วีซ่านักเรียน ข้อมูลขอวีซ่านักเรียน – Student Visa

วีซ่านักเรียน ข้อมูลวีซ่านักเรียน เงื่อนไขของวีซ่านักเรียนแบ่งตามประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี

วีซ่านักเรียน (Student Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเป็นหลัก ไม่ว่าจะการเรียนภาษา การศึกษาในระดับประถม มัธยม ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพ หรือปริญญาก็ตาม ในบางประเทศ วีซ่านักเรียนจะอนุญาตให้ทำงานได้ โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปเช่น อนุญาตให้ทำงานได้เฉพาะ ผู้ถือวีซ่านักเรียนที่เรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ อนุญาตให้ทำงานได้ เฉพาะหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น เป็นต้น

วีซ่านักเรียน

ตารางด้านล่าง เป็นเงื่อนไขบางส่วนของวีซ่านักเรียน ของประเทศหลัก ๆ

วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย (Australia Student Visa)

เงื่อนไขบางส่วนของวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 10-15 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรที่เรียน สถานทูตจะเผื่อเวลาไว้ให้สำหรับการเตรียมตัวเดินทางกลับ หรือทำเรื่องเรียนต่อประมาณ 1 เดือนขึ้นไป
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ เข้าได้ทันที ที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ หรือ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า Application for a student visa
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 15,950 + 600 (16,550 บาท); 600 บาท คือ ค่าบริการของศูนย์ยื่นวีซ่าซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตออสเตรเลีย
สถานที่ยื่นวีซ่า สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย Trendy Office Building, อาคาร เดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนแบบเต็มเวลา (Full time) หลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป
การยื่นวีซ่า ตัวเอง หรือมอบหมายให้้คนอื่นไปยื่นวีซ่าแทนได้
การทำงาน ทำงานได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ในระหว่างที่เรียน และทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมง ในช่วงปิดภาคเรียน

back-to-top

วีซ่านักเรียน อังกฤษ (Tier 4 Student Visa; England, UK)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 15 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ แบ่งได้หลายกรณี ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่เรียน ดังนี้
กรณีที่ 1 : เรียนมากกว่า 12 เดือน วีซ่านักเรียนจะบวกเพิ่มให้ 4 เดือน
กรณีที่ 2 : เรียนมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน วีซ่านักเรียนจะบวกเพิ่มให้ 2 เดือน
กรณีที่ 3 : เรียนในหลักสูตร Pre-Sessional ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 6 เดือน วีซ่านักเรียนจะบวกเพิ่มให้ 1 เดือน
กรณีที่ 4 : เรียนหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่หลักสูตร Pre-Sessional  น้อยกว่า 6 เดือน วีซ่านักเรียนจะบวกเพิ่มให้ 7 วัน
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ โดยส่วนใหญ่จะเข้าประเทศได้ก่อนวันเริ่มเรียนประมาณ 1 เดือน ยกเว้น หลักสูตรที่น้อยกว่า 6 เดือน เข้าประเทศได้ก่อนวันเริ่มเรียน 7 วัน
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า Online Application – ใบสมัครทางเว็บไซด์เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 530 USD
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ
วีเอฟเอสโกลบอล
Trendy Office Building, อาคาร เดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนแบบเต็มเวลา (Full time) ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป และผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 เป็นอย่างน้อย (ยกเว้นหลักสูตร Pre-sessional ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 6 เดือนของบางสถาบัน ที่สามารถวีซ่านักเรียนได้)
การยื่นวีซ่า ต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูปดิจิตอล
การทำงาน – หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน
– หากเรียนในระดับ NQF 6/QCF 6/SCQF 9 ขึ้นไป (ซึ่งส่วนใหญ่ มักเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป) ในสถาบันระดับ Higher Education จะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดเรียน และทำงานได้เต็มเวลาในช่วง ปิดภาคเรียน
– หากเรียนในระดับ NQF 3, 4, 5 / QCF 3, 4, 5 / SCQF 6, 7, 8 ในสถาบันระดับ Higher Education จะสามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดเรียน และทำงานได้เต็มเวลาในช่วง ปิดภาคเรียน

back-to-top

วีซ่านักเรียน อเมริกา (USA Student Visa, วีซ่าF1)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนอเมริกา (วีซ่านักเรียน F-1)

