^_^

     • educatepark_europe says:

      จะเรียนเป็นมหาวิทยาลัย หรือ Ecole ได้ใช่ไหมคะ

     • momim says:

      เรียนได้ทั้งมหาลัย เเละEcole ค่ะ

     • educatepark_europe says:

      ลองเข้าไปดูสถาบันตามนี้ดูนะคะ

      – Universite Pantheon-Assas
      – Universite Lille 1
      – Universite de Strasbourg
      – Universite Rennes 1
      – Universite Lumiere – Lyon 2
      – Universite de Bretagne Occidentale
      – Universite de Rouen
      – Universite de Lorraine

 12. Ladapa says:

  อยากทราบว่าถ้าเรียนระดับปริญญาตรีต้องใช้ TOEIC หรืออื่นๆมั้ยค่ะ แล้วถ้าเป็นหลักสูตรนานชาติจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ?

  • P' Bom says:

   น้อง Ladapa คะ

   จะเรียนสาขาวิชาอะไรคะ จะได้เช็คให้ก่อนค่ะ ว่ามีเรียนเป็นภาษาอังกฤษไหม

 13. ฟา says:

  อยากไปเรียนต่อป.ตรีที่ฝรั่งเศสค่ะ อยากรบกวนถามหน่อยนะคะ
  1.ค่าเทอมที่เมือง lyon มหาลัยไหนถูกๆบ้าง
  2.จะไปเรียนต้องทำเอกสารมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ
  3.ค่าที่พัก ค่าครองชีพสูงมั้ย
  รบกวนด้วยน้าาค้าาาาา TT

  • P' Bom says:

   น้องฟาคะ

   1. ค่าเทอม ของ University of Lyon I, II, III ถูกทั้ง 3 ที่ค่ะ
   2. ถ้าจะไปเรียนให้ส่งใบสมัครเรียนที่เรียกว่า “Dossier Blanc” ได้ที่สถานทูตค่ะ ในแบบฟอร์มนี้จะมีแจ้งเรื่องการเตรียมเอกสารค่ะ
   3. ค่าที่พักถ้าได้อยู่หอของทางรัฐบาล ตกเดือนละประมาณไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือนค่ะ ค่าครองชีพก็จะประมาณ 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือนค่ะ

   **** สิ่งสำคัญสำหรับน้อง ในการไปเรียนต่อปริญญาตรีคือ ควรได้ภาษาฝรั่งเศสในระดับ B2 เป็นอย่างน้อยนะคะ

  • chanakarn says:

   ที่ฝรั่งเศษมีโรงเรียนมัธยมปลาย(ม.4)สายอาหารมั้ยค้ะถ้ามีช่วยแนะนำโรงเรียนหน่อยค่ะ

   • P' Bom says:

    คุณ Chanakarn

    จะมีหลักสูตรของ Lycee แต่ละที่อยู่ค่ะ เป็น Cocational School แต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่าง อย่างเช่น LYCEE HOTELIER DE MARSEILLE, LYCEE DES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DU TOURISME DE GRENOBLE ประเด็นคือ ต้องลองสอบถามไปทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ว่าจะรับเด็กต่างชาติหรือเปล่า และต้องมีภาษาฝรั่งเศสในระดับดีนะคะ

 14. น้องยุ says:

  สวัสดีค่ะ พี่ๆทุกคน
  ตอนนี้หนูสนใจอยากไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ Saint Etienne ไม่ทราบว่าแถวนั้นมีศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมากไหมค่ะ? ขอชือด้วยค่ะ
  ขอบพระคุณมากค่ะ

  • P' Bom says:

   น้องยุคะ

   ส่วนใหญ่จะเจอแต่มหาวิทยาลัยน่ะค่ะ ถ้ามีใกล้ ๆ ก็น่าจะเป็น Lyon ค่ะ

 15. จินนี่ says:

  รบกวนถามว่า คือหนูเรียนจบcollége แล้วหนูจะเข้าlycée พอเรียนจบlycée แล้ว หนูต้องเรียนอะไรต่อและต้อง ทำอะไรบ้างค่ะเพราะว่าอยากจะเรียนจบมหาลัยที่นี้อ่ะค่ะ หนูพึ่งมายุได้1ปี8ด.แล้วหนูพึ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศษแค่7ด.เองค่ะ

  • P' Bom says:

   น้องจินนี่คะ

   เรียนจบแล้วก็ได้ Baccalauréat ใช้ตัวนี้สอบเข้าเรียน License 1 ค่ะ เรียนจบ License 3 ก็คือปริญญาตรีค่ะ

 16. koikaew says:

  อยากทราบว่าถ้าจะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสในด้านกฏหมาย มีที่ไหนแนะนำมั้ยค่ะ เอาที่ไม่ได้อยู่ในปารีสอ่ะค่ะ

  • P' Bom says:

   น้อง koikaew

   มีที่ Lyon III, Toulouse I, Marseille, Strasbourg, Montpelille ค่ะ

 17. bee says:

  คือพี่ค่ะ คือหนูมีญาติอยู่ที่ฝรั่งเศสอ่ะค้ะ แล้วเค้าบอกว่าจะให้หนูไปเรียนที่นู่น ไปต่อ college แล้วเค้าบอกประมานปี 2016 จะได้ไป แต่ตอนนี้หนูอยู่ปวช.1 อ่ะค้ะ แล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะค้ะ เกี่ยวกับเรื่องเรียนที่นู้น แล้วจะต้องเริ่มเรียนใหม่ไหมค้ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง bee

   ตอนนี้น้องบีควรเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสในเมืองไทยก่อนนะคะ ในระหว่างนี้ เรียนไปเรื่อย ๆ เลยค่ะ

 18. ppen says:

  มีมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะแนะนำมั้ยคะในฝรั่งเศส หรือทางด้านออกแบบกีราฟฟิค

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง ppen

   เช็ครายละเอียดได้ที่ http://www.campus-art.org ได้เลยค่ะ มีหลายมหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่จะสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ

 19. arisa says:

  สอบถามขั้นตอนการเรียนต่อในประเทศฝรั่งเศส ระดับมัธยมปลาย อย่างละเอียดค่ะ (น้องไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส) ต้องทำอย่างไรคะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง arisa

   การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของภาครัฐ ไม่ได้เปิดสำหรับนักเรียนต่างชาติ เว้นแต่เป็นบุตรของชาว EU หรืออยู่ในฝรั่งเศสมานานค่ะ ยิ่งถ้าน้องไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะ ยกเว้นแต่น้องจะไปแลกเปลี่ยน ซึ่งต้องลองติดต่อโครงการแลกเปลี่ยนดูค่ะ แนะนำว่าช่วงที่เรียนมัธยมศึกษาให้เรียนภาษาฝรั่งเศส จนได้ในระดับ B2 แล้วสอบเข้าเรียนปริญญาตรีจะดีกว่าค่ะ

 20. jarunee says:

  ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ตอนนี้น้องไปขอวีซ่าแบบไปเยี่ยมญาติค่ะเนื่องจากทางญาติแนะนำมาว่าให้ไปทดลองเรียนดูก่อนว่าพอจะเรียนได้หรือไม่ค่ะ ….ตอนนี้น้องทดลองเรียนดูแล้วน่าจะเรียนได้ประมาณ กรกฏาคม จะกลับมาที่ไทย ถ้าเราจะขอ วีซ่าเพื่อศึกษาต่อจำเป็นต้องมีรายละเอียดของทางโรงเรียนที่เราจะไปเรียนเพื่อขอวีซ่าศึกษาต่อหรือเปล่าคะ

  ขอบคุณมากๆค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ คุณ Jarunee

   ต้องมีใบตอบรับการเข้าศึกษา จากทางโรงเรียนค่ะ

 21. jarunee says:

  สวัสดีค่ะขอสอบถามดังนี้ค่ะ
  ลูกสาวอายุ 16 ปี จบ ม.4 หลักสูตร 2ภาษาที่เมืองไทย (กำลังขึ้น ม.5)
  ตอนนี้ไปเรียนภาษาที่ประเทศฝรั่งเศส (พักอยู่กับญาตฺ) ขอสอบถามดังนี้ค่ะ
  1.น้องต้องเรียนภาษาก่อนเข้าชั้นเรียนประมาณกี่เดือน
  2.สามารถนำเกรดวิชาของ ม.4 ที่จบที่ไทยไปสอบเทียบเข้าต่อ ม.5 ที่ฝรั่งเศสได้หรือไม่หรือต้องเริ่มเรียน ม.ปลายใหม่
  3.รบกวนแนะนำ โรงเรียนให้ด้วยค่ะ บ้านญาติอยู่ใน Paris ค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ คุณ Jarunee

   1. ส่วนใหญ่นักเรียนที่ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องพูดได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะไปเรียนกับนักเรียนที่เป็นชาวฝรั่งเศสจริง ๆ ดังนั้นต้องดูที่ระดับภาษาค่ะ ว่าตอนนี้สามารถสื่อสาร ฟังพูดอ่านเขียน ได้คล่องแคล่วหรือยัง
   2. นำไปให้โรงเรียนเทียบได้นะคะ แต่ต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส และให้ทางโรงเรียนดูรายวิชาให้ค่ะ บางทีอาจจะต้องกลับไปเรียนใหม่ค่ะ
   3. เรื่องโรงเรียนแนะนำให้ถามทางญาติจะดีกว่านะคะ เพราะต้องดูเขตด้วย และญาติเองก็ต้องเป็นคนติดต่อให้ด้วยนะคะ แต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างโรงเรียนในปารีส ก็ตามนี้เลยค่ะ Lycée Henri IV, Lycée Fénelon, Lycée Montaigne, Cite Scolaire Paul Bert, Collège Privé Charles Péguy, Lycée Louis le Grand, Notre Dame de Sion, Ensemble Scolaire Eugène Napoléon – St Pierre Fourier, Collège Pierre de Ronsard

 22. ลูกหว้า says:

  พี่คะ หนูเพิ่งจบม.6ค่ะ กำลังจะไปเรียนภาษาที่allianceค่ะ (ไปเริ่มใหม่เลย เคยเรียนถึงa2ค่ะ) สมัครไป6เดือนก่อนค่ะแล้วกะจะสมัครต่อทีหลังถ้ายังไม่จบ ตอนแรกเห็นว่ามันเกิน90วัน น่าจะขอบัตรต่างด้าวได้ แต่มีคนบอกว่าขอวีซ่าแค่ไหนเขาก็ให้อยู่แค่นั้นค่ะ ต้องกลับมาต่อที่ไทย แต่มันเปลืองมาก แล้วหนูก็ไม่กล้าสมัครไปก่อนยาวๆ เพราะยังไม่แน่ใจว่าเรียนนานแค่ไหนถึงจะจบ เลยอยากทราบว่า
  1.มีทางไหนที่จะอยู่เรียนต่อได้โดยไม่กลับมาต่อวีซ่าไทยมั้ยคะ
  2.ที่allianceเรียนกี่เดือนถึงจบc2หรอคะ เห็นเขาแนะนำกันว่าถ้าเรียนภาษาต้องอย่างน้อย1ปี มันจำเป็นมั้ยคะ
  3.ม.ที่นั่นเปิดให้สอบกันเมื่อไหร่คะ แล้วนอกจากสอบภาษาต้องสอบอะไรอีก ถ้าเป็นไปได้หนูจะได้รีบสอบเลย
  รบกวนด้วยนะคะ หนูหาข้อมูลเองแล้วยังงงๆน่ะค่ะ กลัวไปแล้วสับสนกับชีวิต ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้องลูกหว้า

   รบกวนส่งหน้าวีซ่า และใบลงทะเบียนเรียนที่ Alliance Francaise มาที่ educatepark_fr@hotmail.com นะคะ พี่ขอดูหน้าวีซ่าก่อนค่ะ ว่าได้มาเป็นแบบไหนนะคะ

 23. infinigtt says:

  พี่ครับถ้าจะไปเรียนที่นู้นต้องสอบวัดระดับก่อนปะครับ a1 a2 หรือไปได้เลย
  ขอถามเป็นข้อๆนะครับ
  1.พึ่งจบมอ6นะ แต่ไปต่อป.ตรีที่นู้น จะไปได้ไหมถ้าไม่สอบ a1 หรือไปเรียนที่นู้นได้ครับ
  2.มีป้ามีบ้านอยู่ที่นู้น จะขอวีซ่ายากปะครับ?
  อยากไปเรียนมาก แต่กลัววีซ่าไม่ผ่าน พี่ช่วยอธิบายขั้รตอนให้หน่อยครับ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง infinigtt

