ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา สิงคโปร์ นิวซีแลนค์ เรียนต่อ ศึกษาต่อ ภาษาอังกฤษ - educatepark.com
 

| เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อสิงคโปร์ | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อมาเลเซีย | เรียนต่อฝรั่งเศส | เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ | เรียนต่อญี่ปุ่น | เรียนต่อเกาหลี | เรียนต่อเยอรมัน| เรียนต่ออิตาลี | เรียนต่อสเปน | เรียนต่อเนเธอร์แลนด์ | เรียนต่อแคนาดา | เรียนต่อสก็อตแลนด์ | เรียนภาษา | วีซ่า | เกร็ดความรู้ | ทุนการศึกษา | กิจกรรมต่างๆของ Educatepark.com

University of Canberra Australia
 

เกร็ดความรู้

 
   
 

โปรโมชั่น เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

 
     
   
 

เรียนต่อฝรั่งเศส

โรงเรียนใน ประเทศฝรั่งเศส

 
     
 

France

 
     
     
 

เรียนต่อออสเตรเลีย

โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย

 
     
   
   
   
   
   
     
     
 

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

โรงเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 
     
 

Switzerland

 
     
 

ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วนักเรียน

 
 

โปรโมชั่น เรียนต่อประเทศอเมริกา

 
     
   
 

เรียนต่ออเมริกา

ศึกษาต่อประเทศอเมริกา

 
     
   
   
   
     
 
 
มูลนิธิ - Foundation
 
มูลนิธิ หมายถึงองค์กรเอกชนที่ทำกิจกรรมใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ อันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่ส่วนรวม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือ หากำไรเพื่อพออยู่ได้ เพียงพอที่จะทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรืออาจหมายถึง
 
มูลนิธิได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศล สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บ.ป.พ.มาตรา 110)
 
แนวทางการจดมูลนิธิ
 
ต้องมีบุคคล หรือคณะบุคคลตกลงยกทรัพย์สินของตนเองให้เป็นกองทุนมูลนิธิ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินเป็นกองทุน ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ถ้ามีทรัพย์สินอย่างอื่น จะต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอย่างอื่นแล้ว ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แต่ถ้าหากมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย และเพื่อบำบัดรักษา ค้นคว้าป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐก็ให้ได้รับการผ่อนผันให้มีทรัพย์สินเป็นกองทุนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ถ้ามีทรัพย์สินอย่างอื่นจะต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอย่างอื่นแล้ว ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนมูลนิธิ
 
กรณี กรุงเทพ
 
ขั้นที่ 1 ผู้ร้องยื่นเรื่องราว ณ สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ เอกสารที่ใช้ยื่นอย่างละ 3 ชุด (เอกสารทุกอย่างต้องรับรองสําเนา) คือ
1. แบบคําร้อง (แบบ ม.น.1)
2. ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ (แบบ ว.ธ.3) กรณีที่มูลนิธิมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
3. รายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ
4. ข้อบังคับของมูลนิธิ
5. หนังสือรับรองการเงิน
6. หนังสือคํามั่นสัญญา
7. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่
8. หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นชื่อของมูลนิธิ (ถ้ามีกรณีเกี่ยวข้อง)
9. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานมูลนิธิ
10. บันทึกคําให้การของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
11. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดิน (กรณีมีทรัพย์สินเป็นที่ดินอยู่ในกองทุนจัดตั้งมูลนิธิ)
12. บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ
13. สําเนาทะเบียนของอาคารสถานที่ตั้งสํานักงานมูลนิธิ
14. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นกรรมการมูลนิธิทุกคน
15. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จะเป็นกรรมการมูลนิธิทุกคน
16. อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาพินัยกรรมสําเนาโฉนดที่ดิน ฯลฯ
 
ขั้นที่ 2 ส่วนของเจ้าหน้าที่
1. รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
2. ดําเนินการสอบสวนคุณสมบัติของกรรมการทุกคน (หากมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ ให้ดําเนินการตามแนวทางหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0307.4/ว 4107 ลว. 3 มี.ค.2549)
3. ส่งเอกสารเรื่องราวการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งไปกรุงเทพมหานคร
 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร
1. รับเอกสารเรื่องราวขออนุญาตจัดตั้ง
2. ส่งเอกสารเรื่องราวขออนุญาตจัดตั้งไปกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุญาต
 