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 1 วันทำการ (ทราบผลในวันยื่นวีซ่า)
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 0 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต และเอกสาร I-20
แต่ระยะวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถอยู่ในอเมริกาได้ตามนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่อเมริกา จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า นักเรียนจะสามารถอยู่ในอเมริกาในแต่ละครั้งได้นานเท่าใด ซึ่งส่วนใหญ่ จะบวกเวลาเพิ่มให้ 60 วันจากวันที่เรียนจบใน I-20 (หรือที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเขียนในหนังสือเดินทางว่า D/S) เพื่อให้เป็นช่วงเวลาเตรียมตัวเดินทางกลับ หรือทำเรื่องเรียนต่อ
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ นักเรียนสามารถเดินทางเข้าประเทศอเมริกา ก่อนวันเริ่มเรียนที่ระบุในเอกสาร I-20 ได้ไม่เกิน 30 วัน
หากต้องการเดินทางก่อนหน้าวันเริ่มเรียน 30 วัน นักเรียนจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ และมีวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 และจะต้องให้เหตุผลและคำอธิบายกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และก่อนที่จะเริ่มเรียนได้ จะต้องทำเรื่อง Exchange Visitor status พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียม หลังจากนั้น รอการอนุมัติการเปลี่ยนสถานะ จึงจะเริ่มเรียนได้
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า Online Nonimmigrant Visa Application – ใบสมัครทางเว็บไซด์เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า US$160
ค่า SEVIS Fee US$200
สถานที่ยื่นวีซ่า แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร ที่ถนนวิทยุ หรือ
สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนแบบเต็มเวลา (Full time – 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป) ในสถาบันที่ได้รับการรับรอง SEVP certified
การยื่นวีซ่า ต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และเข้ารับการสัมภาษณ์
การทำงาน ไม่ได้รับสิทธิให้ทำงาน หากเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอื่น ที่ได้รับอนุญาต สามารถทำงานได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
สามารถทำงานในวิทยาเขตที่ทำการศึกษาอยู่ได้
หากต้องการทำงานนอกวิทยาเขต จะต้องได้รับอนุญาตจาก International Student Office ของทางสถาบันก่อน ซึ่งการขอทำเรื่องทำงานนอกวิทยาเขตนั้น จะสามารถทำได้ หลังจากที่ผ่านการเรียนในภาคเรียนแรกไปแล้ว โดยการทำงานดังกล่าว จะต้องเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนด้วย อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติเป็นขั้นตอนจากทั้ง International Student Office ของสถาบันที่เรียน และ USCIS (หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา)

back-to-menu

วีซ่านักเรียน แคนาดา (Canada Student Visa)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนแคนาดา

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 10 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรที่เรียน โดยระยะเวลาของวีซ่าจะระบุอยู่ในเอกสารที่ทางสถานทูตแคนาดาออกให้ และจะยืนยันวันที่อยู่ในประเทศแคนาดาได้ จากตอนเข้าประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่แคนาดา จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและออก Student Permit ให้
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ เข้าได้ตามวันที่วีซ่าระบุไว้
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มล่าสุดและต้องมีบาร์โค๊ดในใบสมัครด้วย
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,500 บาท
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 หรือ ระบบออนไลน์
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 6 เดือน และจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่น
การยื่นวีซ่า ควรไปด้วยตัวเอง
การทำงาน เฉพาะหลักสูตรในสถาบันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอ Work Permit เพื่อทำงานได้ (โดยสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระหว่างที่เรียน และทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมง ในช่วง School Break)

back-to-menu

วีซ่านักเรียน นิวซีแลนด์ (New Zealand Student Visa)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์

