ระบบการศึกษา ประเทศสเปน

ระบบการศึกษาในประเทศสเปน

การศึกษาสำหรับนักเรียนชาวสเปนที่มีอายุจนถึง 16 ปี จะเป็นระบบการเรียนฟรี ไม่เสียค่าเล่าเรียน  การศึกษาภาคบังคับจะเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 6-16 ปี แต่อย่างไรก็ดีเด็ก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 6 ปี มักจะเริ่มเข้าเรียน pre-school ตั้งแต่เด็ก ๆ

ระบบการศึกษาแบ่งตามอายุ ดังนี้

ระดับอายุ 0-6 ปี :

เป็นการศึกษาในระดับอนุบาล โดยจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ นั่นคือ 0-3 ปี และ 3-6 ปี  โดยนักเรียนในช่วงอายุ 3-6 ปีจะเริ่มปรับตัวเรียนเป็นเช่นเดียวกับชั่วโมงเรียนธรรมดาของโรงเรียนโดยทั่วไป แต่หลักสูตรสำหรับเด็กนั้นจะไม่ใช่ตามแบบฉบับของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาซะทีเดียว

ระดับอายุ 6-12 ปี :

การเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นการเรียนภาคบังคับ โดยจะแบ่งเป็น 3 cycle โดย 1 cycle จะต้องเรียน 2 ปีการศึกษาด้วยกัน

  • Cycle ที่ 1  :  6-8 ปี
  • Cycle ที่ 2  :  8-10 ปี
  • Cycle ที่ 3  :  10-12 ปี

สำหรับการศึกษาในระดับนี้จะต้องการให้นักเรียนสามารถเข้าใจพื้นฐานของวัฒนธรรม, การแสดงออกทางความคิดผ่านการสื่อสารทั้งการพูด, การเขียน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับการพัฒนาของร่างกายตามวัย โดยจำนวนนักเรียนต่อห้องโดยเฉลี่ยของโรงเรียนจะประมาณ 25 คนต่อห้อง เพื่อสามารถให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

ระดับอายุ 12-16 ปี :

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แบ่งทั้งสิ้นเป็น 4 หลักสูตร ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะถูกแบ่งเป็น 2 cycle (1 cycle เท่ากับ 2 ปีการศึกษา)

จำนวนนักเรียนต่อห้องโดยประมาณเท่ากับ 30 คน  โดยนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในระดับนี้แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อใช้สำหรับเข้าเรียนในระดับการศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพต่อไป

ระดับอายุ 16-18 ปี :

การศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา มีอยู่ 2 ทางเลือกด้วยกันคือ

 • ทางเลือกที่ 1  คือ Bachillerato (สายสามัญ) หลักสูตรนี้จะให้นักเรียนเรียนทั้งหมด 2 ปี โดยสามารถเลือกสาขาวิชาหลักได้ดังนี้

+ ศิลปศาสตร์

+  วิทยาศาสตร์สุขภาพ

+  มนุษย์และสังคมศาสตร์

+ เทคโนโลยี

เมื่อจบหลักสูตรนี้จะได้รับ Título de Bachiller (Bachelor)

 • ทางเลือกที่ 2 คือสายวิชาชีพ ซึ่งจะให้นักเรียนเลือกเรียนตามหลักวิชาชีพเฉพาะที่ตนเองถนัด เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วจะได้รับ Técnico (technician)

ระดับอายุ 19 ปีขึ้นไป :

สำหรับผู้ที่จบ Bachillerato หรือ Occupational Training จะสามารถต่อหลักสูตรได้ดังนี้

–     วิชาชีพระดับสูง

ใช้เวลาเรียน 1 หรือ 2 ปีขึ้นกับหลักสูตรนั้น ๆ จะเปิดสำหรับผู้ที่จบ bachillerato หรือจบ técnico + ประสบการณ์การทำงานก็ได้  โดยการเรียนในระดับนี้เมื่อจบแล้วจะได้รับ TécnicoSuperiorซึ่งสามารถนำไปต่อในมหาวิทยาลัยต่อได้ ตามสาขาหลักสูตรที่สอดคล้องกัน