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง
2. กรณีมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ
2.1 หากมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดแจ้งเรื่องให้หน่วยงานนั้น เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนด้วย
2.2 หากมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมให้ส่งเรื่องไปที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
3. เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
3.1 กรณีอนุญาตออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่มูลนิธิ (ม.น.3)เก็บใจความสําคัญส่งสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.2 แจ้งกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งผู้รองรับเอกสาร
3.3 กรณีไม่อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งให้กรุงเทพมหานครทราบ และคืนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ไปด้วย
 
ขั้นที่ 5
1. ทําหนังสือแจ้งผู้ขอจัดตั้งมารับหนังสือใบสําคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (แบบ ม.น.3) และหลักฐานที่ได้ยื่นไว้อย่างละ 1 ชุด พร้อมชําระค่าธรรมเนียม 200 บาท
2. กรณีไม่อนุญาตเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมส่งเรื่องคืน
 
กรณีจังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่กรุงเทพ
 
ขั้นที่ 1 ผู้ร้องยื่นเรื่องราว ณ ที่ทําการปกครองอําเภอ ที่สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เอกสารที่ใช้ยื่น อย่างละ 3 ชุด (เอกสารทุกอย่างต้องรับรองสําเนา) คือ
1. หนังสือคํามั่นในการดําเนินกิจการมูลนิธิ
2. แบบคําร้อง (แบบ ม.น.1)
3. รายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ
4. ข้อบังคับของมูลนิธิ
5. หนังสือรับรองการเงิน
6. หนังสือคํามั่นสัญญา
7. หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเป็นชื่อของมูลนิธิ (ถ้ามีกรณีเกี่ยวข้อง)
8. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานมูลนิธิ
9. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่
10. บันทึกคําให้การของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
11. บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ
12. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดิน (กรณีมีทรัพย์สินเป็นที่ดินอยู่ในกองทุนจัดตั้งมูลนิธิ)
13. สํานักทะเบียนบ้านของอาคารสถานที่ตั้งสํานักงานมูลนิธิ
14. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นกรรมการมูลนิธิทุกคน
15. อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาพินัยกรรมสําเนาโฉนดที่ดิน ฯลฯ
 
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงานของอําเภอ
1. รับเรื่องราวตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
2. ดําเนินการสอบสวนคุณสมบัติของกรรมการทุกคน (หากมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติให้ดําเนินการตามแนวทางหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0307.4/ว 4102 ลว. 3 มีนาคม 2549
3. ส่งเรื่องราวให้จังหวัดเพื่อเสนอนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต
 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงานของจังหวัด
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับจากอําเภอ
2. กรณีมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ
2.1 หากมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดแจ้งเรื่องให้หน่วยงานนั้น เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนด้วย
2.2 หากมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมให้ส่งเรื่องไปที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
3. เมื่อนายทะเบียนอนุญาตและลงนามใน ม.น.3 ให้เก็บใจความสําคัญส่งสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4. ส่งเรื่องราวคืนอําเภอเพื่อแจ้งผู้ขอจัดตั้งชําระค่าธรรมเนียม 20 บาท และรับแบบ ม.น.3
5. ส่งเรื่องราวการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิที่ได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1ชุด
6. กรณีไม่อนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งให้อําเภอทราบ และคืนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ไปด้วย
 
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
 
ขั้นที่ 1 ประธานมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิ ผู้ได้รับมอบหมายยื่นเรื่องราว (แบบ ม.น.2) ที่สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ (สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานครและที่ทําการปกครองอําเภอ) พร้อมทั้งหลักฐานจํานวน 3 ชุด (เอกสารทุกอย่างต้องรับรองสําเนา) คือ
 
1. แบบ ม.น.2
2. บัญชีงบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ลงนามรับรองแล้ว
3. บันทึกการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งมีมติให้เปลี่ยนแปลง
4. ข้อบังคับมูลนิธิ
5. บัญชีรายชื่อกรรมการชุดเก่า-ใหม่
6. บันทึกการสอบสวนคุณสมบัติกรรมการ (เฉพาะบุคคลที่ไม่เคยเป็นกรรมการมูลนิธิใดมาก่อน)
7. กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ ให้ดําเนินการตามแนวทางหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0307.4/ว 4107 ลว. 3 มีนาคม 2549
 
ขั้นที่ 2
1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. สอบสวนคุณสมบัติกรรมการมูลนิธิที่ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ
3. ส่งเอกสารเรื่องราวขออนุญาตการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สํานักงานปกครองและทะเบียน ส่วนในต่างจังหวัดที่ทําการปกครองจังหวัด
 