ช่วงระยะเวลาพิจารณา 7 – 30 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ชำระเงินไป สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า Student Visa Application และ Financial Undertaking for a Student
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 7,600 บาท + ค่าบริการศูนย์ยื่นวีซ่า (ตัวแทนสถานทูต) 890 บาท
สถานที่ยื่นวีซ่า New Zealand Visa Application Centre 140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง หรือมอบหมายให้้คนอื่นไปยื่นวีซ่าแทนได้
การทำงาน สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ลงเรียนในหลักสูตรที่มีการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือ
2. ระหว่างช่วงวันหยุดคริสต์มาส และวันหยุดปีใหม่ หากนักเรียน เรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา และเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน หรือ
3. สามารถทำงานได้ 20 ช.ม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างภาคเรียน  และเป็นนักเรียนเต็มเวลา โดยศึกษาอยู่ในสถาบัน Private Training Establishment or Tertiary Institution และเข้าเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ
4. สามารถทำงานได้ 20 ช.ม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างภาคเรียน  และเป็นนักเรียนเต็มเวลา ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับคะแนนในกลุ่มของ Skill Migrant หรือ
5. นักเรียนที่ลงเรียนในระดับเกรด 12 หรือ 13 โดยได้รับใบอนุญาตจากทางสถาบัน และจากทางผู้ปกครอง หรือ
6. เรียนแบบเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในสถาบัน Private Training Establishment or Tertiary Institution และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องได้รับทราบว่า จุดมุ่งหมายในการไปเรียน คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และต้องมีผลสอบ IELTS Overall Band Score ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (แบบ General หรือ Academic ก็ได้) หรือ
7. เรียนในระดับ Tertiary ในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ด้วยการเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ในโครงการ

back-to-menu

วีซ่านักเรียน ฝรั่งเศส (France Student Visa)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนฝรั่งเศส

ช่วงระยะเวลาพิจารณา ประมาณ 20 วันทำการ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวภาษาฝรั่งเศส
แบบฟอร์ม OFII (French Office for Immigration and Integration)
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลของผู้สมัครวีซ่านักเรียนระยะยาว
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,808 + 1,150 (4,950 บาท)(1,150 คือ ค่าบริการของศูนย์ TLScontact)
สถานที่ยื่นวีซ่า ศูนย์ TLScontact 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง หรือมอบหมายให้คนอื่นไปยื่นวีซ่าแทนได้
การทำงาน สามารถทำงานเป็นแบบ part-time ได้สูงสุด 964 ชั่วโมงต่อปี

back-to-menu

วีซ่านักเรียน สวิตเซอร์แลนด์ (วีซ่านักเรียนสวิส, Switzerland Student Visa)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์

ช่วงระยะเวลาพิจารณา ประมาณ 8 สัปดาห์
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 6 เดือน, 1 ปี ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,670 บาท
สถานที่ยื่นวีซ่า สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เลขที่ 35 ถนนวิทยุเหนือ
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง (มีการสัมภาษณ์)
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

วีซ่านักเรียน อิตาลี (Italy Student Visa)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนอิตาลี

ช่วงระยะเวลาพิจารณา โดยส่วนใหญ่ พิจารณาภายใน 90 วัน
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 6 เดือน, 1 ปี ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,200 บาท
สถานที่ยื่นวีซ่า สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย อาคาร CRC All Seasons Place ชั้น 27
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง (มีการสัมภาษณ์)
การทำงาน ห้ามทำงาน

back-to-menu

วีซ่านักเรียน เยอรมัน (Germany Student Visa)

เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนเยอรมัน

ช่วงระยะเวลาพิจารณา โดยส่วนใหญ่ พิจารณาภายใน 6 สัปดาห์
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 6 เดือน, 1 ปี ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 บาท
สถานที่ยื่นวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้
วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 3 เดือน
การยื่นวีซ่า ตัวเอง (มีการสัมภาษณ์)
การทำงาน สามารถทำงานได้ 120 วันสำหรับการทำงานแบบเต็มวัน หรือ 240 วันสำหรับการทำงานครึ่งวัน ต่อ 1 ปี

back-to-menu

 

