หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับปวช. ปวส. ช่างเทคนิคและพานิชยกรรม ระบบปกติและระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 
ชื่อตำแหน่ง ::
เจ้าหน้าที่งานบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
กฎหมาย
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
---------------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง
1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่งานบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติ
2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยการหรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ
2.1.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms-word, Ms-excel)
2.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ดี
2.1.4 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
2.2 เจ้าหน้าที่งานบรรณารักษ์
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบรรณารักษ์
2.2.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms-word, Ms-excel)
2.2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ดี
2.2.4 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
3. หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. (1นิ้ว) จำนวน 2 รูป
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.4 สำเนาหลักฐานการศึกษา
3.5 ใบรับรองแพทย์ (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร)
4. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2553
5. กำหนดสอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) วันที่ 16 สิงหาคม 2553
6. ประกาศผลสอบคัดเลือก และรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
7. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2553
ผู้สนใจติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2424-1944, 0-2424-0776 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2553(นางอุบลวรรณ วิสัยจร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงประสบการณ์การทำงาน ::
0-3 ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
3
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
7,000 ถึง 7,500
รายได้อื่น ๆ ::
ค่าธุรการนอกเวลาราชการ จ.-ศ. วันละ 150 บาท
เสาร์-อาทิตย์ วันละ 300 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ ::
บางพลัด
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ที่อยู่ 332 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ : 024241944
แฟกซ์ : 024331862
E-Mail : chatty_pun@hotmail.com
Web Site : www.nlpoly.org.th