วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa) (Tourist Visa)

วีซ่าท่องเที่ยว ข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยว เงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยวแบ่งตามประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ เชงเก้นวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยส่วนใหญ่ วีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไขห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด แต่หากเป็นคุยธุรกิจส่วนตัว หรือการเยี่ยมญาติพี่น้อง เยี่ยมเพื่อน อาจสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว โดยไม่ต้องขอวีซ่าธุรกิจได้ วีซ่าท่องเที่ยวตารางด้านล่าง เป็นเรื่องที่ควรทราบเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่าง ๆ

วีซ่าท่องเที่ยว ออสเตรเลีย (Australia)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 10 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 1 เดือน – 1 ปี หรือ ตามแผนการเดินทาง ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ เข้าได้ทันที ที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ หรือ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์ม 1419
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,900 + 600 (4,500 บาท)(600 คือ ค่าบริการของศูนย์ยื่นวีซ่า)
สถานที่ยื่นวีซ่า สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย Trendy Office Building, อาคาร เดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง หรือมอบหมายให้้คนอื่นไปยื่นวีซ่าแทนได้
การทำงาน ห้ามทำงาน

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย สามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น ไปเที่ยวพักผ่อน ไปเยี่ยมบุคคลที่ออสเตรเลีย และสามารถขอวีซ่าชนิดนี้ เพื่อเรียนในหลักสูตรระยะสั้นที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 3 เดือนได้ จึงเหมาะกับน้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเพื่อหาประสบการณ์และหาความรู้ หรือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งวีซ่าชนิดนี้ ใช้เงินในการสนับสนุนน้อยกว่าการขอวีซ่านักเรียนด้วย

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว อังกฤษ (England, UK)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

ช่วงระยะเวลาพิจารณา แบบปกติ : 15 วันทำการ แบบเร่งด่วน : 5 วันทำการ (การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ผู้ขอวีซ่าต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานทูตกำหนด จึงจะสามารถขอใช้บริการแบบเร่งด่วนได้ นอกจากนี้ ยังต้องชำระค่าบริการในส่วนนี้ เพิ่มจากอัตราปกติด้วย)
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 6 เดือน สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป หรือ เรียนหลักสูตรระยะสั้น 11 เดือน สำหรับผู้ต้องการเรียนภาษาอังกฤษนานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ เข้าได้ทันที ที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ หรือ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า Online Application – ใบสมัครทางเว็บไซด์เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 142 USD สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป หรือ เรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน
257 USD สำหรับผู้ต้องการเรียนภาษาอังกฤษนานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ วีเอฟเอสโกลบอล Trendy Office Building, อาคาร เดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือ เรียนหลักสูตรทั่วไปที่ไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษไม่เกิน 11 เดือน
การยื่นวีซ่า ต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูปดิจิตอล
การทำงาน ห้ามทำงาน

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แบ่งตามความนิยมจากการขอวีซ่าได้ 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 1. วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa) 2. วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Student Visitor Visa) และ 3. วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน (Extended Student Visitor Visa) ซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวแบบปกติตามข้อ 1 นั้น สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ใหญ่ ๆ ได้อีก 2 แบบ คือ วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปท่องเที่ยวทั่วไป กับ วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ UK โดยเราจะต้องเลือกให้ถูกประเภทในตอนที่กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้สถานทูตทราบถึงวัตถุประสงค์หลักในการขอเข้าประเทศ การขอวีซ่าแบบนี้ ส่วนใหญ่ ถ้าได้รับการอนุมัติ จะได้วีซ่าแบบ 6 เดือน แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะสามารถอยู่ที่ UK หรืออังกฤษได้นาน 6 เดือนตามอายุวีซ่า สถานทูตเพียงให้เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ดังนั้น หากได้รับวีซ่าแล้ว ก็ควรที่จะอยู่ตามแผนการเดินทางที่แจ้งกับทางสถานทูต