External Link : สมัครงาน หางาน

หากต้องการหาข้อมูลอื่น ๆ ของวีซ่านักเรียน สามารถดูได้ที่

back-to-top

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. Exo-l says:

  นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี ขอวีซ่าอะไรครับ
  เเล้วเที่ยวประเทศใหนในยุโรปได้บ้างแบบที่ไม่ต้องขอวีซ่า

  • Exo-l says:

   ประเทศฝรั่งเศสน่ะครับ

  • educatepark_europe says:

   นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี ขอวีซ่านักเรียนค่ะ

   วีซ่านักเรียนสามารถท่องเที่ยวในประเทศแถบเชงเก้นได้อยู่แล้วค่ะ

 2. Armarm says:

  เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี นี่ ขอวีซ่าอะไรครับเเล้วสามารถเที่ยวต่างประเทศใหนได้บ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่าในยุโรป

  • adminvisa says:

   ส่วนใหญ่เป็นวีซ่านักเรียนครับ และถ้าเราได้รับสิทธิให้เข้าประเทศในสถานะนักเรียนก็สามารถท่องเที่ยวในเขตเชงเก้นได้ครับ

 3. อนุชา says:

  มีข้อมูลวีซ่านักเรียนของแอฟริกาใต้ป่าวคับ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่น

  • adminvisa says:

   ไม่มีครับ คงต้องหาข้อมูลจากเว็บไซด์สถานทูตดูครับ

 4. ศุภสราพร says:

  มีแฟนอยู่อิตาลีคะ ตอนนี้ขอวีซ่าท่องเที่ยวมาครั้งแรก 27 วัน ตอนนี้ต้องการขอวีซ่าระยะยาวเพื่อ เรียนภาษาคะ เกิน 3 เดือน โรงเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียน เดือนกันยายน แต่มีกำหนดกลับไทย 14 สิงหาคม สามารถขอวีซ่าเพื่อเรียนกลับมาอิตาลีเลยได้มั้ยคะ หรือต้องลงทะเบียนเรียนก่อนถึงกลับไปขอวีซ่า เพราะโรงเรียนเปิด ตุลาคมคะ และต้องการพาลูกสาวไปอยู่อิตาลีด้วยคะ อายุ 5 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด แฟนเป็รคนจ่ายและประกันให้คะ แฟนเป็นหมออยู่โรมคะ ต้องทำไงบ้างคะ ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าเท่าไหร่คะ สำหรับแม่และลูก

  • educatepark_europe says:

   กรณีนี้คุณต้องติดต่อสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยโดยตรงค่ะ เบอร์โทร (+66) 02 250-4970

 5. Dusit says:

  สวัสดีครับ คือผมอยากไปเรียนต่อ ป.โท ที่ออสเตรเลีย แต่อยากพาภรรยากับลูกไปด้วย(เป็นกำลังใจ อยากอยู่ด้วยกันครับ) อยากทราบว่าได้หรือเปล่าครับ แล้วผมอยากให้ลูกเรียนที่โน้น คือตอนนี้ลูกผมอายุ 2 ขวบเอง เข้าเรียนเหมือนโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์เลี้ยงเด็กเหมือนในบ้านเรามีไหมครับ ถ้ามี ค่าใช้จ่ายแพงหรือเปล่าครับ ส่วนภรรยาผมว่างๆก็อาจให้เค้าทำงานบ้างได้ไหมครับ แล้ววีซ่าของภรรยากับลูกจะเป็นลักษณะไหนครับ

  ปล.พอดีเคยอ่านเจอในเว็บพันทิพแต่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าที่จะพาลูกเมียไปได้ด้วย อ้อ และเค้าบอกอีกว่าถ้าเรียนโทแล้วพาลูกเมียไปด้วย ลูกสามารถเรียนฟรี อันนี้จริงเปล่าครับ (ยาวหน่อย) ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  • admin says:

   พาไปด้วยได้