   1. ไปเรียนภาษาที่นั่นได้เลยค่ะ ถ้าเรียนศิลป์ฝรั่งเศสอยู่แล้วค่ะ
   2. เอกสารสำหรับการขอวีซ่าดูได้ที่ http://www.educatepark.com/france/student-visa.php

 24. Rita says:

  สวัสดีค่ะ. หนูยากจะสอบถามว่า. หนูเพิ่งจบ ม.6
  แล้วพอดีหนูมีญาติเปิดร้านอาหารที่ นู้นค่ะ หนูอยากจะไปเรียนต่อตรีที่นู้น และทำงานไปด้วยค่ะ
  แต่ไม่มีพื้นฐานภาษาน่ะค่ะ. ถ้าไปแล้วทำงานเพื่อได้ภาษาก่อนจะได้มั้ยค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง Rita

   ให้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส ในเมืองไทยก่อนค่ะ จากนั้นก็ไปเริ่มเรียนภาษาที่นั่น ค่ะ แล้วจะทำงาน part-time ไปด้วยก็ได้ น่าจะดีกว่าค่ะ

  • Rita says:

   รบกวนนิดหนึ่งน่ะค่ะ
   จะถามว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ใช้จ่ายเองทุกอย่างเองจะไหวมั้ยค่ะ?
   ภาษีแพงมากมั้ยค่ะ คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ค่ะ
   อยากจะเรียนตรีทางด้านออกแบบภายในอ่าค่ะ
   จะมีคณะให้เลือกเหมือนที่ไทยมั้ยค่ะ
   ค่าเครื่องบินไปกลับแต่ล่ะครั้งประมานเท่าไหร่ค่ะ
   จะไปศึกษาต่อที่นู้นต้องใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ

   ขอโทษที่รบกวนถามมากน่ะค่ะ. อยากรู้จริงๆค่ะ
   ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

   • P' Bom says:

    ตอบ น้อง Rita

    ทำงานไม่สามารถครอบคลุมกับค่ากินอยู่ได้หมดหรอกนะคะ ยิ่งถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเลยยิ่งยากค่ะ ค่าตั๋วไป-กลับแต่ละครั้ง จะต่อประมาณ 24,000 บาทต่อเที่ยวค่ะ คณะก็มีให้เลือกคล้าย ๆ เมืองไทยค่ะ แต่อาจจะซอยย่อยกว่า อย่างพวกออกแบบ ส่วนใหญ่ความนิยมของคนยุโรปจะไปเรียนกันใน Grand Ecole มากกว่าค่ะ

    การไปศึกษาต่อที่นั่น ก็จะต้องจ่ายค่าเรียนภาษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียนป.ตรี ค่าประกันสุขภาพ และค่ากินอยู่ค่ะ ถ้าเข้าปริญญาตรีได้แล้ว ค่าเรียนก็จะถูกลงค่ะ

    เรื่องภาษีสำหรับการทำงาน part-time ภาษีอยู่ที่ 20% ค่ะ

 25. Mint says:

  สวัสดีค่ะ คือกำลังจะจบม.6 ในปี 58 อ่ะค่ะ
  อยากไปเรียนต่อป.ตรีที่ฝรั่งเศส ช่วยแนะนำมหาลัยที่ค่าเทอมไม่แพงมาก
  แล้วอยากทราบเรื่องค่าครองชีพว่าสูงมั้ย คือไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเลย
  ถ้าเตรียมตัวปีนึงจะพอไหวมั้ยคะ กลัวไปแล้วเรียนไม่ไหว

  แล้วมีมหาลัยที่สอนเกี่ยวกับศิลปกรรม เหมือนที่ไทยมั้ยคะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง mint

   มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสราคาค่าเรียนไม่แพงอยู่แล้วค่ะ ส่วนค่าครองชีพถ้าไม่เลือกที่ปารีส จะอยู่ประมาณ 600-800 ยูโรต่อเดือน สิ่งสำคัญคือ น้องต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะ

   ที่ฝรั่งเศสจะมีโรงเรียนสอนศิลปะชั้นสูงโดยเฉพาะนะคะ สามารถเข้าไปดูได้ที่ campusart.org/en/etufr/index.html ได้เลยค่ะ

 26. Tang says:

  ขอสอบถามค่ะ
  คือ ป.โท international business ภาค ภาษาอังกฤษมีแค่เฉพาะbusiness school อยาางเดียวหรอคะ มีในมหาวิทยาลัยบ้างไม๊เพราะกลัวว่าถ้าเรียนแช้วจบกลับมาที่ไทยจะไม่รับรอง พอดีมีญาติอยู่ปารีสค่ะ ว่วนคณะสาขาที่จบมา คือ BBA in hotel management คาะเป็นภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่โคกับสถาบันวาแตลที่สอนด้านการโรงแรมของฝรั่งเศสที่อยู่เมืองนีมส์ ได้ปริญญาทั้งสองที่ค่ะ แล้วถ้าสนใจด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ public administration สามารถต่อ ป.โท ภาคภาษาอังกฤษไม๊คะ แล้วมีที่ไหนแนะนำบ้างคะ พอดีสนใจสองสาขานี่ค่ะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ ต้องมีจดหมายแนะนำจากอาจารย์ด้วยใช่ไม๊ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง Tang

   ถ้าที่ไหน Campus France รับรอง รัฐบาลไทยจะรับรองค่ะ สำหรับ Public Admin แนะนำที่ Science Po เลยค่ะ มหาวิทยาลัยดีมากเลยค่ะ เอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมี IELTS, Reference Letter, Motivation Letter ค่ะ

 27. Wichaya says:

  อยากถามเรื่องเรียนต่อ ป.โท ศิลปะ หรือการจัดการศิลปะ ที่ฝรั่งเศสค่ะ ตอนนี้ใกล้จะเรียนจบป.ตรี ด้านศิลปะที่ไทยแล้วค่ะ เลยอยากทราบข้อมูล เบื้องต้น ทั้งระยะเวลาในการเรียนป.โท เรื่องภาษา มีเรียนแบบภาษาอังกฤษรึป่าว การเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อน และค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาที่ฝรั่งเศส เป็นเมืองอื่นที่ไม่ใช่ปารีส ก็ได้ค่ะ และราคาค่าใช้จ่ายการเรียนศิลปะที่ฝรั่งเศสค่ะ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวค่ะ (ถ้ามีทุนระดับ ป.โท เกี่ยวกับการเรียนศิลปะ ขอข้อมูลด้วยนะค่ะ) แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ Financial Assistanceด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง Wichapa