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา (USA, วีซ่าB2)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 1 วันทำการ (ทราบผลในวันยื่นวีซ่า)
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 0 – 10 ปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต
แต่ระยะวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถอยู่ในอเมริกาได้ตามวีซ่าที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินของอเมริกา จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า ผู้เดินทางจะสามารถอยู่ในอเมริกาในแต่ละครั้งได้นานเท่าใด
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ เดินทางได้ทันที หลังจากที่ได้รับผลวีซ่า
แต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินของอเมริกา จะเป็นผู้ตัดสินว่า จะอนุญาตให้เข้าประเทศหรือไม่ ดังนั้น จึงควรเดินทางตามแผนการที่ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัครขอวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า Online Nonimmigrant Visa Application – ใบสมัครทางเว็บไซด์เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า US$160
สถานที่ยื่นวีซ่า แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร ที่ถนนวิทยุ หรือ
สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเรียนระยะสั้นในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การยื่นวีซ่า ต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และเข้ารับการสัมภาษณ์
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว แคนาดา (Canada, TRV – Temporary Resident Visa)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 5 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่แคนาดา จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า ผู้เดินทางจะสามารถอยู่ในแคนาดาได้นานเท่าใด หรืออนุญาตให้เข้าประเทศหรือไม่ และหากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เขียนอะไรให้ ส่วนใหญ่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ เข้าได้ตามวันที่วีซ่าระบุไว้
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มล่าสุดและต้องมีบาร์โค๊ดในใบสมัครด้วย
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 บาท (สำหรับวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว และแบบเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง)
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 หรือ ระบบออนไลน์
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจระยะสั้น หรือเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน
การยื่นวีซ่า ควรไปด้วยตัวเอง
การทำงาน ห้ามทำงาน เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขของวีซ่า

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์ (New Zealand)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 7 – 30 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ตามเงื่อนไขของวีซ่า ซึ่งสถานทูตจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่เรายื่นวีซ่าเข้าไปเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่วีซ่าท่องเที่ยวได้รับการอนุมัติ แต่หลังจากเดินทางเข้าไปแล้ว สามารถอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 1 เดือน
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ เข้าได้ทันที ที่วีซ่าท่องเที่ยวได้รับการอนุมัติ หรือ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า Visitor Visa Application หรือ Tourist/Business Visitor Visa Application
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,700 บาท + 890 บาท (ค่าวีซ่า + ค่าบริการตัวแทนสถานทูต)
สถานที่ยื่นวีซ่า TT Services New Zealand Limited (ITF Tower ชั้น 19)
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง หรือมอบหมายให้้คนอื่นไปยื่นวีซ่าแทนได้
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว ฝรั่งเศส (เชงเก้นวีซ่า ฝรั่งเศส, Schengen, France)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส เชงเก้นวีซ่า

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 6-10 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครเชงเก้นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,308 + 1,150 (3,458 บาท) (1,150 คือ ค่าบริการของศูนย์ TLScontact)
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์ TLScontact 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง หรือมอบหมายให้คนอื่นไปยื่นวีซ่าแทนได้
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์, เชงเก้นสวิส, Switzerland)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เชงเก้นวีซ่าสวิส

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 6-10 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครเชงเก้นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,500 + 990 (3,490 บาท) (990 คือ ค่าบริการของศูนย์ TLScontact)
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์ TLScontact 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง (มีการสัมภาษณ์)
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว อิตาลี (เชงเก้นวีซ่า อิตาลี, Schengen, Italy)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี เชงเก้นวีซ่าอิตาลี

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 5 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครเชงเก้นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,400 + 500 (2,900 บาท) (500 คือ ค่าบริการของศูนย์ VFS)
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร Mercury Tower ชั้น 9 ถนนเพลินจิต (ใกล้กับ BTS ชิดลม)
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว สเปน (เชงเก้นวีซ่าสเปน, Schengen, Spain)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปน เชงเก้นวีซ่าสเปน

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 15 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครเชงเก้นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,460 + 820 (3,280 บาท) (820 คือ ค่าบริการของศูนย์ VFS)
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสเปน บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร Mercury Tower ชั้น 9 ถนนเพลินจิต (ใกล้กับ BTS ชิดลม)
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

วีซ่าท่องเที่ยว เยอรมัน (เชงเก้นวีซ่าเยอรมัน, Schengen, Germany)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน เชงเก้นวีซ่าเยอรมัน