ขั้นที่ 3
1. กรณีในจังหวัดอื่น ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเรื่องราวขออนุญาตจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเมื่อนายทะเบียน (ผู้ว่าราชการจังหวัด) พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และอนุญาตให้ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้แก่มูลนิธิ
2. กรณีในเขตกรุงเทพมหานครตรวจสอบเรื่องราวเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
3. กรณีอนุญาตให้ส่งเรื่องคืนที่ทําการปกครองอําเภอหรือสํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร เพื่อเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
4. กรณีไม่อนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งให้ที่ทําการปกครองอําเภอหรือสํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อแจ้งผู้ยื่นเรื่องราวทราบ พร้อมทั้งคืนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปให้ด้วย
 
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมูลนิธิ
 
ขั้นที่ 1 ประธานมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิ ผู้ได้รับมอบหมายยื่นเรื่องราว (แบบ ม.น.2) ที่สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ (เขตในกรุงเทพมหานคร และอําเภอ) พร้อมทั้งหลักฐาน จํานวน 4 ชุด (เอกสารทุกอย่างต้องรับรองสําเนา) คือ
 
1. แบบ ม.น.2
2. บัญชีงบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ลงนามรับรองแล้ว
3. บันทึกการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งมีมติให้เปลี่ยนแปลง
4. บัญชีรายชื่อกรรมการชุดล่าสุด
5. ข้อบังคับ
6. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ (กรณีแก้ไข)
7. หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล (กรณีแก้ไข)
 
ขั้นที่ 2
1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเอกสารเรื่องราวขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่เขต สํานักงานกรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวัดที่ทําการปกครองจังหวัด
 
ขั้นที่ 3
1. ในกรณีจังหวัดอื่น ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเรื่องราวขออนุญาตจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เมื่อนายทะเบียน (ผู้ว่าราชการจังหวัด) พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และอนุญาตให้ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้แก่มูลนิธิ
2. กรณีแก้ไขวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด แจ้งหน่วยงานนั้นพิจารณาให้ความเห็น
3. เก็บใจความสําคัญส่งสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4. ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 พิจารณาเสนอกระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุญาตให้ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
5. แจ้งสํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรืออําเภอ เพื่อส่งเรื่องคืน เพื่อแจ้งเรื่องราวให้ผู้ร้องทราบ และเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
 
การจดทะเบียนเลิกมูลนิธิ
 
ขั้นที่ 1 ประธานหรือกรรมการมูลนิธิผู้ได้รับมอบหมาย ยื่นคําขอหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณายื่นเรื่องราวขอเลิกมูลนิธิ 3 ชุด คือ
1. รายงานการประชุมให้เลิกมูลนิธิ
2. สําเนาคําสั่งศาล (กรณีมูลนิธิเลิกตามคําสั่งศาล)
3. บัญชีงบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีอนุญาตได้ลงนามรับรองแล้ว
4. หลักฐานการมอบทรัพย์สินที่เหลือให้นิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
 
ขั้นที่ 2 ที่ทําการปกครองอําเภอหรือสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร รับเรื่องราวแล้วตรวจสอบเอกสารเรื่องราวว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วส่งไปที่ทําการปกครองจังหวัด หรือสํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร
 
ขั้นที่ 3 รับเรื่องราวและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน คืนให้อําเภอหรือกองปกครองและทะเบียนดําเนินการแก้ไข และเมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เสนอนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดและหรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติให้จดทะเบียนเลิก และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เสร็จแล้วมีหนังสือแจ้งจังหวัดหรือกองปกครองและทะเบียน เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องราวทราบ
 
การดําเนินงานของมูลนิธิ
 
1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับและข้อกําหนดของกระทรวงมหาดไทย
2. มูลนิธิต้องรายงานผลการดําเนินงานให้เขตหรืออําเภอท้องที่ที่มูลนิธิตั้งอยู่ คือ
2.1 ส่งสําเนาบันทึกรายงานการประชุมให้เขตหรืออําเภอทราบทุกเดือน ถ้าเดือนใดไม่มีการประชุมให้รายงานด้วยว่าไม่มีการประชุม
2.2 รายงานผลการดําเนินงานให้เขต หรืออําเภอทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.3 รายงานงบดุล รายรับรายจ?ายให้เขต หรืออําเภอทราบปีละ 1 ครั้ง
2.4 อํานวยความสะดวกโดยการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่เขตหรืออําเภอตรวจสอบ ขณะออกตรวจผลการดําเนินงานประจําปีของมูลนิธิ
 
การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ระดับอําเภอหรือเขต)
1. ให้คําปรึกษาในการดําเนินงานของมูลนิธิ
2. ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานของมูลนิธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. ออกตรวจตราการดําเนินกิจการของมูลนิธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. รายงานผลการตรวจตราการดําเนินกิจการของมูลนิธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้จังหวัดทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แบบหมายเลข 3 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0402/ว 1595 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2529)
5. จัดทําตารางควบคุมการส่งรายงานการประชุมของมูลนิธิ (แบบหมายเลข 2ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0402/ว 1595 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2529)หากเดือนใดมูลนิธิขาดส่งรายงานการประชุม ให้เตือนมูลนิธิดําเนินการให้ถูกต้อง
 
การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร)
1. เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของมูลนิธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. เร่งรัดให้อําเภอหรือเขตออกตรวจตราการดําเนินกิจการของมูลนิธิในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. รายงานผลการตรวจตราการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (แบบหมายเลข 3 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0402/ว 1595 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2529)
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
- สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานครที่มูลนิธิมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่
- ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สํานักการสอบสวนและนิติการ
- สํานักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพฯ
- ศาลากลางจังหวัด
- สํานักงานเขตที่ทําการปกครองอําเภอ
- สํานักงานเขตที่ทําการปกครองจังหวัด
 
เอกสาร และ แบบฟอร์ม การจดมูลนิธิ
 
  1. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 1 ) ม.น. 1  
  2. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือ ม.น. 2  
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ( แบบ ม.น.2 ) หรือ
คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ( แบบ ม.น.2 )
  3. แบบพิมพ์ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 3 ) ม.น. 3  
  4. แบบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด / ม.น. 4  
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 4 )  
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 4 )  
  5. แบบทะเบียนมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 5 ) ม.น. 5  
  6. แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 6 ) ม.น. 6  
  7. แบบรายงานการชำระบัญชีของมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 7 ) ม.น. 7  
  8. แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนของมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 8 ) ม.น. 8  
  9. แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ( แบบ ม.น. 9 ) ม.น. 9  
 
ตัวอย่าง มูลนิธิ
 
  ชื่อมูลนิธิ เว็บไซด์  
  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.rajaprajanugroh.org/  
  มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://kanchanapisek.or.th/kp4/index.html  
  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/  
  มูลนิธิ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร http://www.sirindhornpark.or.th/  
  มูลนิธิคุณพุ่ม http://www.khunpoom.org/  
  มูลนิธิกระจกเงา http://www.mirror.or.th/  
  มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.chaipat.or.th/  
  มูลนิธิโครงการหลวง http://kanchanapisek.or.th/kp12/  
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ http://www.ashthailand.or.th/  
  มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ http://www.home4animals.org/  
  มูลนิธิจันทร์เสี้ยว http://www.hilal.or.th/  
  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค http://www.consumerthai.org/  
  มูลนิธิเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก -  
  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ http://www.hoytakpoolom.org/  
  มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย http://www.tei.or.th/  
  มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย http://www.asian-elephant.org/  
  มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี http://www.prosthesesfoundation.or.th/  
  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม http://www.thaivolunteer.org/  
       
credit : http://www.dopa.go.th
 
 

เรียนต่อประเทศอังกฤษ

 
     
   
     
 

 
 
A2Z School of English

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากบริติชเคาซิลและสมาชิกของสมาคมอังกฤษเหนือ อาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่ผ่านการคัดเลอกจากบริติชเคาซิล

 
 

London School of Commerce

London School of Commerce เป็นส่วนหนึ่งของ University of Wales Institute, Cardiff ตั้งอยู่ใจกลางลอนดอน เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วโลกได้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ด้วยค่าเรียนเพียง GBP 6,450 ต่อปี

 
 
Kaplan International

การเรียนการสอนเข้มข้นพัฒนาความก้าวหน้าด้านภาษา ได้อย่างรวดเร็วห้องเรียนสุดหรูตั้งอยู่ในเมืองสำคัญของ อังกฤษ

 
 

จองโรงแรมทั่วโลก

 
 

โปรโมชั่น เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

 
     
   
 

เรียนต่อสิงคโปร์

โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์