หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เป็นหน่วยงานของทางราชการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา
 
ชื่อตำแหน่ง ::
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
การศึกษา/ ฝึกอบรม
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
3.มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 9,700 บาท
อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี 7,940 บาท
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5.รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ จำนวน 2 ใบ
6.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
8.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
9.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
10.อื่น ๆ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
ประสบการณ์การทำงาน ::
0 ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
3 อัตรา
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
7,500 ถึง 9,500
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
ลำปาง
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ที่อยู่ 200 ม.11 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-342547
แฟกซ์ : 054-342549
E-Mail : jeerasuda.g@hotmail.com
Web Site : www.lpc.rmutl.ac.th