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 5 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครเชงเก้นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ๆ
สถานที่ยื่นวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ไปเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

 

External Link : สมัครงาน หางาน

สำหรับข้อมูล วีซ่านักเรียน ของประเทศต่าง ๆ สามารถดูได้ที่

Comments

  ส่งคำถาม-คำตอบ หรือ ส่งความเห็น

  อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 1. jasmine says

  มาเยี่ยมครอบครัวน้องที่ USA โดยถือ tourist visa ได้แสตมป์ที่ Immigration 6 เดือน โดย expired on Dec 29,2014 แต่เนื่องจากน้องคลอดหลาน และไม่มีคนช่วยเลี้ยง จึงขอให้ช่วยเลี้ยงหลานให้ (เดิมทีจองตั๋วกลับ 23 ก.ย. แต่ต้องคืนตั๋วไปซึ่งตั๋วจะใช้ได้ภายใน 1 ปี แต่ตั๋วที่คืนมีมูลค่าน้อยมากไม่กี่พันบาท) จึงอยู่ต่อ กะว่าอยู่จนครบ 6 เดือน แต่ก่อนครบ 6 เดือนก็ได้ไปขอ extend visa เพราะหลานอายุ 7 เดือน หาคนเลี้ยงที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องการไม่ได้ ขอ extend ไว้ 6 เดือน กำหนดกลับช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2015 จนขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากทาง USCIS
  แต่คาดว่าจะเดินทางกลับไทยกลางเดือน พ.ค. 2015 นี้ (ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับไทยก่อนหรือได้รับจดหมายอนุญาตหรือปฏิเสธการขอ extend visa ก่อนกัน) และแม่จะมาช่วยเลี้ยงหลานให้ต่อซักระยะไม่น่าเกิน 2-3 เดือน อยากถามว่าถ้าจะกลับเข้า USA อีกหลังจากออกไปเมืองไทย 2-3 เดือนเมื่อแม่ต้องกลับไทยจะเข้า USA ได้หรือไม่ หรือต้องทิ้งระยะนานกว่านั้น …
  รอคำตอบ และขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • adminvisa says

   ตอนแจ้งสถานทูตอเมริกาที่ไทย ขอเดินทางไปกี่เดือน มันสำคัญตรงนี้ครับ เพราะเท่าที่เล่ามา อาจจะผิดเงื่อนไขของวีซ่า ที่บอกจะไปเยี่ยมญาติ แต่อยู่ยาวเกิน อีกทั้งสถานทูตทางโน้นไม่ได้ตอบเกี่ยวกับการ Extend Visa ด้วย ต้องดูว่า ตอนกลับออกจากอเมริกา โดนประทับตรายกเลิกวีซ่าหรือไม่ด้วยครับ เพราะหากถูกยกเลิก โอกาสขอวีซ่าใหม่ น่าจะยากมากครับ

   แต่ทั้งนี้ อาจจะไม่ต้องกังวลไปก่อน ลองไปสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตให้เคลียร์ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ

 2. kookai says

  อยากสอบถามว่าจองตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศสวันที่ 7 เมษายน แต่อยุอิตาลีนานกว่า เลยไปทำวีซ่าของประเทศอิตาลี ถ้าไปทำวันอังคารที่ 17 มีนาคม จะทันมั้ยค่ะ

  • educatepark_europe says

   ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคะ กรณีนี้อยากให้ติดต่อกับทาง VFS Italy โดยตรง เพื่อสอบถามคิวงานของทางสถานทูตฯค่ะ

 3. Wendy says

  สวัสดีค่ะ

  พอดีเมื่อต้นเดือนได้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษค่ะ ไปเยี่ยมเพื่อนและครอบครัวของเค้า ตอนนี้ได้วีซ่าอังกฤษแล้ว พ่อแม่เพื่อนชวนไปเที่ยวสเปนกับพวกเค้า เพราะเค้ามีอพาร์ตเม้นท์ที่นั่นค่ะ คาดว่าจะไปเพียงแค่3-4วัน ก้เลยคิดว่าจะยื่นขอวีซ่าสเปน ต้องทำยังไงบ้างคะ ได้ดูรายละเอียด travel insurance ของ Bupa ระบุว่าเราต้องเดินทางออกจากเมืองไทยและกลับเมืองไทยเท่านั้นจึงจะขอได้….เลยงงๆนิดนึง เพราะนี่เราจะเดินทางจากอังกฤษ แล้วกลับอังกฤษก่อนกลับเมืองไทยค่ะ

  • Wendy says

   ตั๋วเครื่องบินเพื่อนคนอังกฤษจะเป็นคนbookให้ และพ่อแม่ของเค้าจะออกจดหมายเชิญให้เราไปพักที่อพาร์ตเม้นท์ของพวกเค้าพร้อมกับแนบพาสพอร์ตมาให้เป็นหลักฐาน
   ค่าอาหารและค่าครองชีพอื่นๆจริงๆแทบจะไม่ต้องจ่าย แต่เราเข้าใจว่าเราต้องแจ้งทุกอย่างให้กับสถานฑูต เพื่อตัดความวุ่นวายเราคิดว่าจะบอกไปว่าเราออกค่าอาหารและค่าครองชีพของ4วันในสเปนเองค่ะ
   ข้อมูลประมาณนี้พอจะได้มั๊ยคะ

   • educatepark_europe says

    ทำประกัน ให้ทำครอบคลุมที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไปเลยค่ะ อย่าทำเฉพาะแค่ 4 วันที่สเปนเลยค่ะ ทำของอังกฤษไปด้วยจะดีกว่า ยกเว้นว่ามีของอังกฤษอยู่แล้ว ก็ให้ยื่นของอังกฤษเข้าไป แต่บอกบริษัทประกันเปลี่ยนให้เป็นแบบครอบคลุม Worldwide ค่ะ

 4. natcha says

  รบกวนสอบถามหน่อยคะพอดีว่าปีนี้อายุ20คะแต่ว่ายังไม่ถึงวันเกิดเลยก้เป้น19ใช่ไหมคะ. ถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวต้องทำยังไงอะคะเพราะว่าไปคนเดียวไปหาเพื่อนที่อังกฤษแต่ปันหาคือยังเป้นนักเรรียนอยุ่แล้วก้ statement ก้ไม่มี แบบนี้ต้องเอาของบิดาหรือมารดาไหมคะแล้วถ้าจะไปทำวีซ่าต้องให้บิดามารดาไปเซ็นเอกสารด้วยไหมคะ.

  กลัวไปไม่ได้จังเลยไม่เคยทำวีซ่าเอง…..ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  • adminvisa says

   1. อายุเกิน 18 ปี ไม่จำเป็นต้องมีบิดามารดาเซ็นรับรองแล้วครับ ถือว่า บรรลุนิติภาวะแล้ว
   2. เอกสาร ต้องเตรียมให้พร้อมทั้งในส่วนของตนเอง และผู้สนับสนุนครับ

   ถ้าต้องการให้บริษัท ช่วยดำเนินการให้ ก็เตรียมเอกสารตามหน้าเว็บ แล้วติดต่อมานะครับ

 5. Patsy says

  มีแฟนเป็นคนอังกฤษค่ะ ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารเพื่อขอ Visitor Visa ถ้าได้แล้วสามารถไปจดทะเบียนแต่งงานที่นู่นได้เหมือนกันใช่มั๊ยคะ ถ้าเราไม่ได้ทำงานแล้วและก้อไม่ได้เดินบัญชีธนาคารเลยจะได้มั๊ยคะ แต่เอกสารรับรองการทำงานของแฟนและ ฺBank Statement มีค่ะ เค้าต้องทำหนังสือรับรองให้อย่างไรบ้างคะ ถ้าได้ 6 เดือนแราอยู่ประมาณ 5 เดือนครึ่งได้ใช่มั๊ยคะ ถ้าจะให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นขอวีซ่าคิดค่าบริการเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says

   โอกาสวีซ่าผ่านน้อยมาก ๆ ครับ หรือแทบไม่มีโอกาสเลย เพราะคุณสมบัติในการขอวีซ่า ไม่สามารถที่จะทำให้สถานทูตอนุมัติวีซ่าให้ได้เลยครับ นอกจากสามารถยื่นเอกสารพิสูจน์เรื่องความสัมพันธ์ที่เหมาะสมได้ และหลักฐานดังกล่าว ควรเป็นหลักฐานที่เป็นอดีตและระยะเวลานานพอ ที่จะทำให้สถานทุตเชื่อว่า คุณกับแฟนมีสถานะความสัมพันธ์ที่เข้าเกณฑ์สามีภรรยากันจริง เพราะคำจำกัดความว่าแฟน ไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนให้กันได้ครับ

