น้องทิพย์ จาก Queens Acadamic Group ประเทศนิวซีแลนด์