Untitled Document
     
Untitled Document


เรียนภาษาอังกฤษ เพียง
A$ 165 ต่อสัปดาห์
เมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์
เพียง A$ 3,960
(ประมาณ 126,720 บาท)
เท่านั้น ...
Kingsway Institute
สถาบันใหม่ มาตรฐานสูง
ราคาประหยัดเพียง
A$180.00 ต่อสัปดาห์
Mercury Colleges
เรียนภาษาอังกฤษ + ทำงาน
ที่ถูกที่สุดในออสเตรเลีย
เพียง A$165 ต่อสัปดาห์
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี
ใกล้กับ Bondi Beach
Strathfield College
เรียนภาษาอังกฤษ เพียง
A$ 175/week
ทุกหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของ Australian
Quality Training
Framework
Lloyds

เรียน General English
ที่คุ้มค่าที่สุด เพียง A$ 165
ต่อสัปดาห์ ฟรีค่าสมัคร
เมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์
เพียง A$ 3,960
(ประมาณ 126,720 บาท)
เท่านั้น
...
Cambridge
ABC Study Group
Greenwich Collegeเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่หลากหลายและมีมาตรฐานสูง
ใจกลางเมือง Sydney
Elsis
ที่ ELSIS นักเรียนจะได้รับ
ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน
กับเพื่อนต่างชาติทั่วโลกด้วย
ราคาเพียง A$180 / week
เรียน 24 สัปดาห์ เพียง
138,240 บาท
Carrick Institute of Education
เรียนภาษาอังกฤษในเมือง
ที่มีชีวิตชีวาที่สุด กับสถาบัน
ที่มีคุณภาพ ดำเนินการสอน
มากว่า 2 ทศวรรษ
ทำให้ภาษาอังกฤษพัฒนา
อย่างแน่นอน ราคาต่อสัปดาห์
เพียง A$190/week
ABILITY Education
เรียนภาษากับสถาบันคุณภาพสูง
ABILITY Education
จะช่วยให้ภาษาของนักเรียน
พัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมั่นใจ พร้อมทำกิจกรรม
หลากหลายกับเพื่อนต่างชาติ
ที่มาจากที่ต่างๆทั่วโลก
Sydney English Academy

เรียนภาษาอังกฤษ
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเต็มที่
คนไทยน้อยมาก
อยู่ห่างจากชายหาด Manly
เพียง100 เมตร
ราคา A$ 220 ต่อสัปดาห
Metro English College

เรียน General English
A$ 220 ต่อสัปดาห์
ลงทะเบียนเรียน 24 สัปดาห์
ราคา A$ 5,280
(ประมาณ 168,960 บาท)
KaplanAspect

เรียนภาษากับด้วยคุณภาพที่
คุ้มราคาไม่ว่าหลักสูตรภาษา
หรือหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมต่างๆ ที่จะทำให้เป้าหมาย
ของนักเรียนทุกคนเป็นความจริง
ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น

Navitas

Navitas สถาบันภาษา
คุณภาพสูง สามารถนำผล
คะแนนภาษาอังกฤษไปยื่น
เพื่อเรียนต่อ ป.ตรี หรือโท
ได้ในหลายมหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องสอบ IELTS
กรุณาสอบถามรายละเอียด
Step One College
เรียน General English
ราคา A$175 ต่อสัปดาห์
เรียน 24 สัปดาห์ A$4,200
(ประมาณ 134,400 บาท)
เรียน General English
ราคา A$235 ต่อสัปดาห์
เรียน 24 สัปดาห์ A$5,640
(ประมาณ 180,480 บาท)
TAFE

 

หลักสูตร General English
แบบเข้มข้น และได้ผล
อย่างแน่นอนกับสถาบัน
ระดับเกรด A

UTS:Insearch


ประสิทธิภาพสูงสุด รับรองผล
100% กับสถาบันเกรด A
INSEARCH หลักสูตร
General English และหลักสูตร
Intensive DEEP สำหรับ
ศึกษาต่อ University
Holmes Institute

 

The University of Canberra

 

 

 

ประเภทของ Visa - วีซ่าออสเตรเลีย

 
| สอบถามบริการยื่นวีซ่า |

| หากเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ขอคำปรึกษาได้ฟรี ที่นี่ |
 
| วีซ่าท่องเที่ยว | วีซ่าธุรกิจ | วีซ่านักเรียน |
 

1. วีซ่าท่องเที่ยว

สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือน ซึ่งสถานทูตจะอนุมัติระยะเวลาที่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จากวัตถุประสงค์ และหลักฐานต่าง ๆ ที่เรายื่นประกอบ ใบสมัครขอวีซ่าไป
วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสี 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน (พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร)
 • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (48R)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 3,850 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์รับคำร้องยื่นวีซ่า 600.00 บาท (VFS)
 

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือนเป็นการชั่วคราว
 • อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน
 • ไม่สามารถทำงานได้
 • เรียนในหลักสูตรระยะสั้นได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์
Untitled Document
 
เมืองที่นิยมไปศึกษาต่อ
 
เกี่ยวกับออสเตรเลีย
ข้อมูลทางวิชาการ
ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย
ชีวิตในออสเตรเลีย
แนะนำสถาบันศึกษา
วีซ่า
บันเทิงเริงใจ
ภาษาน่าสนุก
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
พี่หัวโตโม้ให้ฟัง
FAQ
 
 


Package Course


ภาษาอังกฤษ
+
Diploma (2 ปี)
วีซ่า 2.5 ปี

ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วนักเรียน

เที่ยวเดียว(การบินไทย)

Sydney: 22,250

Melbourne: 21,880

Brisbane: 22,270

Perth: 18,590

ไป-กลับ(การบินไทย)

Sydney: 39,060

Melbourne: 38,475

Brisbane: 39,060

Perth: 32,790

more >>2.วีซ่าธุรกิจ

สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อติดต่อธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งหมายรวมถึงการไปสัมมนา อภิปราย เข้าร่วมประชุม ด้วย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

 

Visa ท่องเที่ยว

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสี 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น หนังสือเชิญ(ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน (พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร)
 • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าธุรกิจ (456)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 3,850 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์รับคำร้องยื่นวีซ่า 600.00 บาท (VFS)

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่าธุรกิจ ระยะสั้น ออสเตรเลีย

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ เช่น ไปติดต่อการค้ากับบริษัทที่ออสเตรเลีย เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น
 • อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน
 • สามารถทำงานได้ ในกรอบที่กำหนด และนายจ้างต้องไม่ใช่ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

3. วีซ่านักเรียน

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น การเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

วีซ่านักเรียน

เอกสารที่ต้องเตรียม (สำหรับเอกสารที่ยื่นที่เมืองไทย)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสี 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หลักฐานการศึกษา
 • หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน (พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร)
 • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่านักเรียน (157A)
 • ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
 • ค่าธรรมเนียม 17,850.00 บาท (หากเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ)
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) 600.00 บาท

เงื่อนไขเบื้องต้นของ บุคคลที่ยื่นขอวีซ่านักเรียน (วีซ่าออสเตรเลีย)

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง
 • ต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time Study)
 • อาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดไว้
 • ต้องไปเข้าเรียนอย่างน้อย เกิน 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียน ในระดับ น่าพอใจ ขึ้นไป (Satisfy)
 • สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน
 • บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ออสเตรเลีย และ วีซ่าธุรกิจ
 

  เบอร์โทร: +(66) 0 2652 8691 กด 0

+(66) 086 980 0092 (อ๊าด)

 
คลิ๊กเพื่อดู ผลวีซ่าท่องเที่ยว บางส่วนที่เรายื่นภายในปี 2011
 
สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หรือเว็บบอร์ดด้านล่าง
 
 


กลับไปด้านบน