เรียนต่อสิงคโปร์ ศึกษาต่อสิงคโปร์

Educatepark Singapore แนะแนว ให้ข้อมูล เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันของอาเซียน และด้วยค่าใช้จ่ายในการกินอยู่สำหรับการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ที่ไม่สูงมากเกินไปนัก จึงทำให้นักเรียนไทย หลาย ๆ คนนิยมไป เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษา ประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันไปในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นเราจึงจัดระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

การศึกษาก่อนวัยเรียน
การศึกษาก่อนวัยเรียน ได้แก่ การศึกษาในชั้นอนุบาลและการดูแลเด็กโดยศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โดยจะรับนักเรียนอายุ 3-6 ปี โรงเรียนอนุบาลในสิงคโปร์จะมีกระทรวงศึกษาธิการควบคุม และมีมูลนิธิของชุมชน หน่วยงานทางศาสนา และองค์กรทางธุรกิจและสังคมทำหน้าที่บริหาร

โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะทำการเรียนการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ และแบ่งการเรียนเป็นสองช่วงในแต่ละวัน ช่วงหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 4 ชั่วโมง โดยทั่วไปจะสอนโดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สอง ยกเว้นในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนของชาวต่างชาติที่เข้ามาเปิดสอนในสิงคโปร์
การรับสมัครเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กเล็กในสิงคโปร์แต่ละแห่งจะมีระยะเวลาต่างกันไปไม่แน่นอน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเปิดรับสมัครนักเรียนตลอดทั้งปี ผู้ปกครองจึงควรติดต่อทางโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัคร หลักสูตรการเรียนการสอน และเรื่องอื่นๆ

ประถมศึกษา
เด็กทุกคนในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปีในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยการเรียนชั้นประถมต้น (foundation stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (orientation stage) อีก 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน วิชาหลักที่ได้เรียนคือ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น (Mother Tongue อันได้แก่ ภาษาจีน มาเลย์ หรือทามิล ตามเชื้อชาติของตนเอง) คณิตศาสตร์ และวิชาเสริม อันได้แก่ ดนตรี ศิลปะหัตถกรรม สุขศึกษา และสังคมศึกษา ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในตัวนักเรียนและทดสอบความถนัดของนักเรียนให้ตรงกับแผนการเรียนในระดับมัธยม ทุกคนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE) ให้ผ่านเพื่อจบการศึกษาระดับประถม
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับและนำไปเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน

มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ให้ทุนทั้งหมดโดยรัฐบาล หรือเพียงส่วนเดียว หรือนักเรียนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด นักเรียนในแผนการเรียนพิเศษ (Special และ Express) จะใช้เวลาเรียนเพียง 4 ปี ขณะที่นักเรียนในแผนการเรียนปกติ (Normal) จะใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยนักเรียนในแผนการเรียนพิเศษจะสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’ (GCE ‘O’ Level) เมื่อเรียนครบ 4 ปี ส่วนนักเรียนหลักสูตรปกติที่ใช้เวลาเรียน 5 ปีนั้น จะสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’ (GCE ‘N’ Level) เมื่อถึงปีที่ 4 ก่อน แล้วจึงจะสามารถสอบ GCE ‘O’ Level เมื่อเรียนจบปีที่ 5

หลักสูตรวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทามิล) วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนทางสายศิลป์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้าหรือสายวิชาชีพ
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่า ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน

จูเนียร์ คอลเลจ/ เตรียมอุดมศึกษา
เมื่อนักเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ได้สำเร็จแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์ คอลเลจเป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จูเนียร์ คอลเลจ และ สถาบันกลางการศึกษาจะสอนทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ เมื่อเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า

การรับนักเรียนต่างชาติก็ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในโรงเรียนเช่นกัน

โพลีเทคนิค
โพลีเทคนิคสร้างขึ้นเพื่ออบรมหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักศึกษาที่ต้องการฝึกปรือฝีมือในระดับประกาศนียบัตร และอนุปริญญา ในขณะนี้มีโพลีเทคนิค 5 แห่งในสิงคโปร์ ได้แก่ Nanyang Polytechnic , Ngee Ann Polytechnic , Republic Polytechnic , Singapore Polytechnic , Temasek Polytechnic

สถาบันเหล่านี้มีหลักสูตรการสอนมากมายที่มุ่งเน้นให้สามารถไปประกอบอาชีพในอนาคต เช่น วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน การออกแบบดีไซน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเฉพาะทางอย่างเช่น การวัดสายตา วิศวกรรมทางทะเล การศึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือ พยาบาล การเลี้ยงดูเด็กอ่อน และการทำภาพยนตร์ นักเรียนที่จบการศึกษาในจากโพลีเทคนิคเป็นที่นิยมของบริษัทต่างๆ เพราะได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่พร้อมจะเข้าสู่โลกแห่งเศรษฐกิจใหม่

สถาบันเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคนิคการศึกษา (Institute of Technical Education – ITE) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาและต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและความรู้ทางอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ นอกจากโปรแกรมฝึกอบรมเต็มเวลาสำหรับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาแล้ว และยังมีโปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอีกด้วย

มหาวิทยาลัย (Universities) ในสิงคโปร์มี 4 แห่ง ได้แก่

 1. National University of Singapore (NUS)
 2. Nanyang Technological University (NTU)
 3. Singapore Management University (SMU)
 4. Singapore University of Technology and Design (SUTD)

มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งได้ผลิตนักศึกษาปริญญาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความรู้แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนเพื่อศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1905 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมานาน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1981 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนและการวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต่อมาได้ร่วมกับวิทยาลัยครู (National Institute Education – NIE) เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแต่บริหารจัดการแบบเอกชน เน้นการเรียนการสอนด้านธุรกิจการจัดการ

Singapore University of Technology and Design (SUTD) ก่อตั้งขึ้นในปี 2011

มหาวิทยาลัยนานาชาติในสิงคโปร์
นอกจากมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์เองแล้ว สิงคโปร์ยังมีมหาวิทยาลัยนานาชาติระดับโลกมาเปิดสาขาหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัย INSEAD ซึ่งติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยดีเด่นของยุโรป และได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินถึง 60 ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจนานาชาติมาตั้งวิทยาเขตเต็มรูปแบบในเอเชีย และในปีค.ศ. 2000 University of Chicago Graduate School of Businessได้มาเปิดคณะธุรกิจและเลือกสิงคโปร์เป็นวิทยาเขตถาวรแห่งแรกในเอเชียเช่นกัน

สถาบันการศึกษาเอกชน
ในสิงคโปร์คุณสามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนสถาบันการศึกษาเอกชนแบบไหน เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาเอกชนมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ กันไปมากกว่า 300 สถาบัน ตั้งแต่ ธุรกิจ เทคโนโลยี ศิลปะ จนถึงโรงเรียนสอนภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของคนสิงคโปร์เองและนักเรียนจากต่างชาติ นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนหลักสูตรระดับใดได้ในสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญาระดับต่างๆ โดยที่สถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรมากมายจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย จึงทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พรั่งพร้อม อย่างไรก็ดี เนื่องจากแต่ละสถาบันจัดรับสมัครและการสอบขึ้นเอง นักเรียนจึงต้องติดต่อกับแต่ละโรงเรียนโดยตรงหากสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและเมื่อสนใจในสถาบันการศึกษาเอกชนใด คุณต้องมั่นใจก่อนเลือกเรียนว่าหลักสูตรนั้นๆ ครอบคลุมทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

หลักสูตรวิชา :

 1. ประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 2. สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 3. บริการสำหรับนักเรียนต่างชาติ เช่น การอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า การปฐมนิเทศและอาจารย์–ที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนที่สอนหลักสูตรต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้ศึกษาหาความรู้ในแบบเดียวกับประเทศต้นกำเนิดของโรงเรียน โรงเรียนเหล่านี้จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ และมีการวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนในประเทศนั้น โดยปกติโรงเรียนนานาชาติที่เข้ามาเปิดในสิงคโปร์จะมีทั้งนักเรียนจากต่างประเทศและชาวต่างชาติจากชาตินั้นๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นการชั่วคราว บางโรงเรียนจะกำหนดคุณสมบัติขั้นต้นของนักเรียนที่มาสมัครเช่น สัญชาติ หรือความสามารถทางด้านภาษา ค่าเล่าเรียนในแต่ละปีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,600-14,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กเล็ก และ 6,000-18,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กโต ทั้งนี้ การจัดสอบและการปิดเทอมก็แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนด้วยเช่นกัน

โรงเรียนชั้นนำสองแห่งของสิงคโปร์ นั่นคือ Anglo-Chinese School (ACS) และ Hwa Chong Institution ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนขึ้นโดยเริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2548

โรงเรียนทั้งสองแห่งที่จัดตั้งขึ้นนั้น ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับหลังจบระดับมัธยมศึกษาACS Internationalจะมีหลักสูตร GCSE นานาชาติและหลักสูตรอนุปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma Programme) ขณะที่ Hwa Chong Internationalจะมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา และก่อนมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้รับ ประกาศนียบัตร GCE A Level ในขั้นสูงสุด

 

411 Responses to เรียนต่อสิงคโปร์ ศึกษาต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่ ประเทศสิงคโปร์

 1. matchima พูดว่า:

  สวัสดีคะ อยากจะสอบถามเรียนการเรียนต่อป.โทด้านสื่อสารมวลชนที่สิงคโปร์คะ ตอนนี้อยู่ปี4 นอเทศศิลป์ราชมงคลเชียงใหม่ พอจะมีมหาลัยแนะนำบ้างไหมคะ พอดีภาษอังกฤษงูๆปลาๆ ต้องเรียนภาษก่อนไหมค่ะ? แล้วค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไหร่?ค่ะ ที่พักไม่ห่วงสักเท่าไหร่เพราะคุณป้าแต่งงานกับคุณลุงคนสิงคโปร์และโอนสัญชาติเป็นคนสิงคโปร์ได้ซื้อคอนโดไว้ที่สิงคโปร์และพี่สาวลูกคุณป้าก็เรียนอยู่ที่นั่น(พอดีพี่สาวอ่านและเขียนไทยไม่ได้แต่พูดไทยได้เลยไม่รู้จะปรึกษาใคร) เลยอยากจะสอบถามเรื่องเรียนต่อป.โทคะ ขอบคุณคะ

 2. kiekie พูดว่า:

  สวัสดีครับ ^_^

  คือผมจบ ม 6 แล้วครับ กำลังจะขึ้นปี 1 และผมมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน 1 อำ 1 ทุน(ODOS) อ่ะครับ แล้วเขาให้เลือกว่าจะศึกษาในไทยหรือต่างประเทศ ผมอยากไปศึกษาต่างประเทศอ่ะครับผมอยากไปเรียนที่สิงค์โปร์ครับ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินก่อนว่าพร้อมหรือเปล่าครับ สิ่งที่ผมอยากรบกวนก็คือ

  ผมไม่ค่อยเก่งเลยครับ สอบโอเน็ตภาษาอังกฤษได้แค่ 50 เองครับ พอจะเรียนที่สิงค์โปร์ได้ไหมครับ อยากจะเรียนครูสอนภาษาอังกฤษอ่ะครับ ผมพอจะเรียนได้ไหมครับ เพราะสิงค์โปร์มีแต่เด็กเก่งๆ

  ขอบคุณมากๆครับ ^_^

 3. tik พูดว่า:

  พี่ค่ะ พอดีจบนาฏศิลป มาอยากทราบว่าจะเรียนต่อทางสายนี้ พอจะมีที่ไหนบ้าง จบแล้วได้ใบเซอร์เวยรึป่าวค่ะ ช่วยรบกวน แนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคึฝณค่ะ

 4. RENU พูดว่า:

  อยากทราบเรื่องการเรียนต่อแพทย์สิงคโปร์ค่ะ ลูกสาวจบม6เกรดเฉลี่ย 3.59 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะ

 5. ทราย พูดว่า:

  สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม คือหนูอยากจะขอสอบถามอ่ะไรหน่อยได้ไหมค่ะ คือว่าตอนนี้หนูเรียนอยู่มหาลัยเอกชนที่สิงค์โปร์อ่ะค่ะ โรงเรียน psb อ่ะค่ะ แต่ว่าหนูอยากเข้าสายอาชีพ polytechniqueอ่ะค่ะ ปีที่แล้วหนูสอบ o level แล้วคะแนนมันเกินเลยเข้า polyไม่ได้ หนูก็เลยรอสอบปีนี้อีกปี เรื่องที่หนูอยากจะถามพี่ก็คือว่าถ้าสมมุติหนุเข้า poly ได้แล้วเรียนจบ หนูสามารถทำงานที่่นั่นได้ไหมค่ะ หรือมาทำงานที่ไทยได้ไหมถ้าไม่ไปต่อมหาลัยของรัฐอ่ะค่ะ ที่หนูอยากไปpoly เพราะทางครอบครัวอยากให้เรียนสายอาชีพอ่ะค่ะ หนูก็อยากด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่จบมหาลัยที่นู่น จบแต่poly นี่จะหางานทำได้ไหม (คือทางบ้านไม่อยากให้เรียนมหาลัยอ่ะค่ะ อยากให้เรียนแค่สายอาชีพ แต่ถ้าจำเป็นต้องเรียนก็เรียนได้ค่ะพี่) ทั้งที่ไทยและที่สิงอ่ะค่ะ หนุอยากถามไว้ทั้งสองทาง พี่หนุ่มช่วยให้คำปรึกษาหน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุนมากๆๆนะคะพี่หนุ่ม ขอบคุนจริงๆค่ะ

 6. ศิรินาฎ พูดว่า:

  พี่นุ่พอดีอยากไปเรียนภาษาซักหกเดือนค่ะ เรียนภาษาไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาใช่มั้ยคะ คือจะไปพักที่ yishun กะแฟนน่ะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนที่ไม่ต้องดูวุฒิเราอ่ะค่ะจบไม่สูงแต่อยากเรียนภาษาตอบมาทางอีเมลหน่อยนะคะ

 7. คทาธัช พูดว่า:

  ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้น ม6 และต้องการไปศึกษาต่อที่สิงคโปร ในระดับชั้น มัธยม ใหม่ ผมต้องไปเรียน Junior collage ก่อนรึป่าว หรือต้องเข้าด้วยหลักสูตรอะไรอะครับ ต้องการไปปูพื้นฐานใหม่ก่อน แล้วจะต่อมหาลัยที่นู่นเลย

 8. Beeths พูดว่า:

  ตอนนี้เรียนอยู่ม.5 ค่ะ สายวิทย์ อยากย้ายไปเรียนสิงคโปร์ พอจะมีอะไรแนะนำไหมคะ
  จะย้ายเลยรึดร๊อปไว้แล้วไปเรียนเอาภาษาก่อนดี? ตอบมาในเมลนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

 9. ปทิตตา พูดว่า:

  วุฒิ กศน ม3 อะค่ะ
  ตอนแรกจะเรียนต่อที่ไทยคะ
  แต่พอดีมีงานต้องทำที่สิงคโปร์คะ
  ก็เลยว่าจะเรียนมี่สิงคโปร์ เพราะเลือกที่จะไม่ทำงานไม่ได้คะ
  จำเป็นทั้งสองคะ อยากจะเรียนมากๆ ตอนนี้อายุ17คะ
  คิดไว้ว่า18ไปทำงานกับคนรู้จักที่สิงคโปร์ เลยอยากจะถามว่า
  วุฒิ กศน สามารถเรียนต่อได้มั้ยและถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออก
  แต่พอคุยได้ ต้องทำการเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อน
  เตรียมพร้อมที่จะต้องสอบเข้า ได้มั้ยคะ ถ้าอัดความรู้แน่นๆจากการเรียนพิเศษ
  และทำคะแนนให้ได้เกรดดีๆจากวุฒิ กศน จะพอเป็นไปได้มั้ยค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   กศน เรียนต่อได้ครับ น้องคงต้องเรียนภาษาอังกฤษ ให้เก่งก่อนนะครับ พอเก่งแล้ว ค่อยเรียนต่อ ในระดับ Certificate -> Diploma -> ป.ตรี เป็นลำดับครับ

 10. FARHH พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คือตอนนี้หนูกำลังจะขึ้นม.6 อยากหาทุนไปต่อสิงคโปรทางด้านการแพทย์ค่ะ

 11. Veerapol พูดว่า:

  ขอ e-mail ด้วยครับ จะขอปรึกษาเรื่องการส่งลูกไปเรียนต่อที่สิงค์โปรครับ

 12. ศศินา พูดว่า:

  พี่คะ ตอนนี้หนูกำลังจะขึ้น ม.6ค่ะ อยากทราบว่า ถ้าจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประมาณนี้ค่ะ หนูอยากเรียนพวกธรรมชาติ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พอจะมีทุนไหมคะ แล้วถ้ามีจะมาช่วงเดือนไหนคะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ^^

 13. นรินทร์ พูดว่า:

  จะส่งลูกสาวอายุ20และลูกชายอายุ19ไปเรียนภาษาซัก3สัปดาห์ เห็นมีแนะนำ ที่ Hawthorn Language School สนใจครับขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะที่พัก เค้าอยากพักด้วยกันช่วยแนะนำให้อยู่เดินทางได้สะดวกด้วยครับ ขอบคุณครับ

 14. AOM พูดว่า:

  ขอถามหน่อยค่ะว่าถ้าอยากไปเรียนภาษา 2 เดือนเรียนที่ไหนดีค่ะ
  ตอนนี้ยังไม่ได้ขอวีซาเลยค่ะ เอกสารการขอวีซ่าน่าจะครบภายในอาทิตย์นี้
  แล้วที่นี่ขอวีซ่าให้ด้วยไหมค่ะ มหาลัยเปิด 25 สิงหาคม พอจะทันไหมค้ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   แนะนำเป็น Hawthorn Language School ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษา ของ U of Melbourne ออสเตรเลีย มาเปิด อีก Campus ที่สิงคโปร์ครับ
   ศึกษาข้อมูลของสถาบันเพิ่มเติมได้ที่
   http://www.educatepark.com/singapore/english_singapore.php#hawthorn ครับ

   ในกรณีนี้ทางสถาบันจะขอวีซ่านักเรียนให้ครับ ใช้เวลา 2 เดือนครับ 25 สิงหาคม ทันครับ

 15. funny พูดว่า:

  อยากไปเรียน ป.ตรี ที่สิงคโปร์ แต่ยังเรียนม.6 อยู่อ่ะค่ะ ภาษาอังกฤษก้อ่อนแบบมากๆ
  อยากเรียนต่อครูพอจะมีไหมค่ะ ค่าเรียนเท่าไหร่ สมัครยังไง ใช้เกรดเท่าไหร่
  ต้องเรียนกี่ปี จบมาได้ใบประกอบวิชาชีพเลยไหมค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ในกรณีที่น้องภาษาอังกฤษอ่อนมาก น้องจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนนะครับ หรือถ้าน้องมีผลสอบ IELTS 6.0 มายื่นสมัครเรียน น้องก็ไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานครับ

   หลักสูตรครู พี่ถามเพิ่มเติมครับ ว่าน้องอยากเป็นครู สาขาอะไรครับ เช่น ครูสอนภาษา หรือ อย่างอื่นครับ

 16. Pnd พูดว่า:

  อยากไปศึกษาต่อป.โทด้านกฎหมายที่นั่นอยากทราบเรื่องค่าใชจ่ายที่พักคะ
  ตอนนี้อยู่ปี3(ABAC)คะ ภาษาพอได้คะ ควรเตรียมตัวยังไงบ้างคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   โท กฏหมายจะมีที่ NUS ครับ แต่ เข้ายากมากครับ ค่าเรียน S$ 10,000 ครับ หลักสูตร 1 ปีครับ
   ส่วนค่าที่พัก มีตั้งแต่ S$ 700 ต่อ เดือน ขึ้นไปครับ

 17. PP พูดว่า:

  สวัสดีคะ หนูสนใจอยากลองหาทุน100%หรือต่ำกว่าก้ได้คะ หรือรบกวนเป็นค่าใช้จ่ายคร่าวๆก้ได้คะ
  สนใจเรียนป.ตรีที่สิงคโปร์คะทตอนนี้เรียนปี1อยู่คะ สนใจเรียนด้านบริหาร
  เกรดรวมม6 ได้2.72 มีผลสอบIELTS5.0คะ
  ป.ตรีที่สิงคโปร์เรียนกี่ปีหรอคะ ขอบคุณมากๆคะ

 18. Yeeeeeeee พูดว่า:

  พี่ค่ะ คือ ตอนนี้หนูกำลังจะขึ้น ม.6 พอจบแล้วอยากจะต่อมหาลัยที่สิงคโปร์ จะเรียนด้านการโรงแรมค่ะ
  มีมหาลัยไหนที่เด่นด้านนี้ไหมค่ะ ทั้งมหาลัยรัฐและเอกชน แล้วอยากถามว่า เรียนการโรงแรมถ้าจบออกมาแล้วจะหางานทำยากไหมค่ะ รายได้เงินเดือนดีไหมค่ะ ขอลายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะค่ะว่าระหว่างมีที่อยู่กับไม่มีที่อยู่ เพราะมีญาตือยู่ที่นู่นด้วยค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   บการโรงแรมมามีงานรองรับแน่นอน โดยเฉพาะในสิงคโปร์ เนื่องจาก เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และ มี โรงแรม ชั้นนำ มากมายครับ ต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมาก ส่วนเรื่องรายได้นั้น จะขึ้นอยู่ว่าน้องทำอยู่ที่โรงแรมไหน เพราะส่วนใหญ่รายได้โรงแรมจะได้เยอะได้น้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและจำนวนแขกที่เข้าพัก ในแต่ละเดือนพราะรายได้ของพนักงานโรงแรมจะได้มาจาก เงินเดือน + Service charge ครับ
   ก่อนอื่นน้องต้องตอบตัวเองก่อนว่าน้องชอบงานด้านบริการไหม น้องสามารถทำงานเป็นกะได้หรือเปล่า

   สำหรับที่เรียนที่ขอแนะนำ ตามนี้ครับ
   James Cook University http://www.jcu.edu.sg/Home/Courses/tabid/70/CourseID/58/Default.aspx
   TMC Acadamy http://www.tmc.edu.sg/bhms/ba-degree-hotel-and-hospitality-management.html
   Dimension http://dimensions.edu.sg/academic-programmes/school-of-hospitality/bachelor-of-arts-in-hospitality-management/

   ดูเป็น idea ก่อนนะครับ ถ้าต้องการเพิ่มเติม ติดต่อพี่ได้ตลอดครับ

 19. Poo พูดว่า:

  พี่คะ รบกวนสอบถามเรื่องการไปเรียนภาษาที่สิงค์โปร์ ประมาณ3เดือนคะ คือตอนนี้อายุ 31ปีคะ จะมีที่ไหนรับมั๊ย และ อยากทราบราคาค่าเล่ารียน ที่พัก ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปบ้างคะ และ statement เงินในบัญชี รบกวนขอคำแนะนำด้วยคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   1. อายุ 31 รับครับ สามารถไปเรียนที่ Hawthorn Language School ได้ครับ
   2. ไม่ต้องใช้ Statement ครับ
   3. การเตรียมตัว จะเป็นเรื่อง สมัครเรียน และ ขอวีซ่าครับ
   เอกสารที่ต้องเตรียม ตามนี้ครับ
   1.สำเนาพาสปอร์ต
   2.รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต พื้นหลังสีขาว 1 ใบ
   3.ใบสูติบัตร
   4.ใบสำเร็จการศึกษาสูงสุด
   5.ใบรับรองผลการเรียน(transcript)
   6.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

   4. ค่าใช้จ่าย ดูได้ที่ สถาบัน Hawthorn Language School ครับ ตาม Link นี้ครับ
   http://www.educatepark.com/singapore/english_singapore.php

 20. ปราง พูดว่า:

  ถ้าจะไปเรียนต่อ ม.4 ที่สิงคโปร์ ยันจบมัธยม ต้องเรียนหลักสูตรไหนหรอคะ ? ต
  งสอบเทียบไหม ? ค่าเล่าเรียนเท่าไหร่ ? รวมค่าที่พัก ค่าครองชีพ ด้วยค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ขอถามเพิ่มเติมครับ
   ไม่ทราบว่า เรียนจบชั้นไหนมาครับ ที่ โรงเรียนอะไร เกรดเท่าไหร่ ครับ ส่งมาทาง email ก็ได้ครับ

 21. Supak พูดว่า:

  สอบถามคะดิฉันสนใจเรียนระดับป.โท MBA ทำงานมาแล้ว5ปี ตำแหน่งsales Manager
  ซึ่งดิฉันจบตรี Art English business Managementที่เอแบค GPA 2.7
  จบโท IBM ที่Surrey university อังกฤษ ได้ Merit
  ดิฉันต้องสอบวัดระดับไหมคะ
  และต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 22. วิภาวี พูดว่า:

  คุณหนุ่มคะสำนักงานเปิดวันเสาร์ อาทิตย์ไหมคะ ตอนนี้ลูกทำ passport เสร็จแล้วจะไปปรึกษาเรื่องคอร์สที่จะลงค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   เสาร์ เปิด ครึ่งวันเช้าครับ อาทิตย์ปิดครับ แต่ช่วงสงกรานต์ ที่ผ่านมา ปิดตั้งแต่ 12-16 เมษา ครับ

 23. sirinapa พูดว่า:

  รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีว่าหนูกำลังเรียน ป.ตรี สาขาครูฟิสิกส์อยู่ค่ะ แล้วกำลังหาทุนเรียนต่อ ป.โท ค่ะ ไม่ทราบว่าจะพอมีมั้ยค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

 24. ภูมิกร พูดว่า:

  ตอนนี้ผมจบมหาวิทยาลัยแล้ว มีความต้องการจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์เป็นระยะเวลาประมาณ 6-9 เดือน อยากเรียนเพื่อการอาชีพน่ะครับ พอจะมีคอร์สไหนเข้าข่ายตามนี้มั่งไหมครับ หรือมีคอร์สอื่นอะไรที่น่าสนใจแนะนำไหมครับ รบกวนขอรายละเอียดส่งทาง ด้วยครับ ขอบคุณครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   สำหรับหลักสูตรที่เรียนเน้นไปใช้ในการทำงาน ขอแนะนำให้เรียนของ Hawthorn Language School ครับ โดยทางหลักสูตรของทางสถาบัน จะมีทั้งหมด 9 levels ครับ
   ทาง สถาบัน จะมีการสอบวัดระดับภาษาก่อนว่าเราต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ Level ไหน (หรือใช้ผล IELTSเทียบก็ได้ครับ) สมมตว่า ผลวัดระดับของเราต้องเรียนตั้งแต่ Level 4 เราก็สามารถเรียนได้ตั้งแต่ Level 4 เป็นต้นไปครับ
   ส่วนเรื่อง ราคา พี่ยกตัวอย่างการเรียนสำหรับ 5 Levels (ประมาณ 7-8 เดือน) + ที่พัก ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 453,590 บาทครับ รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่งไปให้ทางอีเมลแล้วนะครับ
   ศึกษาข้อมูลของ Hawthorn Language School ได้ที่ link นี้ครับ http://www.hawthornenglish.edu.sg/

 25. nice พูดว่า:

  ถ้าจะไปเรียนภาษาสัก2เดือน ยังไม่มีที่พัก ราคาเท่าไรค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ถ้าไปเรียนระยะเวลาสองเดือน แนะนำให้เรียนที่ Dimension ครับ ราคารวมค่าเรียน+ที่พัก อยู่ที่ ประมาณ 144,358 บาท ครับ ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ส่งไปให้ทาง email แล้วนะครับ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Dimensions ที่ลิ้งนี้เลยครับhttp://www.educatepark.com/singapore/dimensions.php

 26. shirobuta พูดว่า:

  อายุ 35 ปีแล้วค่ะ จบป.ตรี เกรด 3.42 (Business Education) จบป.โท เกรด 3.72 (Business) แต่ภาษาอังกฤษแย่มาก อยากเรียนภาษาอังกฤษและเรียนหลักสูตรระยะสั้น ประมาณ 1-2 ปี มีแนะนำหรือเปล่าคะ ถ้าอยากทำงานไปด้วย จะทำได้หรือไม่ อย่างไหรคะ ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   แนะนำเรียนที่ Hawthorn Language School ครับ เรียนประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ก็จะเก่งภาษาขึ้นมากแล้วครับ จะเรียนนานขนาดไหน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานครับ

 27. yingying พูดว่า:

  อยากไปเรียนภาษาค่ะ เพราะภาษาไม่ค่อยไปเลย ต้องทำยังไงบ้างค่ะ รบกวนให้คำปรึกษาหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ถามเพิ่มครับ
   1. มีเวลาไปเรียน สักกี่เดือนครับ
   2. มีที่พักหรือยังครับ หรือ ให้ทาง สถาบันหาให้ครับ

 28. barbie พูดว่า:

  อยากทราบข้อมูลเข้าศึกษาแพทย์ที่สิงคโปรหรือประเทศอื่นๆ ที่เกณการรับเข้าไม่อยากมากสำหรับคนไทยค่ะ ค่ะ รบกวนส่งรายละเอียดให้ด้วยนะค่ะ

 29. นิพาดีเมาะห์ พูดว่า:

  อยากทราบเกี่ยวกับทุนเรียนฟรีในประเทศสิงค์โปร์ไม่ทราบว่าเปิดรับเมื่อไรค่ะ ตอนนี้หนูกำลังจะขึ้น ม.6 แร้ว ขอบคุณค่ะ

 30. Paniti พูดว่า:

  คือ ตอนนี้ผมเรียนอยู่ปี 2 แล้วครับ ผมอยากไปเรียนภาษา หรือ ซัมเมอร์ ตอนปิดเทอมใหญ่อ่ะครับ แต่การสื่อสารผมคงข้างอ่อนมาก และยังไม่มีผลสอบ IELTS เลยนะครับ เลยอยากจะให้แนะนำ หน่อยครับ

 31. มานิตา พูดว่า:

  คือตอนนี้หนูปิดเทอมหนูกำลังจะขึ้นม.6ปีนี้อ่ะคะ
  แต่อยากเรียนช่วงเปิดเทอมจะมีทุนอะไรบ้างหรอคะ?

 32. kookkai พูดว่า:

  รบกวนสอบถามเรื่องเรียนต่อให้ลูกชายหน่อยค่ะ พอดีเค้าจบ ม.6 ค่ะแล้วค่ะ แต่อยากให้ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ ควรทำอย่างไรและติดต่อที่ไหนดีค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ค่ะรบกวนช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ขอถามเพิ่มเติมครับ
   1. ไม่ทราบว่าอยากเรียน ป.ตรี ทางด้านไหนครับ
   2. ตอนนี้ ภาษาอังกฤษเก่งหรือยังครับ มีผลสอบภาษามาตรฐานอย่าง IELTS ไหมครับ

 33. Minami พูดว่า:

  อยากถามว่า มหาลัย SMU ที่มีทุนของธนาคารกรุงเทพ ยื่นคะแนน SAT 1900 ขึ้นไป เค้าจะให้ทุนฟรีหมดเลยรึป่าวค่ะ
  แล้วก้อ ถ้าสอบทุนแบบ ASEAN อ่าค่ะ อยากทราบความยากของข้อสอบว่าประมานไหนอ่าค่ะ ทั้งเลขและอังกฤษ ถ้าเปรียบเทียบกะไทยอ่าค่ะ ขอบคุนค่ะ

 34. poppy พูดว่า:

  หนูเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยค่ะ อยู่ในระดับที่แย่มาก แต่อยากไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์เป็นการเรียนระยะสั้นๆ แบบนี้หนูจะไปเรียนได้มัยค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ได้ครับ เพราะว่า ก่อนจะเริ่มเรียน จะมีการสอบวัดระดับครับ เช่นที่ TMC มี 9 ระดับ ถ้าน้องสอบได้ระดับ 3 ก็เรียนใน ห้องเรียนระดับ 3 ครับ

 35. ทราย พูดว่า:

  ถ้าต้องการหา มหาลัยเอกชน ที่เปิดสอนทางด้าน การจัดการ ประมาณเดือนเมษา – กรกฎา ต้องการเรียนเเค่ 3 เดือน ไม่มีคะเนนสอบไรเลย สามารถเข้าที่ไหนได้บ้างคะ เเละค่าเรียน ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้าง ช่วยเเนะนำหน่อยค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ถ้าไม่มีผลสอบอะไรเลย ไม่ทราบ วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ อะไร จบที่ไหนมาครับ

   กรณีถ้าเรียน Inter มาตลอด ก็มีโอกาส ที่จะเรียนได้ครับ

   • ทราย พูดว่า:

    ตอนนี้เรียน ป ตรี กำลังจะจบปี 3 สาขาการจัดการทั่วไป ม มหิดล กาญ พอดีมีทุนจาก ม ให้ไปเรียน สนใจที่สิงคโปร์ จะสามารถเข้าได้ไหมอ่ะค่ะ

 36. บี พูดว่า:

  หนูสนใจต่อป.โททางด้าน financial engineering ค่ะ
  ป.ตรี หนูเรียนวิศวเคมี เกรดเฉลี่ย 2.80 ค่ะ
  อยากทราบว่ามหาลัยไหนที่ดังในด้านนี้บ้างค่ะ
  ขอทราบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน และค่ากินอยู่ด้วยนะคะ
  ขอบคุณมากๆค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   Nanyang Technological University ครับ

   ค่าเล่าเรียน S$55,050 ครับ หลักสูตร 3 ปี
   ค่ากิน อยู่ ที่พัก ประมาณ ปีละ – 3 – 4 แสนครับ

   NTU เป็น U อันดับ 2 นะครับ เข้ายากมาก ต้องเก่งจริง ๆ ภาษาอังกฤษ ต้องดี IELTS ควรค้อง 6.5 ขึ้นไป ถึงจะมีโอกาศครับ

 37. ืีnut พูดว่า:

  จำนวนสัปดาห์ของวันปิดเทอมมีกี่สัปดาห์ค่ะ เดือนไหนเป็นเดือนของการจบการศึกษาค่ะ ครูที่สอนส่วนใหญ่ต้องจบขั้นไหนค่ะ แร้วกิจกรรมในโรงเรียนเหมือนไทยไหมค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณเคิ้บๆ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ถามก่อนนะครับ
   1. เรียนระดับชั้น ไหนครับ
   2. กิจกรรม ในโรงเรียน เหมือนไทยไหม ของไทยที่หมายถึงคือ โรงเรียนไหนครับ

   • nut พูดว่า:

    กิจกรรมในโรงเรียนในมัธยมสิงคโปร์เหมือนกิจกรรมในโรงเรียนในมัธยมไทย เช่นกีฬาสีไรแบบนี้อ่ะค่ะ ขอถามใหม่น่ะค่ะ แร้วเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนสิงดโปร์เหมือนนักเรียนไทยไหมค่ะ แร้วคนที่จะเป็นคุณครูได้ขั้นต่ำต้องจบขั้นไหน ขอแบบภาพรวมๆก็ได้ค่ะ ขอบคุณอีกครั้งน่ะค่ะ

    • พี่หนุ่ม พูดว่า:

     1. เรื่องเครื่องแบบ ตอบไม่ถูกครับ เพราะในไทย ยังไม่รู้เลยว่า มาตรฐาน คือ แบบไหน
     2. การศึกษาของครู ขึ้นอยู่กับระดับชั้นครับ เช่น ถ้าเป็น High School ครู ก็ต้องจบ ป.ตรี ขึ้นไปครับ

 38. ปราง พูดว่า:

  อยากทราบว่า
  1.ถ้าอยากเรียนป.โท สาขาการบริหารจัดการ มหาลัยไหนในสิงคโปร์มีเปิดสอนบ้างคะ
  (ทั้งม.รัฐและม.เอกชนเลยนะคะ)แล้วแต่ละมหาลัย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  2.แล้วค่าเทอมในแต่ละมหาลัยเท่าไหร่คะ

  ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ขอถามกลับนะครับ

   ไม่ทราบ เรียนจบ ม.อะไรมา เกรดเท่าไหร่ มีผลสอบ ภาษาอังกฤษ หรือยัง

   ผมคงจะส่งข้อมูลให้แค่ U ที่เป็นไปได้นะครับ

 39. Nicky พูดว่า:

  ผมอยากสอบถาม เรียน ป.โท นะครับ คือผมเรียนจบ ป.ตรี วิศวคอม เกรด 2.76 จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แต่ผมอยากเรียน ป.โท ทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมอ่ะคับ คือผมสามารถเรียนได้ไหม แล้วถ้า ไอเอล ไม่ถึงสามารถเรียนกับทาง u ได้ไหมครับ ราคา ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร เรียนกี่ปีครับ และระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ไหมคับ :)

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   1. เรียนได้ครับ แต่อาจจะต้อง เรียนวิชาปรับพื้นฐานบ้างครับ
   2. IELTS เรียนปรับภาษากับทาง U ได้ครับ
   3. ตามกฏหมาย ทำงานไม่ได้ครับ
   4. ค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างของ MDIS ประมาณ S$23,005.00 หรือ ประมาณ 575,000 บาทครับ

 40. aom พูดว่า:

  สวัสดีคะ คืออยากขอคำแนะนำหน่อยนะคะ ตอนนี้เรียนกฎหมายอยู่ในไทยคะ อยากจะพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษมากๆ คือเป็นไปได้อยากต่อโทกฎหมายที่สิงคโปร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ควรฝึกภาษาที่สิงคโปร์ก่อนไหม แล้วรายละเอียดต่อโทสิงคโปร์เป็นอย่างไรบ้างคะ
  ตอบทางเมลล์ก็ได้นะคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ควรเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนครับ เนื่องจาก กฏหมายที่ สิงคโปร์ จะมี requirement ภาษาอังกฤษสูง เช่น IELTS 6.5

 41. ศิวพลอย ฤกษ์หมู่มงคล พูดว่า:

  ลูกชายอยู่ม.๒เรียนอินเตอร์อยากจะสอบAEISของสิงคโปร์เดือนกุมภาพันธ์นี่แต่อยากหาเอเจนซี่เตรียมเอกสารและสมัครสอบเดือนมกราคมนี่นะคะไม่ทราบว่าทางบริษัทจะดำเนินการให้ได้มั้ยคะและจะทันมั้ยคะเพราะเวลากระชั้นชิดมากขอคำตอบด่วน??เลยคะขอบคุณคะ

 42. tai พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  พอดีหนูจะหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั่นหนึ่่งเดือน ช่วงมกราถึงกุมภาปีหน้าคะ เลยอยากทราบว่ามีคอร์สมั๊ย แล้วก็ระยะเวลาเรียนต่อหนึงวัน ค่าใชจ่าย แล้วก็ที่พัก โดยคร่าวๆคะ
  ส่วนตอนนี้อยู่อยู่ที่จีนถ้าจะต้องขอวีซ่า หรือ ส่งเอกสารจะทันมั๊ยคะ??

  รบกวนพี่ส่งเอกสารข้อมูลเข้าทางอีเมลล์นะคะ
  ขอบคุณมากคะ

 43. petch พูดว่า:

  ตอนนี้ผมเรียนอยู่ ป.ตรี ด้าน IT(อินเตอร์) อยากจะต่อ ป.โท ที่สิงค์โปรครับ
  ไม่ทราบว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้างครับ ?

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   เงื่อนไขไม่ตายตัวครับ ขึ้นอยู่กับ U ที่น้องอยากจะไปเรียน แต่ โดย หลัก ๆ แล้วจะมี
   1. ผลสอบ IELTS อย่างต่ำ 6.0 ครับ บางที่ 6.5
   2. บาง U ที่ดัง ๆ น้องจะต้องได้เกรด ป.ตรี ในเกณฑ์ที่ดีมาก ครับ

   • petch พูดว่า:

    ออ ขอบคุณมากคับ
    แล้วถ้าเป็น U National University of Singapore (NUS)
    นี้ละคับพี่พอจะรู้รายละเอียดไหมคับ

    • พี่หนุ่ม พูดว่า:

     NUS เงือนไขไม่ตายตัวครับ ตอนนี้ NUS เป็นเบอร์ 1 ของ เอเซียครับ คนสมัครเยอะมาก
     เงื่อนไข หลัก ๆ คือ
     1. GMAT ต้องสูง ควร >= 600
     2. IELTS ต้องสูง ควร >= 6.5

 44. Pasit พูดว่า:

  ผมอยากถามว่า เรียนต่อ สิงค์โป การโรงแรม ค่าเทรอม ประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วสามารถ เรียนด้วย ทำงานไปด้วยได้มั้ย แล้วถ้าผมจะกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา ด้วยได้มั้บครับ ปัจจุบัน ทำงานโรงแรม รายได้ ตก เดือนละ 20000+/- ประมาณนี้ แล้วมีสาขาอื่น ที่ราคาถูกๆ มั้ยครับ หรือมีประเทศอื่นที่ถูกกว่าสิงคโป มั้ยครับ หลักๆ อยากไปฝึกภาษา และเอาวุฒิ ป ตรี ไปในตัวครับ ขอบคุณครับผม

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   สมมุติ ถ้าวุฒิการศึกษา น้องคือ ม.6 นะครับ
   1. ค่าเรียนประมาณ 850,000 บาท
   2. ระหว่างเรียน น้องจะมีเวลาประมาณ 6 เดือน ที่จะฝึกงาน และ มีรายได้ครับ
   3. น้องสามารถทำเรื่อง กู้ กับทาง สถาบันการเงินได้ครับ
   4. ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ แนะนำที่ มาเลเซียครับ

 45. prasong พูดว่า:

  ลูกชายผมเรียนอยู่ม.5เกรด เฉลี่ย 3กว่า สายวิทย์ ต้องการให้ไปศึกษาต่อสิงคโปร์ช่วยแนะนำหน่อยครับต้องเริ่มต้นทำยังไงก่อน ไปที่ไหนเพราะลูกชายอยู่ในโรงเรียนประจำ ช่วยให้คำแนะนำด้วยหรือรอให้จบ ม.6 ก่อนกลัวเตรียมตัวไม่ทัน ผมไม่ทราบขั้นตอนการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ภาษาอังกฤษของเด็กปานกลางอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ ผมขอคำแนะนำด้วย ขอบคุณมากครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   เรียนที่สิงคโปร์ บางสาขาอาชีพ ไม่จำเป็นต้องจบ ม.6 ครับ จบ ม.5 ก็สามารถไปเริ่มต้นในหลักสูตร Foundation หรือ Diploma ได้เลย

   ผมขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับ ส่งทาง email ก็ได้ครับ

   1. เรียนจบ อยากทำงานเป็นอะไรครับ หรือ มีสาขาที่อยากเรียน ไหมครับ

 46. ปีหน้าจะจบโพลีด้าน game design จากนันยาง แต่อยากเรียนตรีทางด้านภาษาญี่ปุ่นกับเกาหลี พอจะแนะนำให้ไปต่อที่ไหนได้บ้างคะ ทั้งเอกชนและรัฐบาล

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   อยากเรียนตรีทางด้านภาษาญี่ปุ่นกับเกาหลี หมายถึง เรียน ป.ตรี ทางด้าน ศิลปศาสตร์ เอก ภาษาญี่ปุ่น หรือ เอก ภาษาเกาหลี อย่างใด อย่างหนึ่งใช่ไหมครับ และไปเรียน ที่ ประเทศ เค้าเลยใช่ไหมครับ หรือว่า เรียนที่ สิงคโปร์ครับ

  • ที่สิงคโปร์มีมั๊ยคะ หรือเราควรจะไปเรียนที่ปท.เจ้าของภาษาดี

   • พี่หนุ่ม พูดว่า:

    เดาคำถามนะครับ คงจะถามว่า ที่สิงคโปร์ ดี มั๊ยคะ หรือเราควรจะไปเรียนที่ ประเทศ อังกฤษ ดี

    สิงคโปร์ ถ้ามองเรื่องวิชาการ จบมาแล้วจะเก่งไหม ตอบได้เต็มปากว่า เก่งครับ ภาษาก็ได้ด้วย ระบบการศึกษามีมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า อังกฤษครับ

 47. Premmie พูดว่า:

  คือผมอยู่ม.6ซึ่งตอนนี้ที่มหาลัยสิงคโปรเปิดรับสมัครแล้ว ผมมีเกรด 3.75 IELTS 6.5 SAT 1, SAT subject Math lvl 2, Chem, Physics อยากเข้าวิศวะ ป.ตรี แนะนำว่าต้องทำยังไงบ้างครับ ที่มีโอกาสเข้าได้
  ขอบคุณครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   profile ของน้อง ดูแล้วมีโอกาส เข้าได้เกือบทุก U ครับ ไม่ทราบว่า ในใจน้อง อยากจะเข้าเรียนที่ U ไหนครับ

 48. แพร พูดว่า:

  พี่คะอยากสอบถามเกี่ยวกับมหาลัยSMU ค่าใช้จ่ายราคาเท่าไร จะเข้าเรียนต้องใช้อะไรบ้าง ภาษาอังกฤษไม่แข็งมาก อยากเรียนเกี่ยวกับบริหารธุริกิจหรือการโรงแรม กำลังจะจบม.6แล้ว

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   จะเข้า SMU ต้องมีสิ่งที่จำเป็นที่สุุดคือ
   1. IELTS ครับ ต้อง 6.5 เป็นอย่างน้อยครับ
   2. เกรดเฉลี่ย ต้องดีมากครับ

   ไม่ต้องสอบครับ เพียงแต่ส่งเอกสารมาสมัครได้ที่ บ. พี่ได้เลยครับ

   Bachelor of Business Management 4 Years S$35,050 เป็นเงินไทยประมาณ 870,000 บาทครับ

 49. Rainny พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คืออยากเรียนต่อ ป.ตรี บริหารที่สิงคโปร์ค่ะ แต่จบป.ตรี ออกแบบจิวเวอรี่มา อ่ะ พอจะรียนได้มั๊ยค่ะ หรือ ต้องเรียนอะไร ยังไง แล้วใช้เกรดของป.ตรีที่เรียนมายื่นได้มั๊ยค่ะ หรือต้องเป็นของม.ปลายเท่านั้น TTรบกวนด้วยนะค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ใช้เกรด ป.ตรี ออกแบบ ยื่นได้คร้บ เพราะจะมีวิชา พื้นฐาน บางตัว ที่สามารถเทียบโอนได้

   น้องสามารถส่ง Transcript มาให้ประเมินได้เลยครับ ติดต่อพี่หนุ่ม ได้เลยครับ

 50. Ann พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ

  อยากสอบถามมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านจิตวิทยา ระดับปริญญาเอก ที่เปิดในสิงคโปร์หน่อยค่ะว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้าง

  ขอบคุณค่ะ

 51. Noomiiz พูดว่า:

  อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรียนพยาบาลหรือเทคนิคการแพทย์ในสิงคโปร์มีมั้ยคะ
  ตอนนี้หนูอยู่ม.5แล้วคิดว่าจะเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ ไม่เก่งภาษาต้องเรียนเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคะ แล้วค่าใช่จ่ายเยอะมั้ย? เกรดเฉลี่ยต้องใช้เท่าไหร่คะ?

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   เรื่องภาษา ต้องได้ IELTS 6.0 ขึ้นไปนะครับ
   ส่วนเรื่องรายละเอียด เนื่องจากพี่ไม่ได้เป็นตัวแทน หลักสูตรพยาบาลที่สิงคโปร์ เลยครับ มีแต่ที่ มาเลเซีย
   พี่ให้ข้อมูลไปดูเบื้องต้นก่อนนะครับ
   http://medicine.nus.edu.sg/nursing/

 52. วันทกานต์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูกำลังจะจบม.6 อยากไปเรียนต่อที่สิงค์โปรแต่อ่อนภาษาอังกฤษมากแบบนี้จะสามารถเรียนได้หรือเปล่าค่ะ อยากเข้าสาขาพวกการโรงแรมไม่ก็บริหารค่ะแล้วค่าเทอมประมาณเท่าไรค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   กรณีที่น้อง อ่อน ภาษาอังกฤษ สามารถไปเรียนปรับพื้นฐาน ในแต่ละ U ได้เลยครับ หรือ จะเรียนภาษาอังกฤษก่อน แล้วค่อยสอบ IELTS ถ้าผ่าน 6.0 แล้วค่อยเรียน ป.ตรี ครับ

   ส่วน ค่าเรียน การโรงแรม
   ยกตัวอย่างสถาบัน MDIS ประมาณอยู่ที่ S$27,499 เวลาเรียน 27 เดือนครับ
   ยกตัวอย่างสถาบัน JCU ประมาณอยู่ที่ S$47,765 เวลาเรียน 2 ปีครับ

   ส่วน ค่าเรียน บริหาร
   ยกตัวอย่างสถาบัน MDIS ประมาณอยู่ที่ S$31,672 เวลาเรียน 3 ปีครับ
   ยกตัวอย่างสถาบัน JCU ประมาณอยู่ที่ S$47,765 เวลาเรียน 2 ปีครับ

 53. jusmina พูดว่า:

  อยากทราบคะ ถ้าจะไปต่อโทด้านวิศวกรรมเคมี จำกัดเกรดไม่ไหมคะ ถ้าจำกัดเกรดต้องเท่าไรขึ้นคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ไม่จำกัด แต่ แนะนำที่ 3.0 ขึ้นไปครับ และคะแนนวิชา เคมีต้องดีด้วย แต่ถ้า เกรดไม่ถึง แต่คะแนน เคมี ดี สามารถส่งให้ทาง U พิจรณาได้ครับ

 54. prima พูดว่า:

  คือตอนนี้หนูอยู่ม.5คะ แล้ววางแผนว่าจะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ยาวเลย คือถ้าจะไปเรียนระบบa-levelนี่ต้องไปซ้ำชั้นรึป่าวคะ ต้องสมัครังไง และต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหรอคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ป.ตรี สิงคโปร์ บาง U น้องจบ ม.5 แล้วสามารถเข้าเรียนได้เลยครับ ยกตัวอย่าง PSB แต่คงต้องดูใน รายละเอียดว่า จะไปเรียนสาขาอะไร ภาษาเก่งหรือยัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับ

   แต่ถ้าน้องต้องการจะเรียน A-Level จะซ้ำหรือไม่ ต้องดู ผลการเรียน และ ผลภาษาอังกฤษประกอบครับ

 55. ravinpiya พูดว่า:

  เวลาที่เค้าสอบเข้าต้องไปที่นู้นเลยใช้ไหมค่ะ เเล้วคณิตนี้ปกติหนูไม่ได้เรียนเป็น eng เเล้วหนูควรทำอย่างไรดีค่ะ

  เเล้วต่อเทอมนี้เท่าไหรค่ะ เป็นเงินไทย

  ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   กรณีที่สอบ ระดับ มัธยม ของสถาบัน St. Francis Methodist School สอบที่ไทยครับ ที่อื่นส่วนใหญ่ต้องไปสอบที่ สิงคโปร์ครับ

   ส่วนเรื่องคณิต ถ้าอ่านโจทย์ และจับใจความได้ ก็สามารถทำข้อสอบได้ครับ

 56. ravinpiya พูดว่า:

  พี่ค่ะหนูคิดว่า ม4 จะไปต่อที่สิงค์โปร์ค่ะเเต่อยากลองไปดูเพราะอยากได้ภาษาเเล้วเรียนที่นี้มันหนักค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ ม2 ตอนนี้กำลังเตรียมตัว เเต่หนูไม่ค่อยเก่งคณิต ค่ะ เเต่ที่นู้นเค้าเรียนเป็นภาษาอังกฤษใช้ไหมค่ะ ข้อสอบเค้าจะเป็น eng ด้วยไหมค่ะ เเล้วเนื้อหาเค้าจะเหมือนที่เราเรียนไหมค่ะ เเล้วหนูควรเตรียมตัวอย่างไร ช่วยเเนะนำที่เรียนด้วยค่ะ ที่ไม่เเพงไป ไม่ถูกไประดับพอดีพอดี ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   1. ที่สิงคโปร์ เรียนเป็นภาษาอังกฤษครับ
   2. ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษครับ
   3. เนื้อหาไม่เหมือนครับ ที่สิงคโปร์ จะมี คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ เป็นแกนหลักครับ
   4. การเตรียมตัว ฝึกภาษา และ คณิตศาสตร์ มาก ๆ ครับ
   5. พี่เป็นตัวแทนของ St. Francis Methodist School ครับ แต่ราคาเฉลี่ยต่อปีประมาณ 430,000 บาท ครับ

 57. ฝ้าย พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ม.3 หนูอยากไปเรียนต่อที่สิงคโปตอนม.4 แต่ที่นู้นเปิดเรียนมกราใช่มั้ยคะ
  หนูอยากสอบเข้ารร.รัฐแต่อยากรู้ว่รัฐเอกชนนานาชาติการศึกษาต่างกันยังไง ถ้าหนูไปสอบต้องเสียเวลาถึง2ปีเลยรึป่าว
  แล้วค่าใช้จ่ายจะประมานเท่าไหร่คะ หนูต้องไปเรียนปรับพื้นฐานประมานกี่เดือนถ้าจะสอบเข้าโรงเรียนรัฐภาษาอังกฤษของหนูก็อยู่ในระดับที่ไม่ดีเลยค่ะสำหรับหนู ศัพท์ก็รู้ไม่เยอะแต่แกรมม่านี้พอได้ค่ะ สนทนานียิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่ แต่วิชาอื่นก็อยู่ในระดับดีค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   1. เทอม 1 เปิด มกราครับ
   2. เรื่องเสียเวลา 2 ปี พี่ตอบไม่ได้ครับ ขึ้นอยุ่กับ พื้นความรู้ของน้อง เวลาไปสอบเข้า จะทราบครับว่า ต้องเรียนอะไรเพิ่ม หรือ ไปเรียนต่อเนื่องได้เลย
   3. ค่าเรียนประมาณ ปีละ 430,000 บาท ครับ

   • ฝ้าย พูดว่า:

    430,000นี้คือค่าเรียนอย่างเดียวรึป่าวค่ะ คือหนูว่าจะเรียนให้จบม.3ที่นี้ก่อน ก็คือปิดเดือนมีนา ถ้าไปสอบเข้ากลางเทอมแบบนี้ก็ได้รึป่าวคะ

 58. Tkaon55 พูดว่า:

  พอดีตอนนี้ อยู่ ม.3อ่า ค่ะ แล้ววางแผนว่าจะไปในปีหน้า แล้วมันอยู่ในช่วงสอบเข้า ม.4 อ่าค่ะ
  หนูต้องทำยังไงดีค่ะ ถึงจะได้ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ แล้วต้องใช้ค่าใช่จ่ายเท่าไหร่หรอค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   มัธยมสิงคโปร์ ต้องสอบเข้าครับ แต่สามารถสอบได้ก่อนที่จะเริ่มเรียน ม.4 ครับ
   ค่าใช้จ่าย ปีละประมาณ S$ 17,000 ครับ

 59. p พูดว่า:

  ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.5ค่ะ สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสิงคโปร์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือไม่ก็สาขาแพทยศาสตร์ยังไม่แน่ใจค่ะ อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยใดในสิงคโปร์ที่เน้นในสาขาด้านนี้บ้างหรอค่ะ ต้องเตรียมตัวอย่างไรและต้องสอบอะไรบ้างค่ะ เกรดเฉลี่ยในปีที่ผ่านๆมาประมาณสามกว่าๆค่ะ ภาษาอังกฤษก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ทางด้าน Engineer จะมีอยู่หลายสถาบันครับ ยกตัวอย่าง MDIS ซึ่งนำหลักสูตรมาจาก University of Bradford UK สิ่งที่ต้องเตรียมตัวอย่างแรกคือ IELTS 6.0 ครับ แต่กรณีของน้อง ถ้าจบ ม.5 แล้วอยากไปเรียนที่ สิงคโปร์เลย ก็สามารถทำได้ครับ แต่คงต้องขอดู Transcript ก่อน แล้วถึงจะแนะนำได้ว่า ควรจะเรียนหลักสูตรอะไร เช่น Diploma of Engineer

   ทางด้าน แพทย์ จะมี 2 สถาับันครับ Nanyang Technological University และ National University of Singapore การเตรียมตัว เรื่องภาษา อังกฤษต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องต้องยื่นใบสมัครเข้าไปด้วยตัวเองครับ process พวกนี้ พี่ให้คำแนะนำได้ครับ แต่คงต้องมานั่งคุยกันที่ office ครับ

   • p พูดว่า:

    ถ้าไปตอนจบม.5 ต้องไปเรียนต่อในช่วงชั้นไหนของที่สิงคโปร์หรอคะ จะมีการสอบเข้าในช่วงไหน เนื้อหาตามหลักสูตรที่ใช้ในการสอบเข้าเป็นอย่างไรบ้างคะ แล้วofficeที่พี่แนะนำให้ไปปรึกษาได้อยู่ที่ไหนหรอคะ

    • พี่หนุ่ม พูดว่า:

     กรณีที่นักเรียนจบ ม.5 เส้นทางจะเป็นอย่างนี้ครับ
     Professional Certificate 4 เดือน > Diploma 7-8 เดือน> Advanced Dip 7-8 เดือน> Bachelor 12-24 เดือน
     ไม่ต้องสอบเข้าครับ แต่ใช้วิธีสมัครครับ เงื่อนไขคือ ต้องมี ผล IELTS 6.0 แต่กรณี ไม่มี หรือ มีไม่ถึง ต้องไปเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนครับ

     Office พี่อยู่ตาแ Link นี้ครับ http://www.educatepark.com/singapore/contact.php

     • p พูดว่า:

      พี่คะ แล้วถ้าไปตอนจบม.6เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยได้มั้ยคะ
      ต้องเตรียมคะแนนหรือสอบอะไรบ้าง ช่วงไหน (หนูอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
      คงไปปรึกษาพี่ที่officeไม่ได้)

     • พี่หนุ่ม พูดว่า:

      จะไป ม.5 หรือ ม.6 ก็ได้ครับ แต่ต้องเก่งภาษาอังกฤษ คือมีผลสอบ IELTS 6.0 หรือ เทียบเท่าครับ
      ทุก Course เรียนใน มหาวิทยาลัยครับ

      กรณี ถ้าจบ ม.5 จะเหมือนที่พี่เคยบอกไปครับคือเรียน
      Professional Certificate 4 เดือน > Diploma 7-8 เดือน> Advanced Dip 7-8 เดือน> Bachelor 12-24 เดือน

      ถ้าจบ ม.6 Bachelor 24 – 36 เดือน

      ระยะเวลา ขึ้นอยุ่กับสาขา ที่น้องจะไปเรียนด้วยครับ ว่า จะเรียนคณะอะไร ถ้าบริหาร ก็เรียนจบเร็ว ถ้าเป็นพวกสาย วิทยาศาสตร์ ก็จะนานขึ้นครับ

 60. สุวัฒชัย มูลากูล พูดว่า:

  ลูกชายเรียน ม.5 ศิลป์อังกฤษ คะแนนที่เรียนได้ดี วิชา อังกฤษ และคณิตศาสตร์
  ตั้งใจว่าจบ ม.6 จะไปเรียนต่อ ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจที่ สิงคโปร์

  - ไม่ทราบว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง (IELTS 6.0 อันนี้ทราบแล้ว)
  - แนวทางหาทุนการศึกษา ยากไม๊ครับ
  - งบประมาณ รวมแต่ละปีประมาณเท่าไหร่ครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   1. ทุนการศึกษา ในระดับ ป.ตรี หายากครับ แต่ถ้ามี ทางเวปจะ Update ในหน้า ทุนการศึกษาครับ
   2. งบประมาณ ตลอดหลักสูตร 3 ปี 30,000 S$ ขึ้นไปครับ แต่ละปี ประมาณ 10,000 S$ ขึ้นไปครับ

 61. ภัทรสุดา พูดว่า:

  รบกวนถามหน่อยค่ะ จะส่งลูกไปเรียนต่อม.4 เรียนที่ไหนดี ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ค่าที่พักเท่าไหร่ค่ะ
  และอีกคน กำลังจะจบป.6 จะให้ไปต่อ ม.1 ปีหน้า รบกวนแนะนำทีเรียนด้วยค่ะ ขอบคุนค่ะ

 62. arm_rachi พูดว่า:

  อยากทราบว่า จะไปเรียนต่อที่สิงค์โปร์ จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ คือตอนนี้น้องอยู่ ป.5 และ ม.1 ค่ะ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร แล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เพื่อที่จะเรียนที่นั่นค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ขอถามเพิ่มเติมครับ หลักสูตร ที่อยากไปเรียนต่อ เป็นระดับไหนครับ เช่น ป.ตรี หรือว่า เป็น ม.ปลาย ครับ

   • arm_rachi พูดว่า:

    ตอนนี้น้องอยู่ ป.5 และม.1 ค่ะ อยากส่งไปเรียนปีหน้าจะทันไมค่ะ

    • พี่หนุ่ม พูดว่า:

     ทันครับ

     น้อง ป.5 รอให้จบ ป.6 แล้วไปต่อ Lower Secondary 1 (ม.1) ครับ
     ส่วนน้อง ม.1 รอให้จบ ม.2 แล้วไปต่อ Upper Secondary ครับ

     ข้อแม้คือ ต้องเก่งภาษา และ คณิตศาสตร์ และต้องไปสอบเข้าด้วยครับ

 63. หนึ่ง พูดว่า:

  มีหลานเรียนอยู่มหาลัยปี 2. อยากส่งไปเรียนภาษาอังกฤษ แล้วต่อด้วยโพลีเทคนิค. พอมีรายละเอียดไหมครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ไม่ทราบว่า ต้องการหยุดเรียนที่เดิมหรือเปล่าครับ แล้ว ไปต่อที่ สิงคโปร์เลย ถ้าใช่ ช่วยส่ง transcript มาดูหน่อยครับ และ หลักสูตรที่ต้องการไปเรียนคือ ด้านไหนครับ เช่น Business หรือ IT
   ถ้าไม่ใช่ ขอเหตุผลที่จะไปเรี่ยน โพลีเทคนิคด้วยครับ

 64. Tangmoja พูดว่า:

  ไม่ทราบว่า ถ้าตอนนี้เรียนอยู่ชั้น ม.4 แล้วไปเรียนต่อที่สิงคโปร์จนจบมัธยมปลายเลยได้ไหมคะ
  แล้วค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนตอบกลับทางอีเมล์หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ได้ครับ แต่ต้องขอดูรายละเอียดของน้องแต่ละคนด้วยครับ ว่าเรียนอะไรมา ภาษาอังกฤษเก่งระดับไหน และอาจจะต้อง สอบวัดระดับความรู้กับทาง High School ก่อน เพื่อที่จะสรุปอีกทีว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง

 65. JJ พูดว่า:

  สนใจเรียนต่อโท MBA ที่สิงคโปร์ครับ แต่เกรดเฉลี่ย ป.ตรี ไม่ถึง 2.5 และ
  ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานด้วยครับ พอจะมีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
  อยากทราบรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   พี่รบกวนถามเพิ่มเติมครับ ไม่ทราบน้องจบจาก สถาบันอะไรครับ ป.ตรี คณะและเอก อะไร ถ้ายังไงส่ง Transcript ให้พี่จะดีที่สุดครับ จะได้แนะนำได้ชัดเจนครับ

 66. sakawwan พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คือตอนนี้หนูอยู่ม.5อยากต่อ ป.ตรี และอยาก work&study จนจบเลย สามารถทำได้ไหมค่ะ อยากเรียนเกี่ยวกับอาหาร การบริการหรือบริหารค่ะ อยากทราบรายละเอียดคร่าวๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ที่สิงคโปร์ จะไม่มี work&study ครับ แต่จะมี พอเรียนจบหลักสูตรแล้วฝึกงาน จะมีครับ แต่รายได้ก็จะไม่เพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ กรณีของน้อง การไปเรียนต่อ ออสเตรเลีย น่าจะเป็นคำตอบครับ

 67. DTDONUT พูดว่า:

  คือว่าผมเป็นนักศึกษาอยู่ปีสอง(อายุ20)อะครับ แล้วช่วงซัมเมอร์ ทางมหาลัยจะหยุด 6 เดือนอ่ะ แล้วภาษอังกฤษของผม ไมดีเลย อ่ะครับ เลยอยากจะไปฝึกภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์สัก 3 เดือนอ่ะครับ คือว่าผมมีพี่สาวอยู่ที่นั้นอ่ะครับ พักกับพี่สาวอ่ะครับ เลยอยากหาสถานที่เรียนอ่ะครับ งบมีไม่มากอ่ะครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

 68. filmmy พูดว่า:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ ตอนนี้ศึกษาม.ปลายอยู่ที่โรงเรียนมัธยมที่ไทยค่ะ เกรดเฉลี่ยรวม3ขึ้น แต่พอจบม.6ที่ไทยอยากไปศึกษาต่อเกี่ยวกับทางด้านแพทย์ที่สิงคโปร์ มีมหาลัยไหนที่สิงคโปร์เปิดรับมั้ยค้ะ แล้วต้องสอบอะไรบ้าง ต้องทำยังไงบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไร ขอรายละเอียดด้วยค่้ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   มี U ที่เปิดรับครับ National University of Singapore (NUS) เท่าที่ทราบ ไม่มีตัวแทนในไทยครับ บ. ผมเป็นตัวแทน NUS เฉพาะสาขา บริหารครับ แต่พอจะให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ครับ ผมส่ง Link นี้ไปดูก่อนครับ http://www.nus.edu.sg/pvo/nusri/UGTuitionCurrent.pdf จะเป็นค่าเรียนครับ ยอดค่าเรียนคือ 124,280 S$

   ส่วนการสมัครต้องติดต่อไปที่ สถาบันโดยตรงครับ email medadmissions@nuhs.edu.sg และควรมีผลสอบที่สำคัญคือ IELTS, SAT I, SAT II และคะแนนต้องดีมาก ๆ ครับ โดยเฉพาะวิชา เคมี
   NUS มีทุนด้วยครับ ทางหน่วยงาน admissions จะเสนอมาให้หลังจาก การพิจรณารับเข้าเรียนแล้ว

 69. suda พูดว่า:

  รบกวนนะคะ ตัวเองเป็นครู มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่บ้าง ช่วงปิดเทอมใหญ่อยากต่อยอดภาษาจีนด้านการสื่อสาร ฟัง-พูด ไม่เน้นการอ่าน-เขียน ช่วยแนะนำสถาบัน ที่พัก ค่าใช้จ่ายให้ด้วยค่ะ สำหรับคนอายุ 35 คงไม่แก่เกินเรียนเนอะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ผมมีแต่่ หลักสูตรที่เป็น Part Time ของ TMC ครับ วันนี้ผมจะส่งไปให้ดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับ ถ้าไม่ตรงใจ ผมจะหาเพิ่มเติมให้ครับ

 70. Pornthip พูดว่า:

  สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ) เวลาสักประมาณ 3-6 เดือนค่ะ ช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 71. เรียนต่อสิงคโปร์-Educatepark.com พูดว่า:

  ถ้าเป็นเรื่อง วิชาการ ให้ลูกเตรียมตัวเรื่อง คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มาก ๆ ครับ ท่องจำไม่ต้องครับ
  ส่วนเรื่อง ค่าใช้จ่าย คงต้องดูที่ผู้ให้ทุนครับ ว่าเค้าให้อะไรบ้าง มันจะมีทุนปลอม กับทุนจริง ทุนปลอมก็จะเป็นพวกส่วนลด ค่าเรียนครับ

 72. ธันยาภัทร์ ศรีวิสุทธิ์ พูดว่า:

  ขอรายละเอียยด สำหรับการเรียนซัมเมอร์ของเด็กอายุ 9-10 ขวบ เรียน คอร์ส 1-2 เดือน

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ต้องขอโทษด้วยครับ ปีนี้ บ. ไม่ได้จัด Summer ให้เน้อง ๆ อายุต่ำก่วา 13 ครับ แต่ปีหน้า คิดว่าจัดแน่ ๆ ครับ

 73. da พูดว่า:

  ขอทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเรียนภาษาอังกฤษแบบ1เดือน

 74. ราดา พูดว่า:

  ขอคำแนะนำเรื่องเรียนต่อโทที่สิงคโปร์หน่อยค่ะ ลูกชายจะจบวิศวะคอมพิวเตอร์ปี56 นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ขอรายละเอียดทาง mail ด้วยค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ขอถาม ตอบ เพิ่มเติม ทางนี้ และ ส่ง email ไปพร้อมกันครับ
   1. ภาษาอังกฤษครับ U ส่วนใหญ่ ต้องการ IELTS ที่ 6.5 ขึ้นไปครับ
   2. ขอถามเพิ่มเรือง สาขาที่น้องเค้า จะไปเรียน ป.โทครับ

 75. วชิรยาภณ์ พูดว่า:

  อยากทราบข้อมูลศึกษาที่สิงคโปร์ค่ะ

 76. JAY JAY พูดว่า:

  สนใจเรียนต่อป.โท ด้านกฎหมาย ที่ NUS ค่ะ อยากทราบว่า
  1.ถ้าเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เข้าเรียนได้ ที่สิงคโปร์เลย ใช้เวลาประมาณเท่าใด และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ
  2.เรียนป.โท ด้านกฎหมาย ใช้เวลาประมาณเท่าไร และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
  ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   1. ประมาณยากคับ แต่ถ้าหากว่า มีผลสอบมาตรฐานมาก่อนเช่น Toefl หรือ IELTS ก็จะประมาณได้ง่ายครับ หรือ จะเข้ามาทดสอบที่ บ. ก็พอจะประมาณได้คร่าว ๆ ครับ
   2. กฏหมายมีหลายสาขาครับ พี่มี link ให้ดูข้อมูลเบื้องต้นครับ http://law.nus.edu.sg/admissions/fees.html

 77. num พูดว่า:

  ถ้าจะไปเรียนภาษาอังกฤษประมาณ 3เดือน หรือไม่ก็ 6เดือน ไม่ทราบว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

  มีที่เรียนแนะนำมั้ยค่ะ

 78. Ananya พูดว่า:

  ตอนนี้หนูอยู่ม.5และอยากไปเรียนต่อที่สิงค์โปร์หนูต้องทำยังไงบ้างค้ะแล้วถ้าไปแล้วค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณเท่าไรแล้วขอวีซ่ายังไงค้ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   พี่ขอถามเพิ่มครับ
   1. ไม่ทราบว่า สาขาที่น้องอยากไปเรียนต่อ คืออะไรครับ เช่น บริหาร หรือ ทัวร์
   2. เรื่องขั้นตอน จะต้อง เลือกที่เรียน, สมัคร , ยื่นขอวีซ่านักเรียน ซึ่ง บ. พี่จะทำเรื่องให้ครับ

 79. Nattapat Dissayakunanom พูดว่า:

  อยากทารบค่าคอร์สเรียนภาษา1เดือน กับ 2เดือนค่ะช่วงปิดเทอม

 80. VO.MAX พูดว่า:

  ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ แต่อายุก็37ปีแล้วไม่ทราบว่ามีที่เรียนภาษาอย่างเดียวหรือเปล่าครับ อยากจะไปสัก 6เดือนครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ และราคาค่าเรียนรวมถึงที่พักด้วยนะครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ผมแนะนำศูนย์ภาษาของ TMC ชื่อ Hawthorn Language School ครับ เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เรียนครับ Hawthorn Language School มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ University Of Melbourne Australia เป็นศูนย์ภาษา ประจำ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ

   ผมจะส่งค่าใช้จ่าย 6 เดือนไปให้ทาง email วันนี้ครับ

 81. ooy พูดว่า:

  อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนภาษาช่วง summer ของเด็ก ประมาณ 2-3 เดือน
  อายุ 3-8 ขวบ จำนวน 2-3 คนค่ะ เค้าเปิดรับไหม อยากหาที่พักสำหรับผู้ปกครองที่จะไปดูแลด้วยสัก 1 คนด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ต้องขอโทษด้วยครับ ปีนี้ บ. ไม่ได้จัด Summer ให้เน้อง ๆ อายุต่ำก่วา 13 ครับ แต่ปีหน้า คิดว่าจัดแน่ ๆ ครับ

 82. พัชรี พูดว่า:

  มี summer course ช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย.57 สำหรับเด็ก 6 ขวบครึ่งบ้างไม๊คะ แล้วการเรียนการสอนในแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างคะ ครูเป็น native speaker หรือเปล่าคะ มีแบบเรียนกับเด็กฝรั่งไม๊คะ ถ้าไปแบบหาที่พักเอง ค่าเรียนเท่าไหร่คะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ต้องขอโทษด้วยครับ ทาง บ. ผม ตอนนี้รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ม.1 ครับ

 83. khaw พูดว่า:

  สนใจเรียนภาษาที่สิงค์โปค่ะอยากทราบค่าใช้จ่าย 1-2 เดือนในการเรียน รวมถึงค่าที่พักด้วยนะค่ะ ว่าเท่าไร แล้วที่พักมีที่ไหนบ้าง
  และเรียนต่อ ป.โท ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยค่ะขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนจบการศึกษาค่ะ ค่าที่พักและค่าครองชีพด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ผมส่ง email รายละเอียดเรียนภาษาของ Dimenstions ไปให้ครับ ส่วนเรื่อง ป.โท จะมีอยู่ 1 ที่ครับ เป็นของ Nanyang Technological University ส่วนรายละเอียดส่งให้ทาง email ครับ

 84. kaew พูดว่า:

  อยากทราบว่าจะไปเรียนภาษาอังกฤษ ถ้า 1 เดือน และ 3 เดือน
  ของไดเมนชั่น กับ SSTC ก็ได้ค่ะ ถ้าพักหอ SSTC เท่าไรค่ะ

  แก้ว

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ตอนนี้ ที่ บ. มีแค่ของ Dimensions ครับ วันนี้จะส่ง email ไปให้ครับ จะมีข้อมูลทั้งเรื่องเรียน และที่พักครับ

 85. nutt พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาปยู่ป.ตรีค่ะ อยากเรียนคอร์สภาษาระยะสั้นค่ะ ประมาณ2เดือน ช่วงพ.ย.ถึงธ.ค.ค่ะ อยากจะทราบว่ามีสถาบันไหนสอนระยะสั้นมั้ยคะ และอยากทราบรายละเอียดค่ะ

 86. ไหม พูดว่า:

  พี่เปิ้ลคะ

  ขอทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเรียนภาษาอังกฤษแบบ1เดือน กับ 3เดือนค่ะ

 87. ING พูดว่า:

  ต้องการทราบรายละเอียดถ้าจะไปซัมเมอร์ปีหน้าค่ะ

 88. peach พูดว่า:

  รบกวนถามค่ะ เด็กจบ ม.3 โรงเรียนเอกชนธรรมดา ไม่ใช่อินเตอร์
  ถ้าไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ช่วง ม.ปลาย ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ต่อปี ประมาณเท่าไหร่คะ และเรียนกี่ปี
  ขอบคุณค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   รบกวนช่วยส่ง Transcript ของ น้อง มาดูก่อนครับ ผมจะนำไปคุยกับทางโรงเรียน และ แนะนำเพิ่มเติมให้ครับ

 89. จันทนา วงศ์เกียรติ์สุภาพ พูดว่า:

  รบกวนขอปรึกษาคุุณเปิ้ล ค่ะ ตอนนี้ลูกชายดิฉัน กำลังศึกษาอยู่ ม.3 ในโครงการ English Program ที่ จ.กระบี่ ดิฉันอยากให้ลูกชายไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ ในระับดับชั้น ม.4 ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
  ขอขอบมากคุ่ะ

 90. jaoben พูดว่า:

  แล้วถ้าเรียนแต่ภาษาละค่ะ ระยะยาว
  รบกวนขอรายละเอียดด้วยนะค่ะ

 91. เชอรี่ พูดว่า:

  ขอทราบรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ระยะเวลา 3 เดือนหน่อยคะ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับที่หอหรือพี่พักด้วยอะคะ

 92. ณัฐ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณเปิ้ล ขอรบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ม.3 อายุ14 เรียนอยู่ในไทยโรงเรียนเอกชนธรรมดาทั่วไป อยากให้ไปเรียนที่สิงค์โปร์ทางด้านการพยาบาล มีไหมค่ะ ถ้ามีต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ถ้าไม่มีประเทศไหนมีบ้างค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   หลักสูตรพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล เช่น NUS ที่เปิดสอนคะ การเเข่งขังสูงมากนะคะ มีโอกาสเข้าค่อนข้างน้อย เปิ้ลแนะนำที่มาเลเซีย Mahsa University คะ ระยะเวลาเรียน 4 ปี ค่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 792,000 บาทคะ

 93. ชวลิต พูดว่า:

  อยู่เกรด11 โรงเรียนอินเตอร์ ระบบอเมริกัน ต่อสิงคโปร์ ตอนไหนดี เตรียมตัวไงบ้าง

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   ถ้าน้องไม่ยึดติดว่าจะต้องจบGrade 12 ก่อนพี่แนะนำให้ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์เลยจ้ะ

   ระยะเวลาระดับปริญญาตรีในระบบเอกชน กรณีที่นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 6.0
   กรณี 1 นักเรียนจบเกรด 11 หรือจบระดับ ม.5 จะใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี
   กรณี 2 นักเรียนจบเกรด 12 หรือจบระดับ ม.6 จะใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

   สามารถส่งทรานสคลิปมาให้พิจารณาเบื้องต้นก่อนได้คะ

 94. moo พูดว่า:

  สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ(อ่อนมากๆค่ะ) และภาษาจีน(ไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแต่อยากเรียนรู้) ระยะเวลาสักประมาณ 3-6 เดือนหนะค่ะ ช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 95. Pook พูดว่า:

  เรียนจบปริญญาตรีด้านการโรงแรม ต้องการเรียนภาษาเพิ่มเติม มีโปรแกรมแบบเรียนและทำงานด้วยมั้ยคะ?

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   ส่งรายละเอียดเรียนภาษาระยะสั้น และ ยาวให้ทางอีเมล์แล้วคะ
   นักเรียนไม่สามารถทำงาน Part-time ได้คะ

 96. ศราวุฒิ ศิลาภรพรรณ พูดว่า:

  อยากทราบรายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษ แบบ 1 เดือนกับ 3เดือนอะครับ

 97. Lookpla พูดว่า:

  เพิ่งเรียนจบวิศวกรรมอุตสาหการคะ
  ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
  เป็นหลักสูตรระยะสั้น…ช่วยแนะนำ
  สถานที่เรียน,รายละเอียดค่าใช้จ่าย,ที่พัก ให้หน่อยนะคะ … ขอบคุณมากๆนะคะ ^^

 98. ปุ้ย พูดว่า:

  อยากทราบว่าตอนนี้มีลูกอยู่ชั้น ม.3 และ ม.2 และ ป.4 ถ้าอยากให้ลูกไปเรียนที่สิงคโปร์และอยากเข้า รร.รัฐบาล สามารถทำได้หรือไม่ และต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ และลูกสามารถพักอาศัยอยู่ที่ใดได้บ้าง หรือ คุณน้องเปิ้ลคิดว่าอย่างไรลองแนะนำให้หน่อยซิคะ หรือคิดว่าแค่ส่งไปเรียนซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมเพียงพอหรือไม่ ลูกค่อนข้างอ่อนภาษาอังกฤษนะคะ ขอบคุณคะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   การสอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐที่สิงคโปร์การเเข่งขันสูงมากคะ โอกาสที่จะเข้าได้น้อยคะถ้าน้องๆไม่ได้เรียนระบบอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆ แล้วไปเรียนซัมเมอร์ระยะสั้นเพียง 1 เดือน
   ปกติ AEIS จะเปิดสอบทุกเดือนตุลาคมคะ สามารถเข้าไปสมัครสอบได้ที่เวปไซท์ http://www.moe.edu.sg คะ

 99. PPT พูดว่า:

  เรียนภาษาอังกฤษ 1 เดือน ที่ Dimensions International College
  ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ รวมค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 100. นายวิชิต รักวิจิตร พูดว่า:

  ลูกสาวจบตรีวิศวะไฟฟ้ากำลัง มอ.เกรด 2.62 โทอิค 475 ต้องการไปสิงคโปร์เรียนภาษาอังกฤษ 3เดือน ช่วยแนะนำสถาบัน และค่าใช้จ่ายทั้งด้วยครับ

 101. คุณนก พูดว่า:

  อยากสอบถามเรื่องส่งลูกไปเรียนภาษาอังฤกษที่สิงค์โปรช่วง summer 1-2 เดือนค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ เด็กๆป.6 และป.3ค่ะ

 102. Tangmo พูดว่า:

  ตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะ ถ้าอยากไปเรียนต่อปริญญาที่สิงคโปร์ต้องทำยังไงบ้างค่ะ? แล้วต้องไปเรียนจูเนียร์ คอลเลจก่อนไหมค่ะ?

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   พี่แนะนำให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะ
   นักเรียนที่เรียนจบระดับชั้น ม.5 จากไทย สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้คะ โดยเริ่มเรียน Foundation ก่อน 1 ปี และเรียนต่อระดับปริญญาตรีอีก 2 ปี กรณีที่ภาษาอังกฤษน้องยังไม่ดี ทางมหาวิทยาลัยจะให้เรียนปรับภาษาอังกฤษก่อนขึ้นเรียน Foundation จะใช้ระยะ้วลาเรียนภาษานานกี่เดือนขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาของน้องด้วยคะ ควรเตรียมตัวเพื่อทำเรื่องสมัครและทำวีซ่าก่อนเปิดเรียนอย่างน้อย 2 เดือนคะ

 103. ศศมณ พูดว่า:

  ต้องการทราบราบละเอียดเกี่ยวกับจะเอาลูกไปเรียนที่สิงคโปร์ค่ะ ลูกสาวอายุ 6 กับ 5 ขวบค่ะ ค่าเรียนแพงไหมค่ะ

 104. มิ้น พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ชื่อมิ้นค่ะ อยากจะไปศึกษาต่อทางด้านภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์ เพราะตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัย(ภาคอินเตอร์)แต่มีปัญหาในด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก(อ่อนมากๆ) เลยอยากจะไปเรียนภาษาประมาณ5-6เดือนค่ะ แต่สื่อสารภาษาจีนกลางได้ค่ะเพราะเคยเรียนมาบ้างแล้วประมาณ4ปี เลยอยากจะรบกวนช่วยหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับหนูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ^^

 105. โชคชัย พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  ผมโชคชัย อยุ่ภูเก็ต ลูกชายจะจบตรี วิศวะคอมปีหน้า อยากหาที่เรียนเพิ่มเติมที่สิงคโปร์ ช่วยแนะนำให้ด้วยครับว่ามีที่ไหน และ ต่อด้านใหนบ้างครับ ขอบคุณครับ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   น้องเรียนจบด้านวิศวะคอมพิวเตอร์มา เปิ้ลแนะนำให้เรียนต่อระดับปริญญาโทด้านIT ในสาขา Computing and Networking หรือไม่ก็หลักสูตรบริหาร MBA คะ ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนว่าสนใจด้านไหน หรือถ้าสนใจทั้ง 2 โปรแกรม
   ที่ James Cook University จะมีหลักสูตร Joint Masters of Information Technology & Business Administration รองรับคะ
   สำหรับความสามารถทางภาษาอังกฤษ น้องควรมีคะแนนเทียบเท่า IELTS 6.0 ขึ้นไปคะ

 106. Ann พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ แอนค่ะ แอนอยากสอบถามเรื่องเรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ค่ะ จบปริญญาตรีเกี่ยวกับวิศวกรรมสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ อยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย การสอบภาษาอังกฤษ ขอคุณมากนะคะ
  ^_______^

 107. นุข พูดว่า:

  อยากไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ 4 เดือน พี่เปิ้ลแนะนำหน่อยคะ แล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะ

 108. nut พูดว่า:

  สอบถามหน่อยนะคะจะเรียนต่อโทอ่ะคะ กำลังเรียนปริญญาตรีปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการมีหลักสูตรอะไรบ้างคะตอนนี้เกรดเฉลี่ย 3.00 เเบบที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่เเพงมาก รับกวนส่งข้อมูลทางเมลนะคะ

 109. somo พูดว่า:

  พี่คะ อยากได้รายละเอียดเรียนภาษาอังกฤษระยะสั่น 3 เดือนค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 110. Rty พูดว่า:

  อยากเรียนภาษาที่สิงคโปร์ 3-6เดือน ช่วงเดือน ก.พ 2557 ขอรายละเอียดแบบชัดเจนรวมถึงค่าใช่จ่ายด้วยนะคะ

 111. Mild พูดว่า:

  พี่เปิ้ลค่ะตอนนี้กำลังเรียนม.6อยากต่อ ป.ตรีที่สิงคโปร์ อยากเรียนด้านการออกแบบค่ะ พอจะช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยค่ะ

 112. พิชาติ พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมอยากเรียนคอร์สทำอาหารที่สิงคโปร์ครับ รบกวนขอคำแนะนำได้มั๊ยครับ ว่าเรียนที่ไหนได้ รายละเอียดเป็นยังงัย และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ

 113. Thapatsamon พูดว่า:

  สนใจศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ ด้าน IT ก็ดีเพราะจบวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์มาค่ะ

  ช่วยแนะนำ และอยากทราบรายละเอียดต่างๆอ่ะคะ รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยประมาณด้วยค่ะ

 114. อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี พูดว่า:

  อยากสอบถามเรื่องส่งลูกไปเรียนภาษาอังฤกษที่สิงค์โปรช่วง summer 1-2 เดือนค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ เด็กๆป.6 และป.3ค่ะ

 115. boh พูดว่า:

  อยากได้ครอสเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นอะคะ ที่สิงค์โปรมีมั้ยหรือประเทศอื่นๆที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากค่ะ

 116. อรวรรณ นามมะท้าว พูดว่า:

  อยากไปเรียนต่อป.โท ไม่รู้จะเรียนสาขาไรดีช่วยแนะนำหน่อยค่ะ จบ ป.ตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ค่อยเก่งภาษา แต่ฝัยไฝอยากเรียนนอก

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   อันดับแรกพี่แนะนำให้เรียนภาษาอังกฤาให้คล่องก่อนนะคะ

   หลักสูตรปริญญาโทจะใช้ผลภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 6.0 หรือ 6.5 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยคะ ไม่สามารถน้องยังชอบด้าน IT อยู่ไหมคะ พี่แนะนำหลักสูตรปริญญาโทด้าน IT และ ด้านบริหาร MBA นะคะ ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์แล้วคะ

 117. ประวิทย์ ดุษฎีดำเกิง พูดว่า:

  อยากให้ลูกสาวไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้ย 4-6เดือน
  ปัจจุบันเรียนอยู่มหาลัยแล้ว หรือเรียนและทำงาน
  รวมที่พักด้วย ที่ไหนมีบ้างครับ

 118. Supercat พูดว่า:

  สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สำหรับคนทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มทักษะ ระยะเวลาสักประมาณ 3-6 เดือนหนะค่ะ ช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ

 119. Stamp พูดว่า:

  พี่เปิ้ลค่ะคือแตมอยากสอบถามว่า ตอนนี้กำลังศึกษาอยุ่ปวช3ปีหน้าเดือน กพ-มีค จบค่ะสนใจจะเรียนต่อ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่สิงคโป
  จะสอบถามว่า
  * NUS กับJCU อันไหนดีกว่าค่ะ?? (ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเยอะไหม?)
  * เปิดรับเมื่อไหร่ในปี2014??
  * และเค้าดุเกรดเฉลี่ยรวม3ปี(ปวช)ใช่ไหมค่ะ?
  * ดูผลของการสอบภาษาอังกฤษ IELTS , TOEFL คะแนนเท่าไหร่ผ่านค่ะ

  รบกวนตอบคำถามทีนะค่ะตอนนี้ซีเรียสเรื่องเรียนต่อมากๆเลย
  ขอบคุนล่วงหน้านะค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   * NUS กับJCU อันไหนดีกว่าค่ะ?? (ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเยอะไหม?)
   NUS เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ดีกว่า JCU ที่เป็นมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลียเยอะคะ แต่การแข่งขันสอบเข้าไป NUS ก็สูงมากเช่นกัน สำหรับ NUS ต้องติดต่อที่มหาวิทยาลัยโดยตรงเท่านั้นคะ
   JCU ระยะเวลาเรียนระดับปริญญาตรี 2 ปี ค่าเรียน S$47,765 หรือประมาณ 1,194,125 บาท ไม่รวมเรียนปรับภาษาอังกฤษคะ

   * เปิดรับเมื่อไหร่ในปี2014??
   JCU เปิดเรียนเดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคมคะ

   * และเค้าดุเกรดเฉลี่ยรวม3ปี(ปวช)ใช่ไหมค่ะ?
   สำหรับ JCU เกรดระดับปริญญาตรี 2.00 ขึ้นไปคะ

   * ดูผลของการสอบภาษาอังกฤษ IELTS , TOEFL คะแนนเท่าไหร่ผ่านค่ะ
   การเข้าเรียนปี 1 ที่ JCU นักเรียนต้องมีผลภาษาเทีบเท่า IELTS 6.0 ถ้าไม่ถึงสามารถเรียนปรับภาษาอังกฤษกับ JCU ก่อนได้คะ

   • Stamp พูดว่า:

    คือตอนนี้เริ่มลังเล. มาที่ MDIS กับ JCU ค่ะ555
    ก่อนอื่นขอบคุณพี่เปิ้ลมากค่ะที่ตอบคำถาม:)
    คือ เริ่มลังเล 2ที่นี่. มหาลัยที่ไหน โอเคกว่าค่ะ ?
    แบบว่าอันไหนเปนที่ยอมรับมากกว้า?
    และถ้าจบมาจะมีปันหาต่อการหางานหรือเปล่าค่ะ?
    แล้ว มหาลัยที่ว่านี่ รับผล ทั้งไอเอล. โทเฟล หรืออย่างใดอย่างนึงค่ะ?
    ค่าเทอม MDIS. ประมานเท่าไหร่ค่ะ??
    และรับเกรดปวช3 เท่าไหร่อัพ??
    สมัครได้เมื่อไหร่ ?
    สมัครได้ที่ไหนค่ะ?

    แตมถามมากไปหรือป่าวมค่ะ555. คือแบบว่าซีเรียสมากจริงๆ. คุนพ่อก้ให้ทำการบ้านในการหามหาลัยเข้า :(

    • พี่เปิ้ล พูดว่า:

     เริ่มลังเล 2ที่นี่. มหาลัยที่ไหน โอเคกว่าค่ะ? แบบว่าอันไหนเปนที่ยอมรับมากกว้า?
     ถ้าน้องต้องการเรียนต่อด้าน Business พี่แนะนำที่ JCU คะ แต่แคมปัสจะอยู่ชานเมืองและไม่มีหอใน ส่วน MDIS จะมีหอในรองรับคะ

     และถ้าจบมาจะมีปันหาต่อการหางานหรือเปล่าค่ะ?
     จากนักเรียนรุ่นก่อนๆ ไม่มีปัญหาในการสมัครงานที่ไทยนะคะ

     แล้ว มหาลัยที่ว่านี่ รับผล ทั้งไอเอล. โทเฟล หรืออย่างใดอย่างนึงค่ะ?
     รับอย่างใด อย่างหนึ่งคะ IELTS 6.0 หรือ Toefl 550 คะ

     ค่าเทอม MDIS. ประมานเท่าไหร่ค่ะ??
     ระดับปริญญาตรี ประมาณ SGD40,874 หรือประมาณ 1,021,850 บาท ตลอดระยะเวลาเรียน 3 ปี ครึ่งคะ

     และรับเกรดปวช3 เท่าไหร่อัพ??
     เกรด 2.0 ขึ้นไปคะ

     สมัครได้เมื่อไหร่? สมัครได้ที่ไหนค่ะ?
     สามารถส่งเอกสารการสมัครเรียนได้ที่พี่เลยคะ กรณีที่ต้องเรียนปรับภาษาอังกฤษก่อน จะเปิดรับทุกเดือนคะ

 120. มะเหมี่ยว พูดว่า:

  สนใจอยากเรียนต่อป.โท MBA ค่ะ รบกวรช่วยส่งข้อมูลชี้แนะหน่อยนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   ส่งรายละเอียดให้แล้วคะ

   • สิริพิชชา อิงอนุรักษ์สกุล พูดว่า:

    อยากได้รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการไปเรียนภาษาระยะสั้น3เดือนที่สิงคโปร์ค่ะ
    และการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง คนจากชาติไหนสอนค่ะ

    • พี่เปิ้ล พูดว่า:

     ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์แล้วคะ
     พี่แนะนำ Dimensions นะคะ อาจารย์ที่สอนเป็นชาว อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกาคะ

 121. mugghes พูดว่า:

  อยากทราบรายละเอียดเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในระยะเวลา 1 เดือน และ 3 เดือนค่ะ :)

 122. Art พูดว่า:

  คือผมจะไปเรียนต่อระดับอนุปริญญาที่สิงคโปร์ ในเทมาเซกโพลีเทคนิค สาขาวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะผมกำลังจะจบ ปวช.ที่เมืองไทยพอดี ว่าจะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ ด้านภาษาผมไม่มีปัญหา เพราะได้อยู่แล้ว สอบIELTSก็ทำได้อยู่ แต่GPA คืออะไร อันนี้ผมงง เห็นมีที่สิงคโปร์ที่เดียวที่ให้สอบ แล้วผมเป็นคนต่างชาติต้องสอบไหม แล้วGPA มันคืออะไรครับ บอกผมที

 123. wiki พูดว่า:

  หนูอยากเรียนต่อ ป.ตรี ด้านวิศวะนะค่ะ ไม่ทราบว่าหนูต้องใช้อะไรในการสมัครบ้างคะ GPA 3.2 แต่หนูค่อนข้างอ่อนภาษา ยังไม่ได้สอบความสามารถทางภาษา หนูต้องทำไงคะ แล้วหลักสูตรเรียนกีปี ค่าเรียนเท่าไหร่คะ

 124. c-aew พูดว่า:

  อยากไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ ระยะเวลาเรียนประมาณ 4 เดือนอ่าค่ะ อยาขอคำแนะนำเรื่องสถานที่เรียน และค่าใช้จ่ายค่ะ ถ้าเรียนจบแล้วจะได้ใบรับรองอะไรบ้างค่ะ

 125. จ๋า พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเรื่องเรียนต่อโทMBAที่สิงคโปร์น่ะค่ะ คือพื้น
  ฐานภาษาอังกฤษไม่ดี เลยว่าจะไปเรียนภาษาก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยประมาณปีนึงก่อน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะประมาณเท่าไหร่คะ (ทั้งค่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าที่พัก)แล้วสามารถทำงานพิเศษได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 126. phu พูดว่า:

  สอบถามค่ะ

  เด็กอยู่นานาชาติ มีซัมเมอร์แคมป์สิงคโปร์เปิดช่วง ปลายมิย-กค.ไหมค่ะ

  ตอนนั้นเห็นมีแคมป์ 2 สัปดาห์ sstc แต่ตอนนั้นเรายังไม่พร้อม ตอนนี้เค้าโตแล้วค่ะพอไปได้

  แล้วเดินทางยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   Holiday Programme ตอนนี้ยังไม่จัดคะ
   ตอนนี้จะมีแต่หลักสูตรเรียนเต็มวันคะ ค่าเรียน 2 สัปกาห์ วันละ 6 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ราคา SGD900 คะ

 127. karn พูดว่า:

  พี่เปิ้ลคะ ปริญญาโทบริหารธุรกิจรหว่างประเทศ ที่สิงคโปร์มีหลักสูตรภาษาจีนมั้ยคะ ถ้าหากมี ในขณะที่เราเรียนปโท นู๋อยากเรียนภาษาอังกฤษด้วย ได้มั้ยคะ เพราะนู๋ไม่เก่งอังกฤษเลยคะ ไม่เคยสอบโทอักโทเฟลเลย จะไปเรียนได้มั้ยคะ

 128. จุฑามาส พูดว่า:

  อยากสอบถามเรื่องไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์คะ สำหรับเด็กอายุ 17ปี ประมาณสองถึงสามเดือน อยากทราบค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่

 129. Ployly พูดว่า:

  คุณเปิ้ลคะ รบกวนสอบถามหน่อย กรณีที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเอาประสบการณ์ ซัก 3 เดือน แต่อยากทำงานเพื่อเก็บเงินหรือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนไปด้วย ระดับภาษาของตัวเองก็ไม่ค่อยเก่งอะไรมาก จะพอมีวิธีรึเปล่าคะ อยากทราบสถาบันสอน ค่่าใช้จ่ายโดยประมาณ และการหาที่พักอะคะว่าต้องทำยังไงบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณ Ploy

   หลักสูตรภาษา 3 เดือนมีคะ แต่เป็นแบบเรียนวันละ 6 ชั่วโมง และนักเรียนไม่สามารถทำงาน Part-time ได้นะคะ

 130. Pui พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ^^
  สนใจที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทด้านmbaที่สิงคโปร์ค่ะ
  อยากทราบรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องใช้ผลสอบอะไรหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
  แล้วที่สิงคโปร์ปิด-เปิดเทอมช่วงไหนคะ ^^”

 131. อำไพ เทือกจันตา พูดว่า:

  ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับลูกสาว ตอนนี้เรียนที่สิงคโปร์ อยากเปลียนสาขาเป็นการโรงแรมทำยังไงดีคะ ด่วนได้ก็จะขอบพระคุณอย่างสูง

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   ไม่ทราบว่าตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ที่ไหน และ หลักสูตรอะไรคะ ที่ต้องการเปลี่ยนสาขาหมายถึงในโรงเรียนเดิมหรือเปล่าคะ

 132. ชายน้อย พูดว่า:

  สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษอ่ะครับ เพื่อมาใช้ในการทำงาน อยากทราบค่าใช้จ่ายครับ

 133. ดาด้า พูดว่า:

  สวัสดีคะคุณเปิ้ล… รบกวนช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์หน่อยได้มั้ยคะ แล้วถ้าจะหางานทำพิเศษเพื่อช่วยค่ากินค่าห้อง พอจะมีเวลาทำงานมั้ยคะ หรือเรียนเต็มวันคะ คือหนูโง่ภาษาอังกฤษมากๆเลยคะ พอพูดได้แต่เขียนไม่ได้เลยอยากได้ที่สอนแบบเริ่มต้นใหม่หมดเลยคะ (ความรู้เรื่องการเขียนไม่ต่างกับเด็กประถม) ที่อยากเรียนภาษาเพราะอยากหางานทำที่สิงคโปร์คะ ตอนนี้จบ ป ตรี วิศวโยธา ม.มหิดล (เกรด 2.2) และ ป.โท วิศวสิงแวดล้อมและน้ำ ม.มหิดล (เกรด 3.3) อยากไปทำงานที่สิงคโปร์มาก และถ้าเป็นไปได้อยากเรียน ป.เอกต่อที่นั่นด้วยเลยคะ แต่ดูจากเกรดแล้วน่าจะยากมาก รบกวนคุณเปิ้ลช่วยแนะแนวทางเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ (ความรู้เริ่มจาก 0 เลยคะ อยากเริ่มใหม่หมด เพราะคิดว่าเวลาทำงานคงพิมพ์อะไรไม่ได้แน่ๆ) และเรื่องเรียน ป.เอก วิศวสิ่งแวดล้อม (อยากเรียนที่ NUS) ด้วยนะคะ…ขอบคุณมากๆนะคะ ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ ขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะ ขอบคุณอีกครั้งคะ ^^

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณดาด้า

   เปิ้ลส่งรายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ทางอีเมล์แล้วนะคะ โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่พื้นฐานจะมี 2 สถาบันคะ
   สำหรับการทำงาน part-time ระหว่างเรียน เปิ้ลไม่แนะนำนะคะ เพราะผิดกฎหมายคะ

 134. ลลดา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ บีอยากไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ รบกวนพี่ช่วยแนะนำสถาบันสอนภาษาให้หน่อยค่ะ จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ต้องเรียนนานเท่าไรค่ะ

 135. ninnee พูดว่า:

  สวัสดีค่ะตอนนี้เพิ่งจบ ป.ตรีมา ยังไม่มีประสบการ์ณการทำงาน อยากเรียนต่อโทด้าน MBA อยากได้ข้อมูลทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน หรือวิทยาลัยสาขาจากต่างประเทศก็ได้คะ อยากทราบรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย และการสอบต้องสอบอะไรบ้าง รบกวนส่งรายละเอียดทางอีเมลก็ได้ค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

 136. นัท พูดว่า:

  1.หากต้องการเรียนต่อสิงคโปร์ต้องมีเกรดเท่าไหร่
  2.หากต้องการเลือกสายวิชาชีพ จะสามารถสอบ o level ได้ไหม
  3.มีโรงเรียนเฉพาะทางสายวิชาชีพในระดับ มัธยม หรือไหม

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณนัท

   ไม่ทราบว่าตอนนี้เรียนอยู่ในระดับไหนคะ ปกติเกรดที่รับ 2.5 ขึ้นไป
   กรณีเรียนจบระดับ ม.3 จากไทยแล้ว มี 2 ทางคะ
   1. เข้าเรียนระดับ Certificate ที่ TMC Academy หลังจากจบแล้วสามารถขึ้นเรียนสายอาชีพในสาขาที่สนใจต่อได้ เช่น Diploma in Business เป็นต้น
   2. เข้าเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ O Level ระยะเวลา 1-2 ปี คะ

 137. wanida พูดว่า:

  อยากทราบรายละเอียดเรียนต่อป.โท สิงคโปร์ค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ wanida

   ไม่ทราบว่าต้องการเรียนสาขาอะไรคะ พี่ส่งรายละเอียดหลักสูตร MBA ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะคะ

 138. JUNE พูดว่า:

  อยากทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายเรียนต่อโทบริหารที่สิงคโปร์ค่ะ

 139. ศุภรักษ์ เฟื่องศิลา พูดว่า:

  อยากเรียนต่อสิงค์โปร์ MBA ขอข้อมูลหน่อยครับ

 140. ตุ่น พูดว่า:

  คุณเปิ้ลคะ รบกวนช่วยจัดคอร์สเรียนภาษาช่วงปิดเทอมประมาณกลางเดือนมิย-กค
  ให้น้องอายุ12ปีด้วยค่ะ คุณแม่จะไปดูแลเองขอราคาที่พักด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณตุ่น

   เปิ้ลส่งหลักสูตรภาษาระยะสั้นให้ทางอีเมล์แล้วนะคะ
   รายละเอียดหลักสูตร เรียน 4 สัปดาห์ แบบวันละ 6 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์-ศุกร์

   สำหรับที่พักจะมีแต่แบบ Homestay พักกับครอบครัวสิงคโปร์นะคะ

 141. Nitsara พูดว่า:

  ขอรายละเอียด เรื่องเรียนภาษาที่ สิงคโปร์ค่ะ

  ขอรายละเอียดเรื่องที่พักที่สิงคโปร์ ด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 142. เค พูดว่า:

  สนใจเรียนต่อโท ด้าน MBA ที่สิงคโปร์ค่ะ ไม่ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยไหนแนะนำบ้างค่ะ
  จบตรีทางด้าน วิศวะโยธาค่ะ แต่อยากเรียนบริหารต่อ เกรดประมาณ 2.5 ค่ะ
  เท่าที่เคยหามา ส่วนใหญ่ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี แต่คือไม่อยากไปทำงานนะค่ะ
  เพิ่งจบ ป.ตรี ปีนี้ อยากเรียนต่อเลยค่ะ ช่วยแนะนำ ขอรายละเอียดด้วยนะค่ะ

 143. tidtee พูดว่า:

  ถ้าจบมอ5สามารถไปเรียนปริญญาเลยได้เลยไไหมค่ะ แล้วถ้าไม่ได้จะเรียนมอปลาย
  นี่ต้องทำยังไงหรอค่ะ ขอบคุนค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   น้อง tidtee

   สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Foundation ก่อนขึ้นเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้คะ เรียนที่ศูนย์ในมหาวิทยาลัยเลยคะ

 144. iteam พูดว่า:

  ขอรายละเอียดเรียนภาษา 6 เดือนค่ะ
  ของ TMC กับ PSB ค่ะ
  ถ้ามีอื่นดีกว่วานี้ และคอร์สเข้มข้นกว่า ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
  เรียนเพื่อพัฒนาตัวเอง และสอบเข้าปโท ที่เมืองไทยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 145. mona พูดว่า:

  พี่คะ อยากทราบรายละเอียดการสมัคร สิงที่้ต้องใช้เกี่ยวกับการเรียนต่อป.ตรี accounting ค่าใช้จ่าย การสอบ ielts และ sat ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 146. ne ne พูดว่า:

  ไม่ทราบว่า ถ้าต้องการศึกษาต่อปริญญาโท แต่เกรด ไม่ถึง 2.5 สามาราถเรียนๆด้เปล่าครับ แล้ว สมัครต้องใช้ไรบ้าง และ สาขาไรบ้างที่น่าสนใจครับ ขอบคุนครับ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   น้อง ne ne

   ไม่ทราบว่าเรียนจบระดับปริญญาตรีในสาขาอะไรมาคะ หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดรับจะมีด้านบริหารการจัดการ และ IT คะ

 147. film พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คือหนูต้องการศึกษาป.ตรี บริหารธุรกิจที่สิงคโปร์ ต้องเตรียมตัวยังไง ค่าใช่จ่ายเท่าไร และสมัครยังไงคร่

 148. rose พูดว่า:

  อยากทราบว่าจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการสมัครเรียน ป.ตรี บ้างค่ะ

 149. นางสาวบุษญา ณะศรี พูดว่า:

  สนใจเรียนภาษาที่สิงค์โป อ่ะค่ะ อยากทราบค่าใช้จ่าย 1 เดือนในการเรียน รวมถึงค่าที่พักด้วยนะค่ะ ว่าเท่าไร

 150. คุณนา พูดว่า:

  สนใจเรียนภาษาอังกฤษซัมเมอร์ 1 เดือนแบบเต็มวันที่สิงคโปร์ น้องชาย 1/11ปี หญิง 1/14ปี มีผู้ปกครองไปดูแลเองค่ะ ขอคำแนะนำที่เรียนกะที่พักที่ใกล้ๆ รร. รวมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ

 151. เปิ้ล พูดว่า:

  อยากเรียนต่อปริญญาโทด้านมาร์เก็ตติ้ง หรือ โลจิสติกต์ แบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยน่ะค่ะ จะต้องเริ่มจากเรียนภาษาใช่ไม๊คะ มีโปรแกรมที่ไม่เรียนเต็มวันไม๊คะ อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งโปรแกรมภาษาและมหาวิทยาลัยค่ะ
  รบกวนตอบกลับในอีเมลล์ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

 152. Nara พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ สนใจศึกษาต่อปริญญาโท ด้าน Financial Engineering ของ NUS ค่ะ
  อยากทราบรายละเอียด เกี่ยวกับการเรียนภาษาก่อนเรียนหลักสูตรปริญญาโท
  แล้วก็รายละเอียดต่างๆค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 153. มารีนา พูดว่า:

  สวัสดีคะ คือหนูอยากถามเรื่อง ค่าใช้จ่ายในสิงค์โปร์คะ ถ้าไปฝึกงานที่นั่น 4 เดือน ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายใน เรื่องที่พัก และค่าอาหารกินประมาณเท่าไหร่คะ พี่ช่วยแนะนำให้หน่อยได้มั้ยคะ

 154. Noon พูดว่า:

  คุณเปิ้ลค่ะ อยากรียนต่อด้านบริหารธุรกิจที่สิงค์โปร์ค่ะ ไม่ทราบว่าต้องเรียนกี่ปีและต้องใช้งบเท่าไหร่ค่ะ ต้องมีคะแนนสอบอะไรไปยื่นบ้าง ช่วยแนะนำ U ด้วยก็อดีค่ะ เพราะอยากเก่งภาษา ยังไงคุณเปิ้ลตอบมาทางอีเมลล์ก็ได้นะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  นุ่น

 155. FABJOYD พูดว่า:

  อยากจะขอคำแนะนำค่ะว่า .. ตอนนี้น้องชายไปเรียนอยู่ที่ VICTORIA EDUHUB อยู่ค่ะ เรียนมาสามปีกว่า แต่ยังไม่สามารถสอบเพื่อเข้าโรงเรียนรัฐบาลที่นั่นได้ พยายามติดต่อโรงเรียนเอกชนไปด้วยเช่นกัน แต่เค้าไม่ยอมรับเข้าค่ะ เลยอยากจะขอคำแนะนำว่า ควรจะทำยัีงไงต่อไปดี

 156. supattra พูดว่า:

  เรียน ถามพี่เปิ้ล

  ถ้าน้องเรียน ม.3 กำลังจะขึ้น ม.4
  ช่วงปิดเทอม อยากไปเรียนซัมเมอร์ สักอาทิตย์ สองอาทิตย์ แล้วได้เที่ยวสิงคโปร์ด้วย
  ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ แล้วหนูมีเพื่อนจะไปด้วย สองคน
  รวมเป็นสามคน อยากให้พี่แนะนำว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่คนละเท่าไหร่
  ขอบคุณค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ supattra

   หลักสูตรเรียนภาษาระยะสั้น มีแต่แบบเรียนเต็มวันคะ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่มีโปรแกรมพาเที่ยวจ้ะ
   ค่าเรียนสัปดาห์ละ SGD320 คะ

 157. Benz พูดว่า:

  สวัสดีครับ อยากรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรีในสิงคโปร์หน่อยครับ คือที่บ้านอยากจะส่งน้องชายมาเรียนปริญญาตรีที่นี่ ตอนนี้น้องศึกษาอยู่ชั้นปีแรกในสถาบันเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯครับ แต่น้องชายการเรียนปานกลางไปค่อนข้างแย่ครับ ภาษาอังกฤษและเลขไม่ได้ดีมาก ฟังกับพูดพอได้เพียงเล็กน้อยครับ ผมลองๆดูหลักสูตรที่สิงคโปร์แล้วทั่วไปที่น้องน่าจะสนใจ น่าจะเป็นพวก Business Management, Accounting ไม่ก็ Information System Management พี่เปิ้ลพอจะแนะนำ guideline หน่อยได้หรือเปล่าครับว่า น้องควรจะเริ่มจากเตรียมตัว สอบวัดผลตัวใดเพื่อนำไปใช้ยื่นบ้างครับ หรือหากไม่สามารถสอบตามเกณฑ์เหล่านี้ได้ pre-university course มีที่ไหนเปิดรับบ้างมั้ยครับ ขอบคุณมากครับ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ Benz

   การรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันเอกชนจะใช้เกณฑ์ดู 2 อย่างหลักๆคะ
   1. ผลภาษาอังกฤษ ควรมีผลภาษาเทียบเท่าระดับ IELTS 5.5-6.0
   2. GPA ระดับ ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.5 กรณีที่ ต่ำกว่า 2.5 จะต้องลงเรียนหลักสูตร foundation ก่อนอย่างน้อย 6-12 เดือนคะ

 158. นายกฤษฎา ธรฤทธิ์ พูดว่า:

  สนใจเรียนภาษาที่สิงค์โปร์ อยากทราบค่าใช้จ่าย 1 เดือนในการเรียน รวมถึงค่าที่พักด้วยนะค่ะ ว่าเท่าไร แล้วที่พักมีที่ไหนบ้างอ่ะค่ะ

  ขอบคุนครับ

 159. พลอย พูดว่า:

  อยากเรียนต่อที่ประเศสิงค์โปรขอเรียนไปทำงานไปด้วยได้ไหม

 160. Mook พูดว่า:

  ถ้าไปเรียนต่อ ม.1 ที่สิงคโปร์ค่าเทอมเท่าไหรค่ะ ?

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ Mook

   โรงเรียนรัฐบาลค่าเรียนประมาณ ปีละไม่เกิน 1 แสนคะ
   โรงเรียนเอกชนค่าเรียนประมาณ ปีละไม่เกิน 4 แสนคะ

 161. xb พูดว่า:

  อยากจะขอคำปรึกษาถ้าจะไปต่อม.ปลายที่สิงค์โปรหน่อยอะครับ ตอนนี้กำลังจะจบม.3 เกรดเฉลี่ยประมาณ 2.7 อยากจะทราบว่าควรไปเรียนโรงเรียนไหนดี และค่าใช้จ่ายประมาณไหนอะครับ ขอบคุณครับ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ xb

   พี่แนะนำ 2 ทางนะคะ
   1. เข้าเรียนต่อมัธยมในโรงเรียนเอกชน ค่าเรียนประมาณ 350,000 บาทต่อปี ทางโรงเรียนจะให้ทดสอบ 2 วิชานะคะ คือ เลข และอังกฤษ กรณีนี้ ถ้าคะเเนนเราอ่อนมากโรงเรียนอาจจะให้เริ่มเรียนตั้งแต่ SEC 1 คะ
   2. เรียนหลักสูตรติวเพื่อสอบ O Level คะ ระยะเวลเรียน 1-2 ปี

 162. กอฟ พูดว่า:

  อยากเรียนต่อ diploma ต้องทำยังไงบ้างคับ แล้วเรียนกี่ปี ภาษาอังกฤษพอไปได้คับ เพราะผมจบเอกภาษาอังกฤษ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณกอฟ ไม่ทราบว่าสนใจเรียน Diploma สาขาอะไรคะ หลักสูตร Diploma ระยะเวลาตั้งแต่ 6-1 ปีคะ แล้วแต่สาขา

 163. Tanya พูดว่า:

  สนใจเรียนภาษาที่สิงค์โป อ่ะค่ะ อยากทราบค่าใช้จ่าย 1 เดือนในการเรียน รวมถึงค่าที่พักด้วยนะค่ะ ว่าเท่าไร แล้วที่พักมีที่ไหนบ้างอ่ะค่ะ

  ขอบคุนค่ะ

 164. Cherry พูดว่า:

  ตอนนี้จะขึ้นม.6ค่ะสอบieltsได้6.5แล้วอยากเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ค้องเรียนอีกกี่ปีคะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   น้อง Cherry

   ไม่ทราบว่าสนใจเรียนต่อปริญญาตรีสาขาอะไรคะ
   ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร ประมาณ 600,000-1,200,000 บาท
   ระยะเวลาเรียน 2 ปี

 165. baitoey พูดว่า:

  สวัสดีค่ะคุณเปิ้ล
  อยากรบกวนสอบถามเรื่องการเรียนต่อ ป.โท
  ด้านบริหาร การจัดการธุรกิจ ด้านโรงแรม
  มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่แนะนำ
  ภาษาไม่ค่อยดี ตอนนี้ทำงาน กะลาไปศึกษาต่อ ระยะเวลาที่ลาได้ 2 ปี
  อายุ 34 ค่ะ (แก่เกินหาประสพการณ์หรือเปล่าค่ะ )
  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ที่แนะนำด้วยค่ะ
  ที่พัก มีญาติอยู่ที่ สิงค์โปรค่ะ
  ขอบคุณค่า

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ baitoey

   แนะนำที่ James Cook University(JCU) คะ ถ้าภาษาอ่อน แนะนำให้ลองสอบ IELTS หรือ สอบวัดภาษากับทาง JCU คะ แล้วนำคะแนนมาเทียบว่าจะต้องลงเรียนภาษาก่อนกี่เดือนก่อนเข้าเรียนปริญญาโทคะ
   ระยะเวลาหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี
   ค่าเรียนประมาณ 750,000 บาทคะ

   • baitoey พูดว่า:

    ขอบคุณมากค่ะคุณเปิ้ล
    หากพร้อมแล้ว สามารถติดต่อผ่านคุณเปิ้ล
    เป็นธุรจัดการ ได้ด้วยใช่มั้ยค่ะ

 166. Siriluck พูดว่า:

  จะรบกวนสอบถามเรื่องคอร์สเรียนภาษาน่ะค่ะ
  อยากให้น้องไปเรียนภาษาอังกฤษตอนช่วงปิดเทอมใหญ่
  ไม่ทราบว่าคอร์ส 1-2 เดือน ราคาประมาณเท่าไหร่
  และค่าที่พักประมาณเท่าไหร่คะ

  รบกวนตอบกลับทางอิเมลล์หน่อยนะคะ :)

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ Siriluck

   ค่าเรียนภาษา 1 เดือน แนะนำที่ Dimensions คะ
   ค่าเรียน 31,000 บาท
   ระยะเวลาเรียน แบบเต็มวันทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 6 ชม.
   ที่พักแบบ Homestay เดือนละ SGD1,500 หรือประมาณ 37,500 บาท

 167. PHUM พูดว่า:

  ถ้าน้องชายอยู่ม.2 เกรดเฉลี่ยรวมประมาน2.89 อยากให้ไปต่อสิงคโปร์ จะไปต่อที่ไหนดีคะ ค่าใช้จ่ายประมานเท่าไร

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ PHUM

   แนะนำให้เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนที่สิงคโปร์คะ ค่าเรียนปีละประมาณ 350,000 บาทคะ ทางโรงเรียนจะให้น้องสอบวัด 2 วิชา คือเลขและภาษาอังกฤษ แล้วจะประเมิณผลออกมาให้ว่าสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ ถ้าเข้าได้จะได้เริ่มเรียนที่ระดับใดคะ

 168. ไอลดา พูดว่า:

  พี่เปิ้ลคะ อยากสอบถามค่ะ ทางบ้านต้องการให้ไอกับพี่สาวเรียนต่อปริญญาโทที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์ ไอต้องการเรียนต่อทางด้านโลจิสติกส์ ส่วนพี่สาวอยากเรียด้านบริหารจัดการ จะมีมหาวิทยาลัยที่มีสอนทั้งสองด้านนี้มั้ยคะ ถ้าในสิงคโปร์ไม่มีแล้วในมาเลเซียพอจะมีบ้างมั้ยคะ ปล.ถ้าต้องการทำงานพิเศษหารายได้เพิ่มเติมต้องทำยังไงคะ??? ขอบคุณค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   น้องไอลดา

   มหาวิทยาลัยเอกชนที่ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะเปิดสอนด้าน MBA เป็นหลักคะ ยังไม่มีด้านโลจิสติกส์ และนักเรียนไม่สามารถทำงาน part-time ระหว่างเรียนได้จ้ะ
   หลักสูตร MBA ที่ประเทศสิงคโปร์พี่แนะนำที่ PSB Academy และ James Cook University คะ
   หลักสูตร MBA ที่ประเทศสิงคโปร์พี่แนะนำที่ Sunway University และ HELP University คะ

 169. chim พูดว่า:

  อยากไปเรียนต่อที่ สิงค์โปร ตอนนี้น้องกำลังจะจบ ม.3
  เกรด เฉลี่ย 3.70 ถ้าจะเข้า เอกชน หรือรัฐบาล อันไหนถูกถูกกว่ากันค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณchim
   ค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลถูกกว่าเอกชนคะ ค่าเทอมปีละประมาณ 80,000 บาท ส่วนค่าเทอมที่เอกชนปีละประมาณ 350,000 บาทคะ
   เปิ้ลแนะนำน้องลงเรียนหลักสูตรติวเพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลก่อนอย่างน้อย 6 เดือนคะ ถ้าสอบไม่ผ่านค่อยยื่นสมัครเข้าโรงเรียนเอกชนได้คะ

 170. guess พูดว่า:

  ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีค่ะ สาขาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรมหรือบริหารก็ได้ค่ะ ตอนนี้อายุ 20 ค่ะ แต่มีวุฒิแค่ม.3 ไม่ทราบว่าที่สอบเทียบเกรดที่บริติช เคาซิล นำไปต่อม.ที่โน้นได้เลยรึป่าวค่ะ หรือต้องเรียนจนจบม.6ก่อน อยากทราบค่าใช้จ่ายค่ะ แล้วต้องจ่ายครั้งละประมาณเท่าไหร่ค่ะ แล้วที่โน้นเราสามารถทำงานพิเศษได้รึป่าว ขอบคุณค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ

   สามารถใช้วุฒิที่เทียบเท่ามัธยม 6 สมัครเรียนต่อได้คะ ค่าเรียนระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรประมาณ 700,000 – 1,200,000 บาทคะ สามารถแ่งจ่ายได้คะ วีซ่านักเรียนที่สิงคโปร์ไม่สามารถทำงาน part-time ได้คะ

 171. Wiriya พูดว่า:

  สวัสดีครับคุุณเปิ้ล ต้องรบกวนด้วยนะครับ ตอนนี้ลูกชายเรียนอยู่ชั้นป4.อยากให้เขาเข้าเรียน ม1.ที่สิงคโปร์ขอคำแนะนำหน่อยนะครับว่า
  1.ถ้าจะเข้าโรงเรียนรัฐบาลพอจะแนะนำสัก1-3โรงเรียนได้หรือไม่ครับและจะดำเนินการสมัครได้อย่างไร ค่าใช้จ่ายรวมค่าเทอมและค่ากินอยู่เป็นเท่าไหร่ ขอเป็นโรงเรียนประจำนะครับ

  2.คำแนะนำเช่นในข้อ1. นะครับในกรณีถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนครับ จะติดต่อประสานผ่านใครได้บ้างครับ
  ขอบคุณครับ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   คุณ Wiriya

   โรงเรียนรัฐบาลนักเรียนไม่สามารถเลือกได้คะ ทางรัฐบาลจะเป็นคนเลือกให้ตามคะแนนที่สอบได้คะ กรณีที่สอบเข้ารัฐบาลไม่ได้แนะนำให้เข้าโรงเรียนเอกชน St.Francis คะ ทางเปิ้ลจะช่วยเดินเรื่องให้ได้คะ

   • Wiriya พูดว่า:

    ขอบคุณครับคุณเปิ้ล ที่ St.Francis เป็นโรงเรียนประจำแบบมีที่พักในโรงเรียนหรืิเปล่าครับอยากให้ลูกพักในโรงเรียนจะได้ไม่ต้องห่วงมาก ถ้าไม่มีที่พักพอจะมีโรงเรียนอื่นๆที่มีที่พักหรือเปล่าครับที่คุณเปิ้ลช่วยเดินเรื่องให้ได้ ถ้าเข้าตอน ม1.พอจะประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งค่ากินอยู่และค่าเทอมต่อปีเท่าไรครับ และต้องเรียนอีก6ปีก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าครับ ขออภัยที่ต้องรบกวนอีกครั้งนะครับ
    ขอบคุณครับ
    Wiriya

    • พี่เปิ้ล พูดว่า:

     โรงเรียนที่สิงคโปร์ส่วนใหญ่ไม่มีหอในคะ นักเรียนจะพักกับหอที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ หรือจัดหาที่พักเองก็ได้คะ

     ระดับมัธยมที่สิงคโปร์ เรียน 4 ปีคะ หลังจากสอบ O Level ผ่านแล้วถ้าต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยรัฐต่อจะต้องเรียนเพื่อเตรียมสอบ A level ต่อ 2 ปีคะ โดยรวมแล้วจะใช้เวลาอย่างน้อย 6 ปี
     แต่ถ้าเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชน น้องสามารถเรียน Diploma 6-8 เดือนและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เลยคะ

     ค่าเรียนที่โรงเรียน St.Francis ปีละประมาณ 370,000 บาท ค่าใช้จ่าย+ที่พัก ต่อเดือนประมาณ 35,000 บาทคะ

 172. มิ้น พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั่น ม. 5 ทีแรกว่า จะไปเรียน ม.6 ต่อที่สิงคโปร แต่ทราบมาว่าไม่มีหลักสูตร ม. 6 เลยว่าจะไปตอนป.ตรี ดีกว่า แต่ถ้าไปปีหน้า พอจะมีหลักสูตรอะไรให้เรียนแล้วสามารถเข้าเรียนต่อมหาลัยที่สิงคโปรได้ไหมคะ? คือหนูต้องการเรียนคณะ การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิส อ่ะค่ะ เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 3-4 ตลอดเลยค่ะ ถ้างั้นหนูจำเป็นต้องไปสอบ Toelf เพื่อใช้ในการศึกษาต่อด้วยหรือเปล่าอ่ะคะ ? ถ้าเรียนของมหาลัยเอกชน ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการศึกษาตลอดหลักสูตรอะคะ วิธีการเตรียมตัวที่จะเรียนต่อที่สิงคโปรต้องทำอย่างไรบ้างคะ รบกวนพี่ช่วยตอบหนูที ประมาณว่า ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้อยู่ใน 2.5 ขึ้นไปตลอด ต้องเกรดเฉลี่ยนภาษาดี ต้องมีเงินงบประมาณประมาณเท่าไหร่ ต้องไปสอบนู่นนี่นั่น อะไรแบบนี้อ่ะค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   น้องมิ้น

   หลังจากเรียนจบ ม.6 พี่แนะนำให้เตรียมสอบ IELTS หรือ Toelf ไว้เพื่อยื่นสมัครเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ หลังจากนั้นให้ส่งสำเนาpassport และทรานสคลิปมาให้พี่ได้คะ พี่จะช่วยยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยต่างๆให้จ้ะ

   พี่แนะนำที่ PSB Academy และ JCU นะคะ ระยะเวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี
   คะแนน GPA 2.5 ขึ้นไป ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 6.0 หรือ Toelf 500 ขึ้นไปคะ
   ค่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 900,000-1,200,000 บาท คะ

 173. Nam พูดว่า:

  ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่สาขาการตลาด ปวช.1 ค่ะ แต่อยากไปเรียนต่อที่สิงคโปร์มากเลย ไม่เก่งทางด้านภาษามากเท่าไร อยากจะเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ไม่อยากรบกวนพ่อกับแม่ ช่วยแนะนำให้หน่อยนะคะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   ถ้าภาษาอ่อนอาจจะต้องเริ่มเรียนภาษาก่อนขึ้นเรียนปริญญาตรีคะ ระยะเวลาในการเรียนปรับภาษาจะนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของน้องคะ
   วีซ่านักเรียนที่สิงคโปร์จะไม่สามารถทำงาน Part-time ได้คะ

 174. Nut พูดว่า:

  สนใจเรียน ป.โท ทางด้านบัญชีครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ และ สามารถทำงานระหว่างเรียนได้รึเปล่าครับ IELTS ต้องเท่าไรถึงจะเรียนได้ครับ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณ Nut
   หลักสูตรปริญญาโทด้านบัญชีมีเปิดสอนที่ JCU คะ ใช้ผลภาษาเทียบเท่า IELTS 6.0 หรือลงเรียนภาษากับ JCU ก่อนกรณีที่ภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด วีซ่านักเรียนที่สิงคโปร์ไม่สามารถทำงาน Part-time ได้คะ

   • Nut พูดว่า:

    มีที่ไหนแนะนำบ้างครับที่สามารถทำงานได้ด้วยไม่อยากรบกวนพ่อแม่อะครับ ขอบคุณมากครับ
    ขอรายละเอียด คชจ ด้วยนะครับข่บคุณอีกครั้งครับ ^^

 175. tooky พูดว่า:

  อยากได้รายละเอียด โรงเรียนนานาชาติของสิงคโปร์ ตอนนี้น้องอยู่ ม.2 (ภาษาอังกฤษ ไม่เก่งมาก ค่ะ
  อยากทราบว่า รร.อะไรบ้าง
  ท่าเทอมประมาณเท่าไหร่

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณ Tooky
   โรงเรียนนานาชาติค่าเรียนปีีละ 600,000 บาท ยังไม่รวมค่าที่พักคะ
   เปิ้ลแนะนำให้เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนมากกว่านะคะ ระบบการสอนแบบสิงคโปร์สอนเป็นภาษาอังกฤษคะ ถ้าเด็กอ่อนมากทางโรงเรียนจะให้น้องเรียนปรับภาษาก่อนเข้าเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเด็ก ค่าเรียนโรงเรียนเอกชน ปีละ 350,000 บาทคะ

 176. kai พูดว่า:

  ตอนนี้ลูกเรียนอยู่ม2 เค้าอยากไปต่อเมืองนอก ควรจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียดีค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณ Kai

   ระบบการเรียนที่สิงคโปร์ได้มาตรฐานกว่าที่มาเลเซียคะ เปิ้ลแนะนำให้เรียนที่สิงคโปร์มากกว่าถ้ามีงบประมาณเพียงพอนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเรียน + กินอยู่ที่สิงคโปร์จะสูงกว่าที่มาเลเซียเท่าตัวคะ

 177. Yokky พูดว่า:

  พอดีว่ายากจะไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์อะคับต้องทำยังงัยมังเดินเรื่องอย่างไร

 178. Racy พูดว่า:

  อยากเรียนต่อ ป.โท ทางด้านศิลปะ ที่สิงคโปร์มีที่ใดแนะนำมั้ยค่ะ แล้วต้องทำอย่างไร
  ตอนนี้กำลังเรียนภาษาอยู่ค่ะ เพราะว่า อ่อนแอ มาก

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณ Racy แนะนำที่ Raffle College of Design and Commerce คะ ใช้ผลภาษาเทียบเท่า IELTS 6.5 ถ้าเรีนยภาษาจบแล้วลองสอบ IELTS ดูนะคะ

 179. Jub พูดว่า:

  สอบถามเรื่องเรียน ประเทศสิงคโปร์ สอบถามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ค่ะ
  ที่พัก จัดหาเอง หรือ มีที่พักในมหาวิทยาลัย (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ)

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   ไม่ทราบว่าสนใจเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาอะไรคะ ที่พักทางพี่จะช่วยดูแลให้คะ ค่าที่พักแบบแชร์ 4-2 คน เดือนละประมาณ 15,000-20,000 บาท

   เกณฑ์ในการรับเข้าเรียน
   1. GPA ระดับม.ปลาย 2.5 ขึ้นไป
   2. มีผลภาษาเทียบเท่า IELTS 5.5-6.0

   * กรณีไม่มีผลภาษาสามารถสอบวัดด้วยข้อสอบภาษาของทางมหาวิทยาลัยได้คะ ถ้าภาษาไม่ถึงเกณฑ์จำเป็นต้องลงเรียนปรับพื้นภาษาก่อนเข้าเรียนปริญญาตรีคะ

 180. newday พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  คือกำลังจะไปเรียนต่อสิงคโปร์ แต่เกรด GPA มั่ยถึง2.5 ต้องทำยังไง

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ น้อง Newday
   ไม่ทราบว่าสนใจเรียนในสาขาอะไรคะ อาจจะต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนขึ้นเรียนปริญญาตรี 6-8 เดือนคะ กรณีที่ภาษาอังกฤษอ่อน ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องเรียนปรับภาษาก่อนเช่นกันคะ

 181. ภัคภร พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คุณเปิ้ล มหาวิทยาลัยเอกชนของสิงคโปร์มีเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมั้ยคะแล้วเรียน2ปีจบใช่มั้ยคะตอนนี้ลูกสาวอยู่ม.6ค่ะไปแลกเปลี่ยนอเมริกามา1ปีกลับมาให้ไปเรียนครอส์ieltsมาค่ะจบแล้วแต่ยังไม่ได้ไปtestเลยค่ะกำลังสับสนค่ะว่าจะเอายังไงดีตอนแรกแพลนว่าจะไปเรียนการโรงแรมที่ออสเตรเลียค่ะแต่ก็แอบห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะ ขอบคุณคุณเปิ้ลมากค่ะ

 182. pang พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ พี่ตอนนี้หนูกำลังจะจบ ม 3 แล้วอ่ะค่ะ แต่เกรดหนูไม่ค่อยดีอ่ะค่ะ ไม่ค่อยเก่งเท่าไร แต่หนูสนใจด้านภาษาอ่ะค่ะ ไม่ทราบว่าถ้าเกรดน้อยจะสมัคเข้าเรียนได้มั๊ยค่ะ

 183. ธนพล พูดว่า:

  อยากรู้ว่าจ่ะสมัครที่ไหนนังไงอ่ะคับ ผมจะจบมอหกแล้ว
  สอบไปสอบที่มหาลัยที่สิงคโปหรือป่าวคับ
  แล้วค่าเทอมประมานเท่าไหร่อ่ะคับ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ น้องธนพล
   พี่ช่วยทำเรื่องสมัครเรียน+วีซ่าให้สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนคะ แต่ถ้าตั้งใจจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐอันนี้น้องต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยตรงเท่านั้นคะ
   ไม่ทราบว่าสนใจเรียนด้านไหนคะ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือเปล่าคะ
   ค่าเรียนตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ประมาณ 700,000-1,200,000 บาทคะ ระยะเวลาเรียน 2 ปี ไม่รวมเรียนปรับภาษาอังกฤษ กรณีที่คะแนนภาษาน้องไม่ถึง IELTS 6.0 จ้ะ

 184. slice พูดว่า:

  น้องชายผม จะเข้าป.ตรี ที่สิงค์โปร แต่เกรด ไม่ค่อยดีเท่าไรตอนมปลายได้ 1.98 ประมาณนี่ละคับ อยากสมัครเรียนที่ไหนมหาลัยไรในสิงค์โปรได้ไมั้งคับ จะสามารถเรียนได้รือป่าวถ้าเกรดน้อย กะจะส่งไปอยู่ป้า นะคับเพราะน้องเกเรมาก

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณslice จากเกรดระดับ ม.ปลายน้องได้ 1.98 สามารถเข้าเรียนได้คะ แต่ต้องเรียน foundation หรือ diploma ก่อนขึ้นเรียนระดับปริญญาตรีคะ ระยะเวลาในการเรียน foundation ประมาณ 6-8 เดือน แล้วแต่หมาวิทยาลัยที่ลงเรียนคะ ไม่สามารถว่าสนใจเรียนไหนสาขาอะไรคะ

 185. บีนา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คือตอนนนี้หนูกำลังจบ ม.6 ตั้งใจว่าถ้าเรียนจบ อยากไปหางานทำที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ ตั้งใจจะเรียน คณะการจัดการ โลจิสติกส์ อ่าค่ะสามารถไปทำได้หรือป่าวค่ะ ช่วยแนะนำเกี่ยวกับอาชีพที่นั้นได้มั้ยค่ะ ขอบคุญมากค่ะ^^

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณบีนา

   วีซ่านักเรียนจะไม่สามารถทำงานพิเศษได้นะคะ โดยปกติหลักสูตรปริญญาตรีที่สิงคโปร์ใช้ระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้นคะ ตอนนี้สาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการคือ ด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมคะ
   พี่แนะนำว่าหลังจากน้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วค่อยหางานทำที่ประเทศสิงคโปร์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะ

 186. wayne พูดว่า:

  ผมอยากเรียน ป.ตรี ที่สิงคโปร์ครับ hospitality หลักสูตรกี่ปีเหรอครับ ค่าใช้จ่ายยังไงบ้าง??
  ผมเรียนมหาลัยปีสองเเล้วครับ เเต่ลาออก

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณ Wayne
   พี่ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์แล้วคะ

   หลักสูตรปริญญาตรีที่สิงคโปร์ ระยะเวลาเรียน 2 ปีคะ
   เกณฑ์ในการรับเข้าเรียน
   1. ความสามารถทางภาษาอังกฤษเที่ยบเท่า IELTS 6.0
   2. GPA 2.5 ขึ้นไป

 187. kwandao พูดว่า:

  ลูกเรียน ป.4 หลักสูตร EP อยากให้ไปเรียนที่สิงคโปร์ ตอนขึ้น ม.1 จะต้องทำอย่างไรบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร / ขอบคุณค่ะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ คุณ kwandao

   แนะนำให้สอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลนะคะ ที่สิงคโปร์จะมีหลักสูตรเด็กเรียนติวเพื่อสอบเข้าเรียนก่อนอย่างน้อย 6 เดือน เน้น 2 วิชาคือ เลข และ อังกฤษคะ

 188. jingle พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คือตอนนี้หนูเรียนอยู่ ม.5 ใกล้ ม.6 แล้วคะพี่แต่หนูต้องการศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ค่ะ ภาษาอังกฤษหนูอ่อนมากแต่มีพื้นฐานภาษาจีนพอสื่อสารได้ค่ะ คือหนูอยากทราบเกี่ยวกับการเตรียมตัวแล้วก็เรื่องเอกสารค่ะ คือหนูต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ

  • พี่เปิ้ล พูดว่า:

   สวัสดีคะ น้อง Jingle

   ไม่ทราบว่าน้องตั้งใจจะเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาอะไรคะ โดยทั่วไปคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีในสิงคโปร์ควรมีผลภาษาเทียบเท่า IELTS 5.5-6.0 และ GPA ระดับม.ปลาย 2.5 ขึ้นไปคะ ถ้าภาษาอ่อนระหว่างนี้ลองลงเรียนภาษาเพิ่มเติม หรือจะไปเรียนภาษาระยะสั้นที่สิงคโปร์ก่อนก็ได้คะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *