......

....... ปัจจุบันความต้องการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจใช้ค้นคว้าหาข้อมูลทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาของตนเองให้แก่บุคคล
อื่น ๆ ด้วย