ข้อมูลทั่วไป ประเทศสเปน

ประเทศสเปน

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain)

ภูมิศาสตร์

พื้นที่ : 505,955 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก

อาณาเขต :
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศโปรตุเกส
 • ทิศใต้ ติดกับ กิบารตา และโมรอคโค
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะติดกับ ประเทศฝรั่งเศสตามแนวเทือกเขาพิเรนิส

ในแผ่นดินใหญ่ของประเทศสเปนจะมีภูมิศาสตร์เป็นภูเขา โดยจะมีเทือกเขาขนาดสูงและเรียงต่อ ๆ อาทิเช่น เทือกเขาพิเรนิส และเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา โดยมีแม่น้ำสายหลักหลายสายที่ไหลจากบริเวณที่สูงเหล่านี้ ได้แก่ แม่น้ำเทกัส (Tagus) แม่น้ำเอโบร (Ebro) แม่น้ำดวยโร (Duero) แม่น้ำกวาเดียนา (Guadiana) และแม่น้ำกวาดัลกีวีร์ (Guadalquivir)

หมู่เกาะของประเทศสเปนยังมีหมู่เกาะแบรีแอริกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และหมู่เกาะคะเนรีในมหาสมุทรแอตแลนติก รวมถึงหมู่เกาะอื่น ๆที่ไม่มีคนอยู่อาศัยในแถบทะเลเมดิเตอร์เลเนียนอีกจำนวนมาก

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศในประเทศสเปนแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ๆ ดังนี้

ฤดูร้อน : ในประเทศสเปนฤดูร้อนจะมีอากาศค่อนข้างร้อน โดยอุณหภูมิจะอยู๋ที่ 25-35 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ร่วง : จะมีอากาศค่อนข้างอบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 15-19 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว : อุณหภูมิจะค่อนข้างเย็น แต่จะไม่ถึงกับติดลบ บางภูเขาจะมีหิมะปกคลุม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 2-15 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ผลิ : อากาศจะค่อนข้างแปรปรวน บางเวลาจะมีฝนตก และบางเวลาจะมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 10-21 องศาเซลเซียส

การปกครอง

ประเทศสเปนมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประมุขแห่งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของสเปน พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพสเปน ทรงมีพระราชอำนาจที่จะอนุมัติและประกาศใช้พระราชบัญญัติต่าง ๆ เรียกประชุม ยุบรัฐสภา และประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทรงเสนอนามผู้ที่ทรงเห็นว่าสมควรจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งทรงแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับราชการจะต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้หนึ่ง ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และผู้รับสนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในพระราชกรณียกิจนั้น ๆ

รัฐสภา
รัฐสภาสเปนหรือกอร์เตสเคเนราเลส (Cortes Generales) ทำหน้าที่ออกกฎหมายของรัฐ รวมทั้งให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล และใช้อำนาจอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย

 1. สภาผู้แทนราษฎร (Congress of Deputies; Congreso de los Diputados) ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 300 คน และอย่างมาก 400 คน ขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวนพลเมือง ประเทศสเปนมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 คน ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี และปัจจุบันนายมานวยล์ มารีน กอนซาเลซ (Manuel Marín González) จากพรรคแรงงาน สังคมนิยมสเปน ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
 2. วุฒิสภา (Senate; Senado) มีสมาชิกสภา 259 คน โดยในจำนวนนี้ 208 คนจะมาจากการเลือกตั้งเข้ามาโดยตรง และอีก 51 คนจะมาจากการแต่งตั้งของสภานิติบัญญัติของแคว้นปกครองตนเองแต่ละแห่ง สมาชิกวุฒิสภาสเปนดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปีเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รัฐบาล
ตามรัฐธรรมนูญของสเปน รัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจและหน้าที่ฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นผู้กำหนดและดำเนินนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการป้องกันประเทศ รัฐบาลประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี (President of the Government) รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์จะทรงปรึกษาหารือกับผู้แทนของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่มีสมาชิกอยู่ในรัฐสภา แล้วเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการเลือกตั้งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอรับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (absolute majority) ระมหากษัตริย์จะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องขอรับความไว้วางใจจากรัฐบาลอีก รัฐบาลมีวาระ 4 ปี หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป

การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศสเปนแบ่งการปกครองออกเป็น 17 แคว้น และ 2 นคร โดยแต่ละแคว้นยังแยกอีกเป็นจังหวัด รวมทั้งสิ้น 50 จังหวัด โดยแคว้นต่าง ๆ มีสิทธิในการปกครองตนเองได้ในระดับที่ต่างกันตามภูมิหลังการปกครองตนเองของแต่ละแคว้นเช่น ทุกแคว้นจะจัดการด้านสาธารณสุขและระบบการศึกษาของตนเอง บางแคว้น (เช่น บาสก์และนาวาร์) มีหน้าที่จัดการด้านการเงินสาธารณะเพิ่มเติม ในแคว้นบาสก์และคาเทโลเนีย หน่วยงานตำรวจของแคว้นจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่าหน่วยงานตำรวจของส่วนกลาง เป็นต้น โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติของแต่ละแคว้นจะดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปีเช่นเดียวกับสมาชิกรัฐสภา โดยแคว้นปกครองตนเอง และนครปกครองตนเอง (อยู่ในทวีปแอฟริกา) ของประเทศสเปน ประกอบด้วย

แคว้นปกครองตนเอง 17 แคว้น

1. แคว้นกาลิเซีย (Galicia)

เมืองหลวงชื่อว่า “ซานเตียโกเดกอมโปสเตลา” (Santiago de Compostela) เป็นดินแดนที่ได้รับฉายาว่า “ดินแดน 1000 แม่น้ำ” ซึ่งแม่น้ำเหล่านี้จะไหลมาจากภูเขาและข้ามผ่านภูมิภาคนี้เพื่อลงสู่ทะเล

2. แคว้นอัสตูเรียส (Asturias)

– เมืองหลวงชื่อว่า “โอเบียโด” (Oviedo) ซึ่งทั้งแคว้นจะมีจังหวัดเดียวเท่านั้น เนื่องจากมีเทือกเขาสูง และพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่ามากกว่า และด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมและความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานของชาวอัสตูเรียส แคว้นแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

3. แคว้นกันตาเบรีย (Cantabria)

– มีเมืองหลวงชื่อว่า “ซานตันเดร” (Santnder) เป็นแคว้นที่อยู่ทางชายฝั่งด้านเหนือของประเทศสเปน ซึ่งเป็นแคว้นที่มีความเงียบสงบ และชายหาดที่สวยงาม

4. แคว้นบาสก์ (Basque)

– เมืองหลวงชื่อว่า “บีโตเรีย-กัสเตย์ซ“ (Vitoria-Gasteiz) แคว้นบาสก์มีเอกลักษณ์ในเรื่องของวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาบาสก์ (Euskera) และกีฬาท้องถิ่นที่เรียกว่า Basqueball

5. แคว้นนาวาร์ (Navarre)

– เมืองหลวงชื่อว่า “ปัมโปลนา” (Pamplona) เป็นแคว้นที่อยู่ทางด้านเหนือของประเทศ ติดกับประเทศฝรั่งเศส โดยแคว้นนี้จะมีลักษณะเงียบสงบ และมีความเป็นธรรมชาติสูง เนื่องจากมีสถานที่อนุรักษ์มากกว่า 50 แห่งเลยทีเดียว ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มามักจะมาเดินเขา, ปีนเขา, ตกปลา

6. แคว้นคาเทโลเนีย (Catalonia)

– เมืองหลวงชื่อว่า “บาเซโลน่า” (Barcelona) อยู่ในแถบชายฝั่งเมดิเตอเรเนียน มีภูมิอากาศที่อบอุ่น และภูมิภาคแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญอีกด้วย

7. แคว้นอารากอง (Aragón)

– มีเมืองหลวงชื่อว่า “ซาราโกซา” (Zaragoza) เป็นแคว้นที่มีภูมิทัศน์เป็นภูเขาที่สวยงาม พื้นที่ของแคว้นนี้จะเป็นบริเวณกว้างและไม่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งประชากรมากกว่าครึ่งของแคว้นนั้นจะอาศัยอยู่ในเมืองหลวง

8. แคว้นลารีโอคา (La Rioja)

– เมืองหลวงชื่อ “โลโกรโญ” (Logroño) ภูมิภาคนี้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไวน์ เพราะมีโรงบ่มไวน์มากกว่า 500 แห่ง และไวน์ที่นี่ยังมีคุณภาพและมืชื่อเสียงในระดับนานาชาติอีกด้วย

9. แคว้นคาสตีลและเลออน (Castile and León)

– เมืองหลวงชื่อว่า “บายาโดลิด” (Valladolid) เป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสเปน และในสหภาพยุโรป เป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาติสเปน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหาร, ปราสาท และป้อมปราการต่าง ๆ

10. แคว้นบาเลนเซีย (Valencian)

– เมืองหลวงชื่อ “บาเลนเซีย” (Valencia) แคว้นบาเลนเซียจะติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และมีชายฝั่งยาวถึง 518 กิโลเมตร นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ตากอากาศที่ดี บาเลนเซียยังมีการผสมผสานทั้งวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยุคสมัยเก่าเข้าด้วยกันอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ตามตึกต่าง ๆ, และชีวิตการกินอยู่ของผู้คนที่นี่

11. แคว้นคาสตีล-ลามันชา (Castile-La Mancha)

– เมืองหลวงชื่อว่า “โตเลโด” (Toledo) ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรไอบีเรียน มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา

12. แคว้นมาดริด (Madrid)

– เมืองหลวง “กรุงมาดริด” (Madrid) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสเปนอีกด้วย แคว้นมาดริดตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ ประชากรของแคว้นมาดริดจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวง ส่วนเมืองสำคัญทางการค้าหรือประวัติศาสตร์อื่น ๆ

13. แคว้นเอกซ์เตรมาดูรา (Extremadura)

