ทุนการศึกษา Inspire! สำหรับนักเรียนอายุ 14-18 ปี

ImageProxy

ทุน Inspire! จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้นักเรียนไทยได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยปีนี้มีทุนการศึกษาเต็มจำนวน 2 ทุน คือระดับ GCSE จำนวน 1 ทุน และระดับ A-level จำนวน 1 ทุน และ ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร A-level 2 สัปดาห์ อีก 1 ทุน   ทุน Inspire! เปิดให้สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-18 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน   ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับการเรียนระดับ GCSE จำนวน 1 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน 2 ปี ที่ St. Michael’s School ทุนนี้ไม่รวมค่าอาหาร ที่พัก เครื่องแบบ ค่าธรรมเนียมการสอบ กิจกรรมสันทนาการ และ การเดินทางจากสนามบิน คุณสมบัติ สำหรับนักเรียนหญิงเท่านั้น อายุ 14 ปี บริบูรณ์หรือ… [Read More]

ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

JGSEE students

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ  International Programs Master of Science (M.Sc), Master of Philosophy (M.Phil), Doctor of Philosophy (Ph.D) Energy Technology Environmental Technology Master of Science (M.Sc), Master of Engineering (M.Eng) Energy Technology and Management Environmental Technology and Management ทุนการศึกษา ทุนประเภทที่ 1  ให้ทุนค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมดและมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท ทุนประเภทที่ 2  ให้ทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุนประเภทที่ 3  ให้ทุนเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาหรือเฉพาะค่าหน่วยกิต ทุนประเภทที่… [Read More]

ทุนการศึกษาจาก มูลนิธิ Honjo International ประจำปี 2015

DSC03852

ขอบเขตทุนการศึกษา 1. ทุนการศึกษานี้เปิดให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น 2. ทุนการศึกษาจะสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2015 เป็นต้นไป 3. ผู้รับทุนการศึกษาไม่มีภาระผูกพันในการชำระเงินคืนให้กับมูลนิธิ 4. ระยะเวลาของทุนการศึกษา ถูกกำหนดตามระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับการจบการศึกษานั้น ๆ โดยผู้รับทุนการศึกษาจะมีประเภททุนการศึกษาดังนี้ (1) 200,000 เยนต่อเดือน สำหรับหลักสูตร 1 หรือ 2 ปี (2) 180,000 เยนต่อเดือน สำหรับหลักสูตร 3 ปี (3) 150,000 เยนต่อเดือน สำหรับหลักสูตร 4 หรือ 5 ปี ซึ่งการขยายเวลา จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลาที่ขยายนั้น ๆ ผู้ที่ลงทะเบียนน้อยกว่า 1 ปี ไม่สามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้ 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ ทางทุนการศึกษาจะมีมอบให้ตามเงื่อนไขต่อไป 6. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่น ๆ 7. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะไม่สามารถทำงาน นอกเหนือจากงานพาร์ทไทม์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนได้ อาทิเช่น Teaching… [Read More]

ทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2015/2016

10549280_756986884362211_5145146820442131425_o (1)

ข่าวดี ข่าวด่วนค่ะ เปิดรับสมัครแล้ว!!!! ทุน Franco-Thai Scholarship Program 2015/2016 โครงการ ทุน Franco-Thai มอบให้ผู้ถือสัญชาติไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  ทุนนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท – ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมถึงการคุ้มครองทางสังคมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส – ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน เป็นทุนบางส่วน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส  สำหรับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท) อย่างไรก็ตามบางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี สำหรับปริญญาเอก จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนต้องทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ตั้งใจไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทและเอก เปิดโอกาสให้กับทุกสาขาการเรียน และไม่จำกัดสถาบันการศึกษา… [Read More]

รับสมัครสอบคัดเลือก Traineeship (ทุนฝึกงาน) จาก IAESTE

42097

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย) (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 และปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558 คุณสมบัติผู้สมัคร มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อายุระหว่าง 18-30 ปี… [Read More]

โครงการ ทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี สำหรับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558

scholarship-book2

2015 Korean Government Scholarship Program for International Students for an Undergraduate Degree:   รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลีสำหรับระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558 (2015 Korean Government Scholarship Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการสมัครทุนตามเอกสารแนบ หรือติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และ http://studyinkorea.go.kr , http://www.niied.go.kr ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารเพื่อขอสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษาตามที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย  วงเล็บมุมซอง “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี 2015” ※ ปิดรับสมัครทุนการศึกษา  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557※ ※ข้อหมายเหตุ 1.     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีจะไม่มีการคืนใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ทั้งเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาที่ใช้ประกอบการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ผู้สมัครจึงควรทำสำเนาเก็บไว้ต่างหากเพื่อตัวท่านเอง 2.     กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆอย่างละเอียด การกรอกข้อมูลใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์หรือการส่งเอกสารไม่ครบอาจส่งผลในการคัดเลือกได้ 3.     หากผู้สมัครประสงค์จะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์เนื่องจากระยะเวลาที่มีค่อนข้างจำกัด จึงขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่มา: http://tha.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/tha/mission/notice/index.jsp?sp=/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp%3FtypeID=16%26boardid=12294%26seqno=713311%26tableName=TYPE_ENGLEGATIO

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2558

20130410104046

ด่วน! ทุนการศึกษานี้ รับสมัคร 2 – 22 กันยายน 2557 เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละประเภททุนการศึกษาได้ที่เวบไซต์ก.พ.   ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2558  กำหนดให้มีทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวนทุนรวม 9 ทุน   ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วงยงานรัฐ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวนทุน 58 ทุนการศึกษา   ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  จำนวนทุน 4 ทุนการศึกษา   ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  จำนวนทุน 5 ทุนการศึกษา   ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  จำนวนทุน 4 ทุนการศึกษา ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี… [Read More]

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประกาศโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2558

10616119_746320595428840_7577310098936595844_n

โครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2558 เปิดรับสมัครแล้วนะคะ โครงการนี้รอทุกๆท่านอยู่ ผู้ใดสนใจ รีบเข้ามาสมัครกันเลย อย่ารอช้า อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปนะคะผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ยูเอสบี แฟลช ไดรฟ์ หรือซีดี-รอม) มาทางไปรษณีย์ภายในวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง คุณศลิษา ลิ่มสกุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ เลขที่ 35 ถนนเจริญกรุง ซอย 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่อีเมล csu.bkk@gmail.com Application form : http://docs.com/1B1CL More information : http://docs.com/1B1CN   ที่มา: Facebook Fanpage ของ Ambassade de France en Thaïlande

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

bannerPosterDpst57_webIpstขยายเวลา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ คน  รายละเอียดทั้งหมดเข้าไปดูได้ที่ www.dpstcenter.org

ทุนปริญญาโทของ Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์

250px-Academiegebouw_Universiteit_Leiden

Leiden University Excellence Scholarship Programme (LExS) มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน Non-EU/EEA ที่สมัครหลักสูตรปริญญาโทของทาง Leiden University และสำหรับนักเรียนทุก ๆ สัญชาติที่สมัครเรียนหลักสูตร Master of Law Advanced Programme หรือ MSc in International Relations and Diplomacy คุณสมบัติ 1. หลักสูตรที่จะสมัคร 1.1. นักเรียน Non-EU/EEA ที่สมัครในหลักสูตร MA, MSc และ LL.M ของทาง Leiden University ซึ่งเริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 หรือ กันยายน 2014 1.2. นักเรียนจากทุกสัญชาติที่สมัครเรียนในหลักสูตร Master of Laws: Advanced Studies in Air &… [Read More]