เรียนต่อสิงคโปร์ ศึกษาต่อสิงคโปร์

Educatepark Singapore แนะแนว ให้ข้อมูล เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันของอาเซียน และด้วยค่าใช้จ่ายในการกินอยู่สำหรับการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ที่ไม่สูงมากเกินไปนัก จึงทำให้นักเรียนไทย หลาย ๆ คนนิยมไป เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษา ประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันไปในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นเราจึงจัดระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

การศึกษาก่อนวัยเรียน
การศึกษาก่อนวัยเรียน ได้แก่ การศึกษาในชั้นอนุบาลและการดูแลเด็กโดยศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โดยจะรับนักเรียนอายุ 3-6 ปี โรงเรียนอนุบาลในสิงคโปร์จะมีกระทรวงศึกษาธิการควบคุม และมีมูลนิธิของชุมชน หน่วยงานทางศาสนา และองค์กรทางธุรกิจและสังคมทำหน้าที่บริหาร

โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะทำการเรียนการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ และแบ่งการเรียนเป็นสองช่วงในแต่ละวัน ช่วงหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 4 ชั่วโมง โดยทั่วไปจะสอนโดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สอง ยกเว้นในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนของชาวต่างชาติที่เข้ามาเปิดสอนในสิงคโปร์
การรับสมัครเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กเล็กในสิงคโปร์แต่ละแห่งจะมีระยะเวลาต่างกันไปไม่แน่นอน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเปิดรับสมัครนักเรียนตลอดทั้งปี ผู้ปกครองจึงควรติดต่อทางโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ การรับสมัคร หลักสูตรการเรียนการสอน และเรื่องอื่นๆ

ประถมศึกษา
เด็กทุกคนในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปีในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยการเรียนชั้นประถมต้น (foundation stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (orientation stage) อีก 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน วิชาหลักที่ได้เรียนคือ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น (Mother Tongue อันได้แก่ ภาษาจีน มาเลย์ หรือทามิล ตามเชื้อชาติของตนเอง) คณิตศาสตร์ และวิชาเสริม อันได้แก่ ดนตรี ศิลปะหัตถกรรม สุขศึกษา และสังคมศึกษา ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในตัวนักเรียนและทดสอบความถนัดของนักเรียนให้ตรงกับแผนการเรียนในระดับมัธยม ทุกคนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE) ให้ผ่านเพื่อจบการศึกษาระดับประถม
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับและนำไปเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน

มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ให้ทุนทั้งหมดโดยรัฐบาล หรือเพียงส่วนเดียว หรือนักเรียนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด นักเรียนในแผนการเรียนพิเศษ (Special และ Express) จะใช้เวลาเรียนเพียง 4 ปี ขณะที่นักเรียนในแผนการเรียนปกติ (Normal) จะใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยนักเรียนในแผนการเรียนพิเศษจะสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’ (GCE ‘O’ Level) เมื่อเรียนครบ 4 ปี ส่วนนักเรียนหลักสูตรปกติที่ใช้เวลาเรียน 5 ปีนั้น จะสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’ (GCE ‘N’ Level) เมื่อถึงปีที่ 4 ก่อน แล้วจึงจะสามารถสอบ GCE ‘O’ Level เมื่อเรียนจบปีที่ 5

หลักสูตรวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทามิล) วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนทางสายศิลป์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้าหรือสายวิชาชีพ
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่า ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน

จูเนียร์ คอลเลจ/ เตรียมอุดมศึกษา
เมื่อนักเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ได้สำเร็จแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์ คอลเลจเป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จูเนียร์ คอลเลจ และ สถาบันกลางการศึกษาจะสอนทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ เมื่อเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า

การรับนักเรียนต่างชาติก็ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในโรงเรียนเช่นกัน

โพลีเทคนิค
โพลีเทคนิคสร้างขึ้นเพื่ออบรมหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักศึกษาที่ต้องการฝึกปรือฝีมือในระดับประกาศนียบัตร และอนุปริญญา ในขณะนี้มีโพลีเทคนิค 5 แห่งในสิงคโปร์ ได้แก่ Nanyang Polytechnic , Ngee Ann Polytechnic , Republic Polytechnic , Singapore Polytechnic , Temasek Polytechnic