– เมืองหลวงชื่อว่า “เมรีดา” (Merida) ป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญ โดยเฉพาะเขตสงวนใหญ่ที่เมืองมอนฟรากูเอ ซึ่งเพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่น้ำเทกัสนานาชาติ (Parque Natural Río Tajo internacional)

14. แคว้นอันดาลูซีอา (Andalucía)

– เมืองหลวงชื่อว่า “เซบียา” (Seville) เป็นแคว้นที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในจำนวนแคว้นปกครองตนเอง 17 แห่งที่ประกอบขึ้นเป็นประเทศสเปน

15. แคว้นมูร์เซีย (Murcia)

– เมืองหลวงชื่อว่า “มูร์เซีย” (Murcia) แคว้นนี้เป็นผู้ผลิตผลไม้ ผัก และดอกไม้รายใหญ่ โดยส่งไปภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรป นอกจากนี้ยังมีโรงผลิตไวน์ชั้นดี และโรงผลิตน้ำมันมะกอกอีกด้วย

16. หมู่เกาะแบลีแอริก (Balearic Islands)

– มีเมืองหลวงชื่อว่า “ปัลมาเดมายอร์กา” (Palma de Mallorca) แคว้นนี้จะเป็นเกลุ่มเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก ใกล้ชายฝั่งประเทศสเปน

17. หมู่เกาะคะเนรี (Canary Islands)

– ประกอบด้วยเกาะภูเขาไฟ 7 เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา

นครปกครองตนเอง 2 นคร
 1. เซวตา (Ceuta) — เป็นดินแดนส่วนแยกของประเทศสเปนในแอฟริกาเหนือ ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางชายฝั่งทางใต้ของช่องแคบยิบรอลตาร์
 2. เมลียา (Melilla) — ป็นเมืองหนึ่งของประเทศสเปน ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของแอฟริกาเหนือ ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ติดต่อกับประเทศโมร็อกโก
ประชากร :

46,754,784 คน (กรกฎาคม 2011)

ศาสนา :

ร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนที่เหลือจะนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปแตสแตนท์ และศาสนาอิสลาม

ภาษา :
 • Castilian Spanish (ภาษาราชการ) 74%,
 • Catalan 17%,
 • Galician 7%,
 • Basque 2%

หมายเหตุ: Catalan เป็นภาษาราชการในแคว้น Catalonia, the Balearic Islands, และ Valencian, ภาษา Galician เป็นภาษาราชการในแคว้น Galicia, ภาษา Basque เป็นภาษาราชการในแคว้น Basque

เงินตรา

ประเทศสเปนเป็นส่วนหนึ่งของ Euro Zone (ซึ่งประกอบด้วยประเทศสเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, โปรตุเกส, อิตาลี, กรีซ, เบลเยี่ยม, ลักเซมเบิร์ก, ฮอลแลนด์, ออสเตรีย และฟินด์แลนด์) จะใช้เงินสกุลเดียวกันนั่นคือ ยูโร (Euro)

ธงชาติของประเทศสเปน

เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวนอน แบ่งออกเป็น สีแดง, สีเหลือง, สีแดง จากบนลงล่างตามลำดับ โดยพื้นที่ของสีเหลืองจะใหญ่เท่ากับพื้นที่สีแดงที่ขนาบ 2 ข้างรวมกัน ถ้าใช้เป็นธงราชการหรือกองทัพ จะต้องมีตราแผ่นดินอยู่ แต่ถ้าใช้เป็นธงพลเรือนจะไม่มีตราแผ่นดินประทับบนธง

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. Ting says:

  Dear Sir,
  รบกวนเรียนถามเรื่อง เวลาทำการของ รถไฟใต้ดิน ค่ะ ว่าเริ่ม เวลาใด และ ถึง เวลาใดค่ะ
  เนื่องจากทางเราจะมีคุณหมอไปประชุม ที่ Madrid ช่วงประมาณ 25-30 Sep 2014 ค่ะ
  และคาดว่าจะใช้ Metro สาย 8 สาย 9 และ สาย 10 ค่ะ

  และในช่วงนี้ มีงาน Fair อะไรบ้าง เนื่องจาก อยากทราบว่า คุณหมอจะเดินทางโดยใช้รถไฟ จะสะดวกไหมค่ะ
  หรือ แนะนำให้เดินทางด้วยวิธีใด

  ที่พัก Tryp Madrid Chamartin Hotel
  ที่ประชุม IFEMA – Feria de Madrid

  Please help with advise ka

  Many Thank you & Best Regards,
  Ting

  T. 089 7814825

 2. ANNA says:

  ขอสอบถามค่ะ หากมีแต่งงานกับชาวฝรั่งเศส มีวีซ่า หนึ่งปี และ มีแสตมป์ของโอฟี่ หนึ่งปี แต่ในวีซ่า เขียนว่า FRANCE [sauf CTOM] ประเภท D MULT สามารถเดินทางไปเที่ยวสเปนได้ไหมค่ะ ไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

  • P' Bom says:

   ตอบ คุณ ANNA

   ถ้าวีซ่ายังไม่หมดก็ได้ค่ะ