–     การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมที่สุดขอนักเรียนสเปน  และในประเทศสเปนมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 59 มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ, คาทอลิก และเอกชน

การคัดเลือกในการเข้าเรียนจะขึ้นกับการสอบเอนทรานซ์ (Prueba de Aptitud para a la Universidad) ซึ่งจะมีการจัดสอบทุก ๆ เดือนมิถุนายนของทุกปี

หลักสูตร

ขั้นที่ 1 :  หลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะแบ่งเป็น

 1. หลักสูตรจะเปิดสอนพื้นวิชาที่กว้าง อาทิเช่น Fine Arts, IT, Library Science, Nursing, Allied Health, Social Work และ Teaching โดยส่วนใหญ่จะมีการเรียนในวิทยาลัย ซึ่งจะได้รับรองจากมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และดีกรีที่ได้จะเป็น Diplomado (University Diploma)
 2. หลักสูตรที่เน้นทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี ซึ่งจะเปิดสอนในวิทยาลัยทางด้าน Technical Engineering and Architecture โดยเฉพาะ  ดีกรีที่ได้รับจะเป็น Diplomado Ingeniero Técnico (engineering technician) หรือ Diplomado Arquitecto Técnico (architectural technician)

นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาในระดับ short-cycle program แล้ว จะไม่ต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อ เพราะจะต้องเรียน Adaptation Course อีก 1 ปีเพื่อที่จะชดเชยการขาดช่วงของการศึกษาไป

ขั้นที่ 2 :  Long-cycle programs เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีให้เลือกเรียนระยะเวลา 4 ถึง 6 ปี ดีกรีจะเป็นในระดับปริญญาตรี หรือเป็นระดับวิชาชีพ  หลักสูตรนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 cycle โดยใน cycle แรกจะประมาณ 2-3 ปี เป็นการเรียนการสอนแบบทั่วไป และเรียนในสาขาวิชาหลัก  ส่วนใน cycle ที่ 2 จะเป็นการเรียนที่เน้นเฉพาะการเรียนเฉพาะทาง

โดยในหลักสูตรปริญญาตรี จะเรียนอย่างน้อย 4-5 ปี โดยจะมีสาขาวิชา ดังนี้ arts, biological sciences, chemical sciences, economic and business sciences, law, pharmacy, political science and sociology, psychology และ mathematical sciences และสำหรับหลักสูตร 6 ปีจะเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

ขั้นที่ 3 : เป็นการเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

********************************************************

ภาษาสเปน (español)

ภาษาสเปน หรือภาษาคาสตีล (Castellano) หนึ่งในภาษาราชการ 6 ภาษาขององค์การสหประชาชาติ

การสอบวัดระดับภาษาสเปน DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Language)

เป็นการทดสอบผลภาษาสเปนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา, วัฒนธรรมและกีฬาของประเทศสเปน  โดยมอบอำนาจให้ Instituto Cervantes เป็นสถาบันที่มีอำนาจในการจัดสอบในทุก ๆ ระดับ ซึ่งระดับของ DELE มีดังนี้

Diploma de Español-A1

เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาสเปนสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในภาษาระดับพื้นฐาน โดยแบ่งการสอบเป็น

การอ่าน (45 นาที), การเขียน (25 นาที), การฟัง (20 นาที) และการพูด (15 นาที)

Diploma de Español-A2

เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาสเปนสำหรับผู้ที่พอเข้าใจในประโยคที่ใช้ชีวิตประจำวันและบทสนทนาที่จำเป็นต้องใช้บ่อย ๆ ได้ โดยแบ่งการสอบเป็น

การอ่าน (50 นาที), การเขียน (50 นาที), การฟัง (25 นาที) และการพูด (15 นาที)

Certificado Inicial de Español-B1

เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาสเปนสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาสเปนเพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เบื้องต้น โดยแบ่งการสอบเป็น

การอ่าน (40 นาที), การเขียน (50 นาที), การฟัง (30 นาที), ไวยากรณ์และคำศัพท์ (40 นาที) และการพูด (10 นาที)

Diploma Básico de Español-B2

เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาสเปนสำหรับผู้ที่มีความรู้ในระดับสามารถสื่อสารภาษาสเปนได้เป็นอย่างดี แต่จะไม่สามารถใช้สำหรับเฉพาะทาง หรือเฉพาะวิชาชีพได้ โดยแบ่งการสอบเป็น

การอ่าน (60 นาที), การเขียน (60 นาที), การฟัง (30 นาที), ไวยากรณ์และคำศัพท์ (60 นาที) และการพูด (10-15 นาที)

Diploma Superior de Español – C2

เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาสเปนสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาระดับสูง สามารถใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และมีความรู้พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมทางภาษาเป็นอย่างดี โดยแบ่งการสอบเป็น

การอ่าน (60 นาที), การเขียน (60 นาที), การฟัง (45 นาที), ไวยากรณ์และคำศัพท์ (60 นาที) และการพูด (10-15 นาที)

ศูนย์สอบภาษาสเปนในประเทศไทย

ศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาสเปนในประเทศไทยมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเปิดทดสอบ DELE ปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. เยาวภา says:

  อยากรู้ว่าเริ่มเรียนกี่โมง แล้วเลิกเรียนกี่โมงคะ?

  • educatepark_europe says:

   ถ้าเป็นหลักสูตรมัธยมจะอยู่ประมาณ 08:30-15:00 หรือ 09:00-15:00 ค่ะ

 2. Porntip Prateep na thalang says:

  จบม.6ต่อป.ตรีท่ีสเปน และมีม.นานาชาติมั้ยท่ีมีภ.อังกฤษ ขอบคุณค่ะ

  • P' Bom says:

   คุณ Porntip คะ

   สาขาวิชาอะไรคะ

 3. Carbee says:

  อยากทราบว่า นักเรียนสเปนไม่ต้องกินข้าวเที่ยงที่โรงเรียน แต่สามารถไปกินข้าวเที่ยง่ที่บ้านได้ใช่มั๊ยคะ

  • educatepark_europe says:

   ใช่ค่ะ สำหรับนักเรียนประถมศึกษานะคะ เนื่องจากจะมีเวลาพักกลางวันประมาณ 3 ชั่วโมงค่ะ คือ 12.00-15.00 น.ค่ะ

 4. kk says:

  อยากทราบขั้นตอนการจะไปเรียนโทที่สเปน ค่าใช้จ่าย การสอบเข้า สนใจด้านสายสังคมอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบน้อง kk

   สอบ DELE ได้เท่าไรคะ พี่จะได้ลองดูหลักสูตรให้ค่ะ

 5. zee says:

  ประชากรที่รู้หนังสือ มีบอกไหนค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง Zee

   ในเวบไซต์องค์การ UNESCO มีสถิติของประเทศสเปน เมื่อปี 2010 บอกไว้ว่า “97.7% of adults and 99.6% of youth are literate” นะคะ

 6. TP says:

  พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรียนโทที่สเปนบ้างไหมคะ
  หรือหลักสูตรโทแบบไม่ต้องใช้ทุนก็ได้ค่ะ
  แล้วส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ภาษาสเปนได้รึเปล่าคะ
  หรือมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดสอนบ้าง
  ขอบคุณค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ น้อง TP

   ช่วงนี้ ทุนเรียนสเปน จะไม่ค่อยมีนะคะ แต่ส่วนใหญ่ถ้าจะเรียนทางด้าน ตามที่น้องถามในเพจอิตาลี ก็จะเป็นภาษาสเปน นะคะ