สถาบันเหล่านี้มีหลักสูตรการสอนมากมายที่มุ่งเน้นให้สามารถไปประกอบอาชีพในอนาคต เช่น วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน การออกแบบดีไซน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเฉพาะทางอย่างเช่น การวัดสายตา วิศวกรรมทางทะเล การศึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือ พยาบาล การเลี้ยงดูเด็กอ่อน และการทำภาพยนตร์ นักเรียนที่จบการศึกษาในจากโพลีเทคนิคเป็นที่นิยมของบริษัทต่างๆ เพราะได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่พร้อมจะเข้าสู่โลกแห่งเศรษฐกิจใหม่

สถาบันเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคนิคการศึกษา (Institute of Technical Education – ITE) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาและต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและความรู้ทางอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ นอกจากโปรแกรมฝึกอบรมเต็มเวลาสำหรับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาแล้ว และยังมีโปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอีกด้วย

มหาวิทยาลัย (Universities) ในสิงคโปร์มี 4 แห่ง ได้แก่

 1. National University of Singapore (NUS)
 2. Nanyang Technological University (NTU)
 3. Singapore Management University (SMU)
 4. Singapore University of Technology and Design (SUTD)

มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งได้ผลิตนักศึกษาปริญญาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหมดยังให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความรู้แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนเพื่อศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1905 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมานาน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1981 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนและการวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ต่อมาได้ร่วมกับวิทยาลัยครู (National Institute Education – NIE) เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแต่บริหารจัดการแบบเอกชน เน้นการเรียนการสอนด้านธุรกิจการจัดการ

Singapore University of Technology and Design (SUTD) ก่อตั้งขึ้นในปี 2011

มหาวิทยาลัยนานาชาติในสิงคโปร์
นอกจากมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์เองแล้ว สิงคโปร์ยังมีมหาวิทยาลัยนานาชาติระดับโลกมาเปิดสาขาหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัย INSEAD ซึ่งติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยดีเด่นของยุโรป และได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินถึง 60 ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจนานาชาติมาตั้งวิทยาเขตเต็มรูปแบบในเอเชีย และในปีค.ศ. 2000 University of Chicago Graduate School of Businessได้มาเปิดคณะธุรกิจและเลือกสิงคโปร์เป็นวิทยาเขตถาวรแห่งแรกในเอเชียเช่นกัน

สถาบันการศึกษาเอกชน
ในสิงคโปร์คุณสามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนสถาบันการศึกษาเอกชนแบบไหน เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาเอกชนมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ กันไปมากกว่า 300 สถาบัน ตั้งแต่ ธุรกิจ เทคโนโลยี ศิลปะ จนถึงโรงเรียนสอนภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของคนสิงคโปร์เองและนักเรียนจากต่างชาติ นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนหลักสูตรระดับใดได้ในสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญาระดับต่างๆ โดยที่สถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรมากมายจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย จึงทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พรั่งพร้อม อย่างไรก็ดี เนื่องจากแต่ละสถาบันจัดรับสมัครและการสอบขึ้นเอง นักเรียนจึงต้องติดต่อกับแต่ละโรงเรียนโดยตรงหากสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและเมื่อสนใจในสถาบันการศึกษาเอกชนใด คุณต้องมั่นใจก่อนเลือกเรียนว่าหลักสูตรนั้นๆ ครอบคลุมทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

หลักสูตรวิชา :

 1. ประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 2. สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 3. บริการสำหรับนักเรียนต่างชาติ เช่น การอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า การปฐมนิเทศและอาจารย์–ที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนที่สอนหลักสูตรต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้ศึกษาหาความรู้ในแบบเดียวกับประเทศต้นกำเนิดของโรงเรียน โรงเรียนเหล่านี้จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ และมีการวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนในประเทศนั้น โดยปกติโรงเรียนนานาชาติที่เข้ามาเปิดในสิงคโปร์จะมีทั้งนักเรียนจากต่างประเทศและชาวต่างชาติจากชาตินั้นๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นการชั่วคราว บางโรงเรียนจะกำหนดคุณสมบัติขั้นต้นของนักเรียนที่มาสมัครเช่น สัญชาติ หรือความสามารถทางด้านภาษา ค่าเล่าเรียนในแต่ละปีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,600-14,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กเล็ก และ 6,000-18,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กโต ทั้งนี้ การจัดสอบและการปิดเทอมก็แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนด้วยเช่นกัน