   พี่ส่งรายละเอียดหลักสูตรทางด้าน Arts Management หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ทางอีเมลล์นะคะ มีทั้งปารีส และเมืองอื่น ๆ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในปารีสค่ะ ถ้าเรื่องทุนแนะนำให้สมัคร Franco-Thai Scholarship นะคะ

 28. Earng says:

  สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า ถ้าจบตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์มาแล้วอยากต่อโทที่ฝรั่งเศส แต่เป็น MBA ได้มั้ยค่ะ หรือพอมีสาขาที่แนะนำมั้ยค่ะ แล้วเรียนโทที่ฝรั่งเศสนี่ใช้เวลากี่ปีจบค่ะ ^^

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง Earng

   มีประสบการณ์การทำงานกี่ปีคะ มีผล IELTS GMAT DELF บ้างไหมคะ

   ระยะเวลาเรียนใช้เวลา 1 ปีครึ่ง – 2 ปีค่ะ

 29. Bow says:

  พี่ค่ะคือหนูอยากไปเรียนต่อ High school ที่นู้นอ้ะค้ะ ปีนี้หนู15จะขึ้นม.3แล้วแต่หนูอยากไปฝรั่งเศสมากเลยค่ะอยากเรียนที่นั่นอยากอยุ่ที่นั่นหนูต้องทำยังไงถึงจะได้ไปเรียนต่อที่นั่นค่ะ แล้วมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้าง ใช้ชีวิตอยู่แบบไหน |||รบกวนตอนด้วยนะค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง Bow

   ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ
   1. มีญาติอยู่ที่ฝรั่งเศสไหมคะ
   2. ตอนนี้เรียนหลักสูตรนานาชาติอยู่ไหมคะ
   3. มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสบ้างไหมคะ
   4. ตอนนี้อยู่กรุงเทพฯ ไหมคะ ถ้าอยู่ แนะนำให้เริ่มเรียนที่ Alliance Francaise Bangkok ก่อนนะคะ

   รบกวนตอบพี่ด้วยนะคะ หรือลองให้คุณพ่อกับคุณแม่สอบถามพี่ตามเบอร์โทรในเวบไซต์ได้เลยค่ะ

   • Ging says:

    ดีจ่ะ พอดีอยากไปศึกษาต่อระดับ ม 4 คะ ในปีหน้าต้องทำไงบ้างค่ะ ค่าใช้จ่าย รร นานาชาติที่นั้นประมาณเท่าไรคะ แล้วมีพักกับโอสหรือเปล่าคะ

    • educatepark_europe says:

     พี่ดูที่ Notre-Dame International High School ราคารวมหอพัก จะอยู่ที่ 22,990 EUR ค่ะ (ไม่มีพักกับโฮสนะคะ) ถ้าน้องเรียนนานาชาติอยู่แล้วก็ขอ Transcript ค่ะ แต่ถ้าไม่ได้เรียนนานาชาติแนะนำให้สอบ IELTS ด้วยนะคะ

 30. tuck says:

  มีต่อ ม.ปลายไหมคะ แล้วถ้ามีเกรดเท่าไรคะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง tuck

   ทางเราไม่มีเรียนต่อม.ปลายนะคะ จะมีแต่หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรียน High School ค่ะ

 31. มล says:

  งั้นถ้าเราจะเรียน management ที่ี universite de strasbourg หลักสูตรปกติที่ไม่ใช่ international หนูต้องไปเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มใช่มั้ยค่ะ เห็นพี่บอกว่าภาษาเยอรมันต้องได้ด้วย ต้องได้ในระดับไหนค่ะพี่ หนูจะได้ไปเรียนเลย เพราะภาษามันต้องใช้เวลาเรียนพอสมควร ขอคำแนะนำด้วยค่ะ หนูตั้งใจจะไปเรียนจริงๆ และขอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำดีๆที่ตอบมานะคะ ^_^

  • P' Bom says:

   ตอบ น้องมล

   พี่ส่งโบร์ชัวไปให้แล้วนะคะ แต่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ มี 2 หลักสูตรค่ะ

 32. มล says:

  แต่เคยลองถามพี่ที่เรียนที่เรียนโทอยู่ธรรมศาตร์นะคะ ว่าถ้าหนูจะไปต่อโทที่ จุฬาหรือธรรมศาตร์ได้มั้ย เค้าบอกว่าได้ แต่คือหนูเรียนไม่ค่อยตรงกับโปรแกรมเค้าเลย หนูเลยกังวลกลัวว่าจะไปต่อที่ฝรั่งเศสไม่ได้ค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้องมล

   ส่วนใหญ่ต้องดูรายวิชาด้วยน่ะค่ะ

 33. มล says:

  ไม่มีค่ะ เรียนเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ ก็มีวิชา major พวก แปลภาษาฝรั่งเศส french for hotel, french for business ประมาณนี้แหละค่ะ หนูก็งงว่าที่นี่มันทำไมไม่มีแบบเรียนภาษาฝรั่งเศษโดยตรง มีแต่ฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ

 34. มล says:

  รบกวนพี่อีกทีนะคะ คือหนูเรียน Faculty of Arts . Major Business French แล้วถ้าหนูไปต่อ universite de strasbourg หนูจะสามารถเรียน ศิลปศาตร์ หรือเรียนด้านภาษาได้มั้ยค่ะ หรือเรียนได้แค่ managemment เท่านั้นคะ?

  • P' Bom says:

   ตอบน้อง มล

   พี่ไม่แน่ใจรายวิชาที่หนูเรียนอยู่นะคะ ง่าย ๆ เลยจ้ะ ถ้าเราสามารถต่อโทอักษรศาสตร์ในประเทศไทย ทางด้าน Linguistic ได้ เราก็จะต่อที่นั่นได้

   เรามีเรียนพวก Lingistic, Civilization, Society, History, Letter, Literature บ้างไหมคะ

 35. กมลชนก says:

  หรือมีมหาลัยรัฐบาลมั้ยยค่ะ ตอนนี้เรียนBusiness French ที่เอแบคค่ะ อยากไปต่อโทที่ฝรั่งเศส ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ค่ะ เรียนกี่ปี จบแล้วทำงานที่ฝรั่งเศสได้มั้ยเอ่ย มหาลัยไหนที่พี่คิดว่าดี ไม่ต้องเอาค่าเทอมแพงนะคะ 5555

  • P' Bom says:

   ตอบ น้องมล

   การเรียน Business Field ของ Universite de Strasbourg จะเรียนที่คณะธุรกิจ EM Strasbourg ค่ะ พวก Management จะเป็นพวก Public Administration หรือเป็นพวก Management Franco-German พี่เลยส่งแบบที่เป็น International Business ให้นะคะ น้องเชครายละเอียดทางอีเมลล์เลยค่ะ

 36. กมลชนก says:

  อยากทราบว่า international business school ที่ฝรั่งเศสอย่างเช่น inseec business school เรียน ป โท ดีมั้ยค่ะ แล้วจบมาทำงานที่ฝรั่งเศสได้มั้ย กลัวว่าถ้าตัดสินใจไปเรียนแล้ว ร.ร ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศส ไม่มีคนรับเข้าทำงานค่ะ รบกวนหาข้อมูลและตอบคำถามด้วยนะคะ

 37. sea says:

  รบกวนถามค่ะว่า
  สนใจ International MBA ที่ Paris School of Business ค่ะ
  แต่ไม่มั่นใจว่า หลักสูตร MBA ที่นี่ดีหรือไม่คะ
  แล้วได้รับการรับรองจาก รัฐบาลฝรั่งเศสหรือเปล่าคะ (เห็น Accredited แค่ IACBE)
  แล้วถ้าหากเรียนจบแล้ว สามารถเอา Master Degree มาใช้ในเมืองไทยได้มั้ยคะ (กลัวมีปัญหาเรื่อง ก.พ.ไม่รองรับค่ะ)

  ถ้าหากไม่ใช่ที่นี่ มีมหาลัยอื่น ที่เป็นหลักสูตร International MBA (อังกฤษ) แนะนำมั้ยคะ
  รบกวนถามหลายคำถามเลย
  ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ^_^

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง sea

   ไม่มั่นใจเช่นเดียวกันค่ะ เพราะไม่มีเขียนเรื่องการรับรองรัฐบาล และตรา Campus France แนะนำให้ลองสอบถามกับทาง CampusFrance Thailand โดยตรงนะคะ ส่วนถ้ารัฐบาลรับรอง กพ.ก็จะรับรองค่ะ ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ พี่ลองส่งให้ทางอีเมลล์แล้วนะคะ

 38. tina says:

  สวัสดีค่ะ สอบถามเรื่องเรียนต่อโทที่ปารีสคะ
  จบตรีกาาโรงแรมสวิส หลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องการเรียนต่อโทการโรงแรมคะ ของมหาลัยที่โน้น
  มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสพอใช้คะ A2- B1แต่อยากลงเรียนคอร์สเรียนภาษาอีกจนถึง B2
  ไม่ทราบว่าต้องเรียนอย่างน้อยกี่เดือนถึงมีโอกาสเข้ามหาลัยรัฐบาลได้ ตอนนี้ลงเรียนไว้กับla sorbonne เป็น intensive course 4เดือน ลงค่ามัดจำไว้ 300 euros เริ่มเรียนกุมภานี้ ลองขอวีซ่านักเรียน 1 ปีไป 2 รอบไม่ผ่าน
  เพราะไปอยู่บ้านแฟน และให้แฟน support ค่าใช้จ่ายให้รึเปล่า วีซ่าถึงไม่ผ่าน เพราะไม่อยากรบกวนที่บ้านคะ รบกวนขอinformation หลักสูตรภาษาที่ปารีสกะค่าใช้จ่ายด้วยคะ ถ้าอยู่หอในมหาลัย จ่ายค่ามัดจำไป3 เดือนแรกแล้ว cancel ได้มั้ย? เงินในบัญชีต้องโชว์กี่หลักคะ?

  • P' Bom says:

   ตอบ คุณ Tina

   หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสในเวบไซต์จะตาม Link นี้นะคะ http://www.educatepark.com/france/one-year-course.php ผู้ Support ควรเป็นคนในครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ ถ้าจ่ายค่ามัดจำหอไปทั้งหมด cancel ได้ แต่ non-refundable ค่ะ เงินในบัญชีไม่ได้กำหนดนะคะว่ากี่หลัก

   แนะนำให้เรียนในเมืองไทยก่อนนะคะ แล้วไปต่อโทที่นั่นเลย หรือเลือกเรียนโทภาคภาษาอังกฤษไปเลยค่ะ ไม่แนะนำให้ยื่นเป็นวีซ่า เพื่อที่จะไปเรียนภาษานะคะ ถ้าคุณไม่ผ่านมาถึง 2 ครั้งแล้ว

 39. tangmo says:

  เรียนจบปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Inter) มาค่ะ แต่สนใจจะเรียนต่อทางการการจัดการค่ะ เห็นโปรแกรม Business Administration ของมหาวิทยาลัย liile น่าสนใจเพราะถูกดีและใช้เวลาเพียง 1 ปี ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอนค่ะ ไม่จำเป็นต้องพูดฝรังเศสได้ ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า คุณสมบัติสามารถเรียนต่อได้ไหมค่ะ และจะดำเนินการในการสมัครเรียนต่ออย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง Tangmo

   ใช่หลักสูตร MAE ที่ Lille I หรือเปล่าคะ

   ถ้าเป็นตามนั้น คุณสมบัติตามนี้นะคะ

   – Students holding 240 ECTS credits in Economics and/or in Management university program, Social Sciences program, or have an equivalent education in these areas (Master 1).
   – Students with a technical profile, who hold a scientific and technical diploma obtained after 4 years
   – studies at university or graduated from an engineering school, having a basic knowledge in Economics and Management. Prerequisites will be asked.
   – A sufficient mastering of the English language is required.
   TOEIC score 800
   TOEFL iBT (internet) score 85
   TOEFL PBT (paper) score 560
   TOEFL CBT (computer) score 221
   CAMBRIDGE CAE (advanced)

   ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% พอไปเรียนที่นั่นจริง ๆ แนะนำให้เรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ ทางพี่ไม่ได้รับดำเนินการการสมัครเรียนให้นะคะ แต่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะ

 40. C says:

  สนใจเรียนต่อ ป.โท ด้าน Management ใน Paris ค่ะ ช่วยแนะนำสาขาให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • เรียนต่อฝรั่งเศส_Educatepark.com says:

   ตอบ น้อง C

   พี่ส่งรายละเอียดให้แล้วนะคะ มีอะไรก็สอบถามพี่ได้ตลอดค่ะ

 41. prapagon says:

  อยากเรียน กฎหมาย ที่มหาลัยปารีสค่ะ ระบบการสอนของเขาเป็นแบบไหนคะ แล้วพอจะมีทุนให้หรือเปล่า มีลู่ทางไหนที่พอจะเข้าเรียนได้บ้างคะ

  • เรียนต่อฝรั่งเศส_Educatepark.com says:

   ตอบ น้อง prapagon

   ระบบการศึกษาเป็นแบบ L-M-D คือ License-Master-Doctoral Degree นะคะ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาการเรียนเป็น 3-2-depend on your research ปี นะคะ ดังนั้น ถ้าจะเริ่มเรียนปริญญาตรี คือ 3 ปีค่ะ และต่อ โทอีก 2 ปีค่ะ ถ้าจะเรียนกฎหมายที่ มหาวิทยาลัยปารีส แนะนำเป็น Paris I และ Paris II สิ่งสำคัญคือ ภาษาฝรั่งเศส ที่อาจจะต้องอยู่ในระดับ C1 หรือระดับ Advance ค่ะ จึงจะเรียนได้อย่างราบรื่น กรณีที่พื้นฐานภาษาได้แล้ว สามารถสมัครเรียน จากเมืองไทยเข้าไปได้เลยค่ะ โดยจะต้องส่งใบสมัครเรียนกับทางสถานทูตฯ ค่ะ

 42. Fonrin says:

  อยากสอบถามเรื่องเรียนต่อป. โทด้านPublic Policy ที่ฝรั่งเศสค่ะ ซึ่งมีคำถามคือ
  1.ที่ฝรั่งเศสมีเปิดสอนทางด้านนี้มั้ยค่ะ ถ้ามีที่ไหนน่าเรียนสุดค่ะ คือถ้าเป็นไปได้อยากได้ที่ปารีสค่ะ
  2.ควรเรียนเป็นหลักสูตรอะไรดีค่ะ ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส เรียนหลักสูตรไหนดีต่างกันอย่างไรค่ะ
  3.ถ้าเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศส ควรไปเรียนเตรียมภาษาที่นู้นก่อนมั้ยค่ะ แล้วควรเรียนที่ไหนค่ะ
  4.ระหว่างเรียนภาษาที่นู้นเราสามารถหางานพิเศษทำได้มั้ยค่ะ
  คือตอนนี้มีแผนอยากไปเรียนต่อป.โทที่ฝรั่งเศสค่ะ แต่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเลยค่ะ มีแต่บ้านญาติอยู่ชานเมืองปารีสค่ะ

  • เรียนต่อฝรั่งเศส_Educatepark.com says:

   ตอบ น้อง Fonrin

   1.ที่ฝรั่งเศสมีเปิดสอนทางด้านนี้มั้ยค่ะ ถ้ามีที่ไหนน่าเรียนสุดค่ะ คือถ้าเป็นไปได้อยากได้ที่ปารีสค่ะ
   2.ควรเรียนเป็นหลักสูตรอะไรดีค่ะ ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส เรียนหลักสูตรไหนดีต่างกันอย่างไรค่ะ
   ขอตอบ 2 คำถามควบกันเลยนะคะ ถ้าน้องไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีอยู่แล้ว ถ้าไม่อยากเสียเวลา พี่แนะนำเป็นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ แต่พอเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Public Policy แล้ว รายวิชาจะพ่วงกับ Economics ด้วยน่ะค่ะ พี่จะส่งตัวอย่างโบร์ชัวร์ของที่ Paris School of Economics ให้น้องดูก่อนนะคะ ถ้าไม่ใช่แบบที่ต้องการ ก็อาจจะต้องเรียนเป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแทนค่ะ (เนื่องจากตัวเลือกของหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีน้อยกว่าค่ะ) สำหรับในปารีส นอกจาก Paris School of Economics แล้ว ก็จะมีที่ Science Po ด้วยค่ะ ที่น่าเรียนค่ะ

   3.ถ้าเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศส ควรไปเรียนเตรียมภาษาที่นู้นก่อนมั้ยค่ะ แล้วควรเรียนที่ไหนค่ะ
   ถ้าจะเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศส ให้เริ่มเรียนที่ประเทศไทยก่อนนะคะ เพื่อดูพัฒนาการของเรา ถ้าน้องไม่เริ่มเรียนในประเทศไทย ให้รู้จักพื้นฐานเบื้องต้นก่อน ไปที่ฝรั่งเศสแล้วเริ่มเรียนเลย น้องจะเสียกำลังใจในการเรียนช่วงแรก ๆ ไปเลยค่ะ

   4.ระหว่างเรียนภาษาที่นู้นเราสามารถหางานพิเศษทำได้มั้ยค่ะ
   ทำงานได้ค่ะ โดยสามารถทำได้ 964 ชั่วโมงต่อปีค่ะ

 43. Panthira says:

  พี่คะ ถ้าอยากจะเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่ Sorbonne ต้องทำยังไงบ้างหรอคะ ต้องเตรียมอะไรบ้าง แล้วใช้วุฒิ GED ได้ไม๊คะ? รบกวนหน่อยนะคะ

  • educatepark_france says:

   ตอบน้อง Panthira

   ติดต่อรับใบสมัครได้ที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้เลยค่ะ จะรับสมัครภายในสิ้นปีนี้นะคะ

 44. Sheshofu says:

  ผมจบที่ประเทดลาวมา ก็คนลาวจริงๆนะครับ มียาติที่ฝรั่ง เลยยากเรียนต่อ ด้าน ไอที นะครับ ผมจบ ปริณาตรี เลยยากสอบถาม ยาติอยู่ Rouene นะครับ แบบเรียนภาษาก่อนก็ได้แล้วต่อ แนะนำหน่อยครับ

  • educatepark_france says:

   ตอบ Sheshofu

   แนะนำให้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อนนะคะ แล้วสอบ DELF ให้ได้ A1 ก่อนนะคะ จึงน่าจะไปเรียนภาษาได้

 45. วารี says:

  อยากทราบว่า ถ้าได้ใบปริญญาจากฝรั่งเศส ที่ชื่อว่า Maîtriseหลังจากสำเร็จการศึกษา ปริญญาโทปีที่1 (master1) ตามระบบการศึกษาของฝรั่งเศส
  ใบปริญญาโทใบนี้ เทียบเท่าเท่าเป็น ปริญญาโท ตามระบบการศึกษาไทยรึเปล่าคะ

  • educatepark_france says:

   ตอบ คุณวารี

   ไม่นะคะ ต้องจบ M2 (Bac+5) ค่ะ จึงจะเทียบเท่ากับปริญญาโทค่ะ

 46. Dear says:

  อยากสอบถามว่าถ้าอยากเรียนด้าน Communication ในด้านMarketing หรือ นิเทศน์ ไม่ทราบมีที่ไหนน่าสนใจบ้างครับ (ถ้าไม่ใช่ที่ปารีสมีที่ไหนน่าสนใจอีกครับ เพราะคิดว่าคงสู้ค่าใช้จ่ายในปารีสไม่ไหวครับ) ขอบคุณครับ

  • educatepark_france says:

   ตอบ น้อง Dear

   ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อนะคะ 1) เรียนระดับไหนคะ 2)หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส / อังกฤษคะ

   • Dear says:

    ปริญญาโทคับ //ขอทั้ง2แบบเลยได้มั้ยครับจะได้เปรียบเทียบกันครับ ขอบคุณครับ

    • educatepark_france says:

     ตอบ น้อง Dear

     ส่งให้ทางอีเมลล์แล้วนะคะ

 47. Ploy says:

  รบกวนสอบถามค่ะ
  ตอนนี้สนใจอยากไปต่อที่ ROUEN Business School สาขา Global Management. แต่ทางเขาแจ้งกลับมาว่า คอร์สนี้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนยุโรป แบบนี้เรายังควรจะสมัครไหมค่ะ

  แล้ว ESC ROUEN กับ ESC RENNES business school ต่างกันมากไหมค่ะ ทางด้านการเรียนการสอน

  • educatepark_france says:

   สวัสดีค่ะ น้อง Ploy

   เท่าที่พี่ไปอ่านในหลักสูตร Global Management ของทาง Rouen Business School พี่เห็น Testimonial ก็มีฝั่งเอเชียนะคะ อันนี้เค้าตอบกลับน้องมาทางอีเมลล์เลยเหรอคะ

   ส่วนเรื่องเปรียบเทียบกัน จริง ๆ แล้วทั้งสองที่ก็เป็น Business School ทั้งสองที่ ดังนั้นถ้าพิจารณาจากหลักสูตรเดียวกัน ก็จะไม่แตกต่างกันมากค่ะ

   • Ploy says:

    ค่ะ ตอนนี้สมัครของ ESC ROUEN ไป กำลังไปขั้นตอน Pre selection – -“””

    • Ploy says:

     อยากถามว่า Ecole de commerce มันจะต่างกับ school of business ของมหาลัยไหมค่ะ
     ตอนนี้ชั่งใจระหว่างฝั่ง UK vs France

 48. Saikaew says:

  ตอนนี้หนูมีแผนอยากจะเรียนโทที่ฝรั่งเศสด้าน Landscape Architecture ค่ะ จึงรบกวนถามว่า
  1. ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยที่เปิดสอน ใจจริงอยากได้นอกเมืองหน่อยอ่ะค่ะ จึงอยากทราบรายละเอียดส่วนนี้มาเป็นตัวเลือกค่ะ
  2. ปัญหาอีกอย่างคือเรื่องภาษา คือไม่เคยรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเลย ภาษาอังกฤษก็งูๆปลาๆ เลยอยากจะไปเรียนภาษาก่อนเข้าเรียนสักประมาน 3-6 เดือนพอจะไหวไหมค่ะ หรือควรมากกว่านั้น แล้วค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้จะประมาณเท่าไหร่ค่ะ 3. เรื่องขอวีซ่าอ่ะค่ะ ว่าถ้าหากว่าขอแบบไปเรียนภาษาก่อน แล้วค่อยไปสมัครเรียนมหาลัยที่โน้นจะต้องขอวีซ่าแบบไหนค่ะ แล้วถ้าอ่อนภาษาจะมีเปอร์เซ้นผ่านแค่ไหน
  4. การที่มหาวิทยาลัยนั้นๆจะรับนักศึกษาเค้าพิจารณาจากคุณสมบัติใดบ้างค่ะ (กังวลเรื่องภาษามากค่ะ)
  5. เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ไหมค่ะ มีงานประเภทไหนที่เหมาะบ้างค่ะ แล้วถ้าเรียนจบแล้วจะทำงานที่นั่นต่อเลยด้านสายงานที่เรียนมา มีโอกาสมากน้อยแค่ไหน แล้วต้องดำเนินการเรื่องอะไรมั้งค่ะ

  รบกวนด้วยนะค่ะ เพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มหาข้อมูลยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเลยค่ะ แต่คิดว่าน่าจะไปแน่นอนเพราะคุยกับที่บ้านแล้ว ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของหนูเองแล้ว แต่หนูกลัวและกังวลเรื่องภาษามากเลยค่ะ

  • educatepark_france says:

   ตอบ น้อง Saikaew

   1. ปริญญาโททางด้าน Landscape Architecture จะเป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสนะคะ ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเลยค่ะ หลักสูตรภาษาอังกฤษจะเป็นทางด้าน Urban Planning สักส่วนใหญ่ และิอยู่ในปารีสค่ะ ที่ ESA Paris ค่ะ
   2. กรณีถ้าจะเีรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อ 1 ก็ต้องไปทดสอบภาษาอังกฤษจะเป็น TOEFL / IELTS ก็ได้นะคะ ให้เทียบกับระดับ C1 ของยุโรปค่ะ กรณีถ้าจะเรียนเป้นภาษาฝรั่งเศส ต้องได้ภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไปค่ะ
   3. จะไปเรียนภาษาอะไรคะ กรณีที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษาที่นั่น ไม่มีการสอนภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลานะคะ ดังนั้นจะไม่สามารถขอวีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษได้ แต่ถ้าต้องการจะไปเรียนภาษาฝรั่งเศส ให้เริ่มเรียนในเมืองไทยให้ได้ในระดับ A1 ก่อนค่ะ
   4. คุณสมบัติส่วนใหญ่ จะมี Related Field, Motivation, Purpose, Language, Skills นะคะเป็นหลักค่ะ
   5. สามารถทำงานได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนักเรียนต่างชาติที่ทำงาน part-time ส่วนใหญ่ จะต้องสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ในระดับ Intermediate ขึ้นไปค่ะ กรณีที่ต้องการทำงานต่อที่นั่นหลังจากจบการศึกษา ขึ้นกับความสามารถและความโดดเด่นของเราขณะเรียนปริญญาโทค่ะ

   น้องลองตัดสินใจมาก่อนนะคะ ว่าจะไปเรียนเป็นหลักสูตรไหน ยังไง พี่จะได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทางอีเมลล์อีกครั้งหนึ่งค่ะ

 49. นิศาชล งามประเสริฐสิทธิ์ says:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีคณิตศาสตร์ มธ. ปริญญาโท สถิติ NIDA สนใจเรียนต่อโทอีกใบที่ประเทศฝรั่งเศส
  เกี่ยวกับทางด้านstat แบบEnglish program แต่ก็ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วย ที่มหาลัยรัฐบาลและอยากขอทุนด้วยอ่ะค่ะ
  อยากเรียนเมือง Toulouse เพราะมีคนรู้จักอยู่ที่นั่น อยากทราบข้อมูล วิธีการสมัคร รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ
  อีกเรื่องคือ อยากทราบเรื่องการทำงานหลังเรียนจบถ้าอยากเป็นครู(สอนเด็กhigh school)หรืออาจารย์ที่ม.ที่ฝรั่งเศสหลังเรียนจบ
  จะเป็นไปได้มั๊ยคะ ต้องทำอย่างไรบ้าง มีเกณฑ์อะไรบ้าง คืออยากทำงานหาประสบการณ์สัก2-3ปีหลังเรียนจบก่อนกลับไทยอ่ะค่ะ
  ขอข้อมูลและคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • educatepark_france says:

   ตอบ คุณนิศาชล

   สาขาที่คุณต้องการจะเรียนไม่มีสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ส่วนในเรื่องของทำงานหลังเรียนจบ จะขึ้นอยู่กับนายจ้างของคุณ ณ ตอนนั้น ค่ะ ทางเราเองก็ไม่สามารถการันตีเรื่องนี้ให้ได้ค่ะ สำหรับการเป็นครู จะต้องผ่านการสอบ Agrégation ก่อนน่ะค่ะ

 50. ขวัญ says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนปรึกษาด้วยนะคะ

  ต้องการไปเรียนต่อปริญญาโทที่ฝรั่งเศสค่ะ ตอนนี้สอบผ่านระดับ B2 มาแล้ว ไม่ทราบว่าสามารถสมัครเข้าสาขาประวัติศาสตร์ได้เลยมั้ยคะ (ถ้าไม่อยากเรียนด้านนี้ที่ปารีส มีเมืองเก่าๆไหนเเนะนำบ้างคะ) เพราะตอนเเรกต้องการเรียนด้าน FLE เพื่อที่จะมาเป็นอาจารย์โดยตรง แต่ทางมหาลัยตอบกลับมาว่าจะรับระดับ C1 ขึ้นไปเท่านั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  ปัญหาอยู่ที่จะทำเรื่องขอทุนซึ่งกำลังจะหมดเขตกลางเดือนกุมภานี้แล้วค่ะ รอสอบ delf อีกทีก็คงไม่ทันเเน่ (กลางเดือนพฤษภา) หรือเราสามารถส่งผลไปให้เค้าทีหลังได้มั้ยคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • educatepark_france says:

   ตอบ น้องขวัญ

   ต้องลองติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยค่ะ ว่าสามารถส่ง conditional offer ให้เราได้ไหม และต้องดูทุนด้วยค่ะ ว่าเค้ารับ conditional offer หรือเปล่านะคะ เคสน้องค่อนข้างกระชั้นชิดไปน่ะค่ะ จึงต้องลองติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยค่ะ น่าจะโอเคกว่า

   • educatepark_france says:

    อีกเรื่องหนึ่งค่ะ พี่ลืมตอบไป ถ้าจะเรียน FLE จริง ๆ แนะนำเรียนที่ TOURS ค่ะ เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างดีในเรื่องของสาขาวิชาทางด้านนี้ค่ะ

 51. ศศวลัยย์ คูวัฒนา says:

  สวัสดีค่ะ หนูสนใจยากจะขอทุนด้านความสัมพันระหว่างประเทศในระดับปริญญาโทค่ะ แต่ไม่รู้ว่าควรเลือกมหาวิทยาลัยอะไร และจะขอทุนอย่างไรค่ะ

  • educatepark_france says:

   ตอบ คุณ ศศวลัยย์

   ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์แล้วนะคะ

 52. pump says:

  อยากเรียนต่อ(หลักสูตรระยะสั้น หรือ ป.โท) ศิลปะ การจัดการศิลปะ หรือทัศนศิลป์ ที่ฝรั่งเศสครับ อยากทราบข้อมูล กำลังจะจบป.โท ที่ไทย แต่อยากทราบข้อมูล เบื้องต้น ทั้งเรื่องภาษา การเรียนภาษาก่อน และค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาทีึ่ฝรั่งเศส ขอเป็นเมืองอื่นที่ไม่ใช่ปารีส ก็ได้ครับ และราคาค่าใช้จ่ายการเรียนศิลปะที่ฝรั่งเศสครับ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวครับ (ถ้ามีทุนระดับ ป.โท เกี่ยวกับการเรียนศิลปะ ขอข้อมูลด้วยนะครับ) ขอบคุณครับ

  • educatepark_france says:

   ตอบ คุณ Pump

   ส่งรายละเอียดหลักสูตรให้ทางอีเมลล์แล้วนะคะ ส่วนใหญ่ราคาค่าเรียนจะไม่แพงค่ะ พอเราไปเรียนที่นู่นได้ เราก็จะสามารถขอ Financial Assistance ได้นะคะ

 53. สุพัตรา แซ่โง้ว says:

  สวัสดีค่ะ คือว่าหนูอยากรู้ว่ามีทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่าค่ะ รบกวนช่วยดูให้หนูได้ไหมค่ะ แล้วเราต้องสอบเรื่องอะไรบ้างค่ะ คือหนูอยากไปเรียนวาดรูปที่นั่นมากเลย หนูอยู่สายอังกฤษ-ฝรั่งเศสค่ะ

  • educatepark_france says:

   ตอบ น้องสุพัตรา

   ทุนเรียนปริญญาตรีจะไม่มีนะคะ จะมีแต่ทุนเรียนปริญญาโทค่ะ

   • อุบลวรรณนา ปิ่นทอง says:

    อยากทราบว่าระดับมอปลายมีทุนไปเที่ยวฝรั่งเศษมั้ยคะ??