หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

โรงเรียนสิทธาภัทร์

โรงเรียนสิทธาภัทร์ เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษา ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตร English Programme เป็นโรงเรียนที่เน้นหลักสูตรการสอนที่มุ่งพัฒนาอารมณ์ ความพร้อมต่อการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีความสุข จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centered) เพื่อพัฒนาเด็กแบบองค์รวมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
 
ชื่อตำแหน่ง ::
ครูประถมศึกษา และฝ่ายวิชาการ
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
การศึกษา/ ฝึกอบรม
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
1. จัดทำแผนและสื่อการเรียนการสอน
2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. วัดและประเมินผล
4. งานอื่นๆ ในหน้าที่ของครู
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
1. เพศหญิง อายุ 22 – 40 ปี หรือมากกว่าที่มีประสบการณ์การบริหาร
2. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการประถมศึกษา (มีประสบการณ์การวางแผนการจัดทำหลักสูตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น อดทน และมีความรับผิดชอบ
5. รักและศรัทธาต่ออาชีพครู ภูมิใจในความเป็นครู
6.บุคลิกภาพ: สุขภาพจิตดี มีวินัย กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ มีความเป็นระเบียบและมนุษยสัมพันธ์ดี
ประสบการณ์การทำงาน ::
2 ปี ขึ้นไ ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
3 อัตรา
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
นครศรีธรรมราช
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
โรงเรียนสิทธาภัทร์
ที่อยู่ 125 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์ : 075324444, 075344663
แฟกซ์ : 075324696
E-Mail : sitapatr@gmail.com
Web Site : www.sitapatr.ac.th