โรงเรียนชั้นนำสองแห่งของสิงคโปร์ นั่นคือ Anglo-Chinese School (ACS) และ Hwa Chong Institution ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนขึ้นโดยเริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2548

โรงเรียนทั้งสองแห่งที่จัดตั้งขึ้นนั้น ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับหลังจบระดับมัธยมศึกษาACS Internationalจะมีหลักสูตร GCSE นานาชาติและหลักสูตรอนุปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma Programme) ขณะที่ Hwa Chong Internationalจะมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา และก่อนมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้รับ ประกาศนียบัตร GCE A Level ในขั้นสูงสุด

 

429 Responses to เรียนต่อสิงคโปร์ ศึกษาต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่ ประเทศสิงคโปร์

 1. Isari พูดว่า:

  พอดีมีน้องผู้หญิงอายุ17ปีค่ะกำลังเรียนอยู่ที่Singaporeค่ะแต่อยากหาhost ดีๆค่ะพอจะแนะนำได้บ้างมั้ยค่ะ

 2. ลูกน้ำ พูดว่า:

  พี่หนุ่มคะ คืออยากสอบถามว่าตอนนี้เรียนอีก 2 ปีจบอยากไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์คะ แต่เกรดเฉลี่ยไม่ค่อยดีคะ อยากเข้ามหาลัย nie คะ แต่ไปลองดูมารู้สึกว่ามีการแข่งขันที่สูงมากคะ อยากเรียนเกี่ยวกับพวกภาษา ครู มีใหาลัยไหนที่แนะนำไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ทางด้านการศึกษา NIE ดีมากครับ ลองพยายามเข้าที่นี่ก่อนนะครับ นอกจากต้องทำเกรดให้ดี ต้องเตรียม ielts 6.0 ด้วยครับ

 3. Nampeung พูดว่า:

  สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม คือตอนนี้มี plan อยากเรียนต่อโทที่สิงคโปร์ค่ะ มีประสบการการทำงานประมาน 3ปีค่ะ
  อยากเรียนเกี่ยวกับ international business หรือพวก marketing ค่ะ เพราะอยากนำความรู้มาใช้ต่อยอดธุรกิจของที่บ้านค่ะ เลยอยากขอคำเเนะค่ะว่าควรไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนดีคะ
  เเล้วการที่เราจะทำธุรกิจกับปรเทษสิงคโปร์จะง่ายขึ้นไหมคะ้าตัดสินใจไปเรียนที่นั้น

  ขอบคุณค่ะ

 4. Som พูดว่า:

  ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นม.6คะ สนใจเรียนแพทย์ที่สิงคโปร ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ สอบอะไรบ้างแล้วมีทุนไหมคะ?
  ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   แพทย์ สิงคโปร์ บ.ผม ไม่ได้เป็นตัวแทน U ไหนเลยครับ น้องสามารถติดต่อได้โดยตรงครับ ที่ NUS NTU นะครับ

   เรื่องการเตรียมตัว เบื้องต้น น้องต้องมี IELTS SAT และ ต้องเรียนสาย วิทย์ มาครับ

 5. P. พูดว่า:

  อยากไปเรียนภาษาแบบพูดอย่างเดียวคะ ไม่อยากเรียนแกรมม่า อยากไปเรียนแบบอยู่กับโฮสใช้ชีวิตประจำวัน กินอยู่กับเขา อยากเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากกว่านะคะ พอจะมีที่เรียนแบบนี้แนะนำไหมคะ?

  • P. พูดว่า:

   อยู่กับโฮสเหมือนกับเวลาที่เราไปอยู่บ้านยายอ่ะคะ คือหนูไม่ได้อยากไปเรียนพิเศษเพิ่มที่ไหนอยากได้ภาษาจากโฮสอย่างเดียว เหมือนเราไปโครงการแลกเปลี่ยนAFSเลยอ่ะคะ

   • พี่หนุ่ม พูดว่า:

    ยากนะซิ เพราะว่าขอวีซ่านักเรียนไม่ได้ แบบนี้ น้องจะอยู่ได้แค่ 30 วัน แล้วต้องกลับครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ที่ บ.ผม เป็นตัวแทนอยู่ส่วนใหญ่เป็นเรียนพร้อมกัน ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่จะหาข้อมูลให้ครับ

   ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ที่ ออสเตรเลียจะมี สถาบันหลักสูตรแบบนี้ครับ http://www.lalingua.com/ ลองดูเป็นไอเดียก่อนครับ ว่าใช่แบบที่ต้องการไหม

 6. Panpech พูดว่า:

  อยากเรียน วิศวะ คอม ที่ NANYANG Uni จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ มีทุนมั้ยครับ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   สำหรับ Nanyang ต้องติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยโดยตรงครับ ส่วนเรื่องทุน ตอนนี้ยังไม่มีทุนเข้ามาเลยครับ สามารถติดตามทุนในเว็บไซต์เราได้ที่ลิ้งนี้ครับ http://www.educatepark.com/scholarship/

 7. Tomppe พูดว่า:

  ทำงานมาเกือบสิบปีแล้วค่ะ ถ้าสนใจเรียนภาษาที่สิงคโปร์ มีที่แนะนำไหมคะ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรือมีทุนสำหรับเรียนภาษาหรือแลกเปลี่ยน สัก 6 เดือน- 1ปีไหมค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   ทำงานมาสิบปี อายุคงประมาณ 30 นะครับ ผมแนะนำที่เรียนที่ เด็กๆ น้อยนะครับ
   แนะนำที่ Hawthorn Language School ครับ
   http://www.educatepark.com/singapore/english_singapore.php
   Hawthorn ดังมากใน Melbourne Australia ครับ

   ส่วนทุนการศึกษา สำหรับเรียนภาษา ตอนนี้ไม่มีเลยครับ

 8. Angsana พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ พอดีอยากสอบถามเกี่ยวกับศึกษาปริญญาโท ที่สิงคโปร์ สาขาโลจิสติก ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยอะไรเปิดรับคะ

  • พี่หนุ่ม พูดว่า:

   มีเปิดหลายที่ครับ

   กรณีที่น้องเป็นเด็กเก่ง จบ U top เมืองไทยมา แนะนำเป็น
   NUS 2 Years, Tuition fees S$37,800.00, IELTS score of 6.5
   SMU 2 Years, Tuition fees S$80,360.00, IELTS score of 6.5
   เรียงตาม ranking ให้เลยครับ NUS ตอนนี้เป็นอันดับ 1 Asia ส่วน SMU เค้าบอกว่า ตัวเค้าเป็นอันดับ 1 ของสาขา บริหารครับ เข้ายากทั้ง 2 U ครับ

   ถ้ารองลงมาจะเป็น
   German Institute of Science and Technology – TUM ครับ U นี้ดังมาจาก ยุโรปครับ และได้มาเปิด Campus ที่ Singapore
   2 Years, Tuition fees €18,500 , IELTS score of 6.5 http://www.tum-asia.edu.sg

   บ.ผมเป็นตัวแทนของ TUM ครับ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ

 9. matchima พูดว่า:

  สวัสดีคะ อยากจะสอบถามเรียนการเรียนต่อป.โทด้านสื่อสารมวลชนที่สิงคโปร์คะ ตอนนี้อยู่ปี4 นอเทศศิลป์ราชมงคลเชียงใหม่ พอจะมีมหาลัยแนะนำบ้างไหมคะ พอดีภาษอังกฤษงูๆปลาๆ ต้องเรียนภาษก่อนไหมค่ะ? แล้วค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไหร่?ค่ะ ที่พักไม่ห่วงสักเท่าไหร่เพราะคุณป้าแต่งงานกับคุณลุงคนสิงคโปร์และโอนสัญชาติเป็นคนสิงคโปร์ได้ซื้อคอนโดไว้ที่สิงคโปร์และพี่สาวลูกคุณป้าก็เรียนอยู่ที่นั่น(พอดีพี่สาวอ่านและเขียนไทยไม่ได้แต่พูดไทยได้เลยไม่รู้จะปรึกษาใคร) เลยอยากจะสอบถามเรื่องเรียนต่อป.โทคะ ขอบคุณคะ

 10. kiekie พูดว่า:

  สวัสดีครับ ^_^

  คือผมจบ ม 6 แล้วครับ กำลังจะขึ้นปี 1 และผมมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน 1 อำ 1 ทุน(ODOS) อ่ะครับ แล้วเขาให้เลือกว่าจะศึกษาในไทยหรือต่างประเทศ ผมอยากไปศึกษาต่างประเทศอ่ะครับผมอยากไปเรียนที่สิงค์โปร์ครับ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินก่อนว่าพร้อมหรือเปล่าครับ สิ่งที่ผมอยากรบกวนก็คือ

