Untitled Document
     
Untitled Document


เรียนภาษาอังกฤษ เพียง
A$ 165 ต่อสัปดาห์
เมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์
เพียง A$ 3,960
(ประมาณ 126,720 บาท)
เท่านั้น ...
Kingsway Institute
สถาบันใหม่ มาตรฐานสูง
ราคาประหยัดเพียง
A$180.00 ต่อสัปดาห์
Mercury Colleges
เรียนภาษาอังกฤษ + ทำงาน
ที่ถูกที่สุดในออสเตรเลีย
เพียง A$165 ต่อสัปดาห์
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี
ใกล้กับ Bondi Beach
Strathfield College
เรียนภาษาอังกฤษ เพียง
A$ 175/week
ทุกหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของ Australian
Quality Training
Framework
Lloyds

เรียน General English
ที่คุ้มค่าที่สุด เพียง A$ 165
ต่อสัปดาห์ ฟรีค่าสมัคร
เมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์
เพียง A$ 3,960
(ประมาณ 126,720 บาท)
เท่านั้น
...
Cambridge
ABC Study Group
Greenwich Collegeเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่หลากหลายและมีมาตรฐานสูง
ใจกลางเมือง Sydney
Elsis
ที่ ELSIS นักเรียนจะได้รับ
ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน
กับเพื่อนต่างชาติทั่วโลกด้วย
ราคาเพียง A$180 / week
เรียน 24 สัปดาห์ เพียง
138,240 บาท
Carrick Institute of Education
เรียนภาษาอังกฤษในเมือง
ที่มีชีวิตชีวาที่สุด กับสถาบัน
ที่มีคุณภาพ ดำเนินการสอน
มากว่า 2 ทศวรรษ
ทำให้ภาษาอังกฤษพัฒนา
อย่างแน่นอน ราคาต่อสัปดาห์
เพียง A$190/week
ABILITY Education
เรียนภาษากับสถาบันคุณภาพสูง
ABILITY Education
จะช่วยให้ภาษาของนักเรียน
พัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมั่นใจ พร้อมทำกิจกรรม
หลากหลายกับเพื่อนต่างชาติ
ที่มาจากที่ต่างๆทั่วโลก
Sydney English Academy

เรียนภาษาอังกฤษ
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเต็มที่
คนไทยน้อยมาก
อยู่ห่างจากชายหาด Manly
เพียง100 เมตร
ราคา A$ 220 ต่อสัปดาห
Metro English College

เรียน General English
A$ 220 ต่อสัปดาห์
ลงทะเบียนเรียน 24 สัปดาห์
ราคา A$ 5,280
(ประมาณ 168,960 บาท)
KaplanAspect

เรียนภาษากับด้วยคุณภาพที่
คุ้มราคาไม่ว่าหลักสูตรภาษา
หรือหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมต่างๆ ที่จะทำให้เป้าหมาย
ของนักเรียนทุกคนเป็นความจริง
ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น

Navitas

Navitas สถาบันภาษา
คุณภาพสูง สามารถนำผล
คะแนนภาษาอังกฤษไปยื่น
เพื่อเรียนต่อ ป.ตรี หรือโท
ได้ในหลายมหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องสอบ IELTS
กรุณาสอบถามรายละเอียด
Step One College
เรียน General English
ราคา A$175 ต่อสัปดาห์
เรียน 24 สัปดาห์ A$4,200
(ประมาณ 134,400 บาท)
เรียน General English
ราคา A$235 ต่อสัปดาห์
เรียน 24 สัปดาห์ A$5,640
(ประมาณ 180,480 บาท)
TAFE

 

หลักสูตร General English
แบบเข้มข้น และได้ผล
อย่างแน่นอนกับสถาบัน
ระดับเกรด A

UTS:Insearch


ประสิทธิภาพสูงสุด รับรองผล
100% กับสถาบันเกรด A
INSEARCH หลักสูตร
General English และหลักสูตร
Intensive DEEP สำหรับ
ศึกษาต่อ University
Holmes Institute

 

The University of Canberra

 

 

 

วีซ่าออสเตรเลีย

 
รายละเอียดวีซ่าออสเตรเลีย
 
 
วีซ่า ข้อมูล ขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ
 
วีซ่าท่องเที่ยว
 
สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ ชึ่งหมายถึงการพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆ (อย่างเป็นทางการ/หรือเพื่อความบันเทิง) เพื่อเยี่ยมเพื่อน หรีอญาติพี่ น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ (ไม่มากกว่า 4 สัปดาห์) หรือเรียนและฝึกภาษาอังกฤษที่ไม่เกินกว่า 12 สัปดาห์ หรือใน กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน วีซ่าท่องเที่ยวนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง 12 เดือน
 

วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Holiday Visa)

 
เป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ขอวีซ่าสามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมออสเตรเลีย ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ลองทำงานในต่างประเทศ
 
 
วีซ่าธุรกิจ
 
สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการติดต่อด้านธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งไม่นานกว่า 3 เดือน ในแต่ละครั้งที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหมายรวมถึงการสัมมนา อภิปราย เข้าร่วมประชุม ด้วย
 
วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออก
 
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางผ่านเข้า / ออกประเทศออสเตรเลียเพื่อการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น
 
วีซ่านักเรียน
 
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น การเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ หรือการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรไม่เกิน 12 สัปดาห์
 
วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน
 
เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้กับเด็กที่ไปทำการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งยังอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และรับหน้าที่ในการจัดหาที่พัก รวมถึงดูแลผู้เยาว์จนกระทั่งอายุครบ 18 ปี ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองทำงาน
 
วีซ่าผู้ติดตาม
 
เป็นวีซ่าสำหรับแฟน สามีหรือภรรยา หรือบุตร ซึ่งต้องการจะติดตามผู้ขอวีซ่านักเรียน เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามไปดูแล หรือไม่มีคนดูแลบุตรของตนในระหว่างที่ไปเรียน ซึ่งผู้ติดตามมีสิทธิในการเรียนได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และมีสิทธิทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกรณีที่ผู้ติดตามอายุเกิน 18 ปี ส่วนในกรณีที่เด็กที่ต้องการติดตามไปด้วยนั้น จะต้องมีใบลงเรียนสำหรับการศึกษาขั้นต่ำของเด็กคนนั้น ๆ ด้วย
 
แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซด์

 

http://www.immi.gov.au/allforms/application-forms/index.htm

 
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 

สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ ได้ที่

 

http://www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm

 
 
 
 

ขอวีซ่าออสเตรเลีย - ค่าธรรมเนียม ขอวีซ่าออสเตรเลีย เป็นเงินไทย

 
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าออสเตรเลีย (อัพเดท 1 กรกฎาคม 2554)
ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุดได้ทางเว็บไซด์ www.immi.gov.au
 
ประเภทของวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ VFS
ค่าซื้อเช็ค
วีซ่าท่องเที่ยว
3,600.00
600.00
25.00
วีซ่าธุรกิจ (ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน)
4,550.00
600.00
25.00
วีซ่านักเรียน
17,850.00
600.00
25.00
วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน
17,850.00
600.00
25.00
วีซ่าผู้ติดตาม (กรณียื่นพร้อมนักเรียน)
-
600.00
-
 
หมายเหตุ ค่าบริการ VFS เป็นค่าธรรมเนียมที่ชำระให้กับตัวแทนสถานทูตในการยื่นและรับเอกสาร มิใช่ค่าบริการของทางบริษัท
 
Untitled Document
 
เมืองที่นิยมไปศึกษาต่อ
 
เกี่ยวกับออสเตรเลีย
ข้อมูลทางวิชาการ
ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย
ชีวิตในออสเตรเลีย
แนะนำสถาบันศึกษา
วีซ่า
บันเทิงเริงใจ
ภาษาน่าสนุก
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
พี่หัวโตโม้ให้ฟัง
FAQ
 
 


Package Course


ภาษาอังกฤษ
+
Diploma (2 ปี)
วีซ่า 2.5 ปี

ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วนักเรียน

เที่ยวเดียว(การบินไทย)

Sydney: 22,250

Melbourne: 21,880

Brisbane: 22,270

Perth: 18,590

ไป-กลับ(การบินไทย)

Sydney: 39,060

Melbourne: 38,475

Brisbane: 39,060

Perth: 32,790

more >>