   ถ้าแฟนมีความพร้อม แนะนำให้เค้ามาใช้ชีวิตที่ไทยซักระยะ หรือแต่งงานที่ประเทศไทย แล้วเว้นระยะสักหน่อย ค่อยขอวีซ่า เป้นวิธีที่มีความเป็นไปได้สูงสุดแล้วครับ

 6. นาริน says

  รบกวนสอบถามค่ะ
  คือแต่งงานกับคนอังกฤษมา5ปีมีลูกแลัวสองคนค่ะ เคยไปอังกฤษมาแล้วสามสี่ครั้งค่ะ ครั้งนี้มีแพลนจะย้ายกลับไปอยู่อังกฤษถาวรแต่ติดตรงสามีไม่มีงานและไม่มีเงินในบัญชีเพียงพอที่จะแอพพลายวีซ่าแต่งงานค่ะ(ตามกฏใหม่ที่ออกมา) เลยมีความคิดที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว1,2ปีสามารถเป็นไปได้มั้ยคะถ้าได้ต้องทำยังไงบ้างคะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   เป็นไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายสูงตามระยะเวลาของวีซ่าที่ขอนะครับ ดูได้ที่ https://visa-fees.homeoffice.gov.uk/y/thailand/usd/visit/general-visitors/all

   ซึ่งไม่มีอะไรการันตีว่าจะได้วีซ่าเท่าที่ขอหรือไม่ หากได้ระยะเวลาน้อยกว่า จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นด้วยครับ
   ส่วนหลักฐานก็เหมือนกับขอวีซ่าท่องเที่ยว 6 เดือนนั่นแหละครับ แต่อาจเพิ่มเติมด้วยเหตุผลและหลักฐานความจำเป็นที่ต้องการวีซ่าระยะยาว

 7. Grace says

  อยากทราบว่า หากขอวีซ่าท่องเที่ยว และแจ้งว่าจะอยู่ UK ประมาณ 3 เดือน ซึ่งในระหว่างนั้นอาจจะลงหลักสูตรเรียนภาษาระยะสั้น 1-2 เดือนไปด้วย จะสามารถทำได้หรือไม่คะ

  • admin says

   ถ้าจะลงเรียนหลักสูตร Full-time ต้องขอวีซ่าประเภท Student Visitor ไปครับ

   แต่หากถือ Visitor Visa และต้องการจะลงเรียนพาร์ทไทม์ ระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 15 ชั่วโมง อาจสามารถลงเรียนได้เลยครับ แต่ควรสอบถามกับทางสถาบันดูก่อนครับ

 8. says

  สวัสดีค่ะ
  พอดีว่าต้องการทำวีซ่าเชงเก้น ประเทศเยอรมันประเภทวีซ่าท่องเที่ยว
  คิดว่าเอกสารและหลักฐานต่างๆที่จะใช้ยื่นครบ แต่ว่าหนู อายุแค่ 19ปีค่ะ เดินทางคนเดียว
  ปกติเรียนอยู่ที่สวิสอยู่แล้ว แต่ตอนนี้กลับมาฝึกงานในไทย และ Permit residence หมดอายุก่อน
  อยากจะกลับไปเที่ยวหาเพื่อนที่เยอรมันก่อนเปิดภาคเรียนแล้วค่อยทำวีซ่านักเรียนสวิสทีหลัง จะเป็นไปได้ไหมคะว่าวีซ่าอาจจะไม่ผ่าน เพราะอาจดูเหมือนมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง

  • admin says

   อาจเป็นได้ครับ เพราะสถานทูตอาจจะมองว่า ทำไมไม่ขอวีซ่านักเรียนให้เรียบร้อยก่อนครับ แต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแค่การคาดเดา ถ้าน้องมั่นใจในเอกสารว่าครอบคลุมและตอบเงื่อนไขการขอวีซ่าเชงเก้นได้ ก็ยื่นได้ครับ