  ผมไม่ค่อยเก่งเลยครับ สอบโอเน็ตภาษาอังกฤษได้แค่ 50 เองครับ พอจะเรียนที่สิงค์โปร์ได้ไหมครับ อยากจะเรียนครูสอนภาษาอังกฤษอ่ะครับ ผมพอจะเรียนได้ไหมครับ เพราะสิงค์โปร์มีแต่เด็กเก่งๆ

  ขอบคุณมากๆครับ ^_^

 11. tik พูดว่า:

  พี่ค่ะ พอดีจบนาฏศิลป มาอยากทราบว่าจะเรียนต่อทางสายนี้ พอจะมีที่ไหนบ้าง จบแล้วได้ใบเซอร์เวยรึป่าวค่ะ ช่วยรบกวน แนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคึฝณค่ะ

 12. RENU พูดว่า:

  อยากทราบเรื่องการเรียนต่อแพทย์สิงคโปร์ค่ะ ลูกสาวจบม6เกรดเฉลี่ย 3.59 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะ

 13. ทราย พูดว่า:

  สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม คือหนูอยากจะขอสอบถามอ่ะไรหน่อยได้ไหมค่ะ คือว่าตอนนี้หนูเรียนอยู่มหาลัยเอกชนที่สิงค์โปร์อ่ะค่ะ โรงเรียน psb อ่ะค่ะ แต่ว่าหนูอยากเข้าสายอาชีพ polytechniqueอ่ะค่ะ ปีที่แล้วหนูสอบ o level แล้วคะแนนมันเกินเลยเข้า polyไม่ได้ หนูก็เลยรอสอบปีนี้อีกปี เรื่องที่หนูอยากจะถามพี่ก็คือว่าถ้าสมมุติหนุเข้า poly ได้แล้วเรียนจบ หนูสามารถทำงานที่่นั่นได้ไหมค่ะ หรือมาทำงานที่ไทยได้ไหมถ้าไม่ไปต่อมหาลัยของรัฐอ่ะค่ะ ที่หนูอยากไปpoly เพราะทางครอบครัวอยากให้เรียนสายอาชีพอ่ะค่ะ หนูก็อยากด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่จบมหาลัยที่นู่น จบแต่poly นี่จะหางานทำได้ไหม (คือทางบ้านไม่อยากให้เรียนมหาลัยอ่ะค่ะ อยากให้เรียนแค่สายอาชีพ แต่ถ้าจำเป็นต้องเรียนก็เรียนได้ค่ะพี่) ทั้งที่ไทยและที่สิงอ่ะค่ะ หนุอยากถามไว้ทั้งสองทาง พี่หนุ่มช่วยให้คำปรึกษาหน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุนมากๆๆนะคะพี่หนุ่ม ขอบคุนจริงๆค่ะ

 14. ศิรินาฎ พูดว่า:

  พี่นุ่พอดีอยากไปเรียนภาษาซักหกเดือนค่ะ เรียนภาษาไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาใช่มั้ยคะ คือจะไปพักที่ yishun กะแฟนน่ะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนที่ไม่ต้องดูวุฒิเราอ่ะค่ะจบไม่สูงแต่อยากเรียนภาษาตอบมาทางอีเมลหน่อยนะคะ

 15. คทาธัช พูดว่า:

  ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้น ม6 และต้องการไปศึกษาต่อที่สิงคโปร ในระดับชั้น มัธยม ใหม่ ผมต้องไปเรียน Junior collage ก่อนรึป่าว หรือต้องเข้าด้วยหลักสูตรอะไรอะครับ ต้องการไปปูพื้นฐานใหม่ก่อน แล้วจะต่อมหาลัยที่นู่นเลย

 16. Beeths พูดว่า:

  ตอนนี้เรียนอยู่ม.5 ค่ะ สายวิทย์ อยากย้ายไปเรียนสิงคโปร์ พอจะมีอะไรแนะนำไหมคะ
  จะย้ายเลยรึดร๊อปไว้แล้วไปเรียนเอาภาษาก่อนดี? ตอบมาในเมลนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

ส่งคำถาม-คำตอบ

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *