TOPIK

TOPIK

เรียนภาษาเกาหลี แล้วลองทำความรู้จัก TOPIK (Test Of Proficiency In Korean)

การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK Test เป็นการสอบเพื่อวัดพื้นฐาน หรือความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้สอบ เพื่อใช้ในการยื่นสมัครเรียน หรือทำงานที่เกาหลีใต้ หรือ สำหรับผู้ที่ เรียนภาษาเกาหลี และต้องการรู้ระดับภาษาของตนเอง

ประเภทการสอบ TOPIK แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป (The Standard TOPIK) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกาหลีและการศึกษาต่อเป็นต้น หรือที่ในหมู่นักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีเรียกกันว่าการสอบ “กึบ” นั่นเอง ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเข้าสอบตามระดับชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถของตนโดยจะมีการเปิดให้สมัครสอบ 3 ช่วงชั้นด้วยกัน คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในลำดับต่อไป

ระดับการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก และในแต่ละระดับ แบ่งออกเป็นอีก 2 ระดับย่อย รวมแล้วมีทั้งหมด 6 ระดับ

Level 1
ชั้นต้น [ Beginner ]
1
Level 2
2
Level 3
ชั้นกลาง
[ Intermediate ]
1
Level 4
2
Level 5
ชั้นสูง [ Advance ]
1
Level 6
2

โครงสร้างข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน

เวลาในการสอบ
ส่วนที่
หัวข้อ
ลักษณะข้อสอบ
จำนวนข้อ
คะแนน
90 นาที
1
คำศัพท์และไวยากรณ์
(Vocabulary & Grammar)
Multiple Choice 30
100
2
การเขียน (Writing) Multiple Choice
Short Answer
Composition
10
5 – 7
1
40
30
30
90 นาที
3
การฟัง (Listening) Multiple Choice 30
100
4
การอ่าน (Reading) Multiple Choice 30
100

เกณฑ์การวัดผล

ผู้สอบจะผ่านในระดับใด พิจารณาจากคะแนน ดังนี้

 1. ระดับที่ 1, 3 และ 5 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 40 คะแนน
 2. ระดับที่ 2, 4 และ 6 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 70 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 50 คะแนน

2. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (The Business TOPIK) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศเกาหลี การสอบ TOPIK ประเภทนี้ไม่มีการให้เกรดว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใด หรือการประเมินผลว่าสอบตก – สอบผ่านใดๆทั้งสิ้น มีเพียงแต่การตรวจให้คะแนน และให้ผู้สอบนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานเท่านั้น โดยคะแนนเต็มของการสอบ TOPIK ประเภทนี้ คือ 400 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน รวมเป็น 400 คะแนน

เวลาในการสอบ
ส่วนที่
หัวข้อ
ลักษณะข้อสอบ
จำนวนข้อ
คะแนน
90 นาที
1
คำศัพท์และไวยากรณ์
(Vocabulary & Grammar)
Multiple Choice 30
100
2
การเขียน (Writing) Multiple Choice
Short Answer
Composition
3
100
90 นาที
3
การฟัง (Listening) Multiple Choice 30
100
4
การอ่าน (Reading) Multiple Choice 30
100
การจัดสอบ TOPIK ในประเทศไทย
 • จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง
 • ช่วงรับสมัคร ประมาณ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี
 • ช่วงสอบ ประมาณ เดือนกันยายน ของทุกปี

สถานที่รับสมัครและ สนามสอบ ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ ปัตตานี

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)
29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530
โทรศัพท์ 02-543-6981

ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี
โทรศัพท์ 073-331-304

หลักฐานการสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกน รูปกล้องดิจิตอล )
 2. ค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท

Comments

 1. พัชรินทร์ says

  (Edit)

  การสมัครสอบต้องไปสมัครที่ รร นานาชาติเกาหลีที่เดียวเลยใช่มั้ยค่ะ ?

  • Educatepark.com says

   (Edit)

   สนามสอบมีสองที่ค่ะ คือ กรุงเทพ และ ปัตตานี
   1.โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)
   29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530
   โทรศัพท์ 02-543-6981
   2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี
   โทรศัพท์ 073-331-304

 2. G says

  (Edit)

  คะแนนสอบนี่สามารถใช้ได้ตลอด หรือ จำกัดกี่ปีคะ?

  • Educatepark.com says

   (Edit)

   การสอบ TOPIK ปี 2014 จะจัดการสอบขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม ครับ โดยการสอบจะแบ่งเป็นสองช่วงคือ Level 1- Level 2 จะสอบช่วง 9.30-11.10 และ Level 3- Level 6 จะสอบ ช่วง 12.30-14.20(Listening and Speaking) และ 14.50-16.00 (Reading) ต้องเข้ารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบ 20 นาทีนะครับ สามารถสมัครได้ที่ Korea International School of Bangkok หมดเขตสมัครจะเป็นวันที่ 28 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม (เวลาทำการ 9.00-14.00 )

Leave a Reply

Logged in as Educatepark.com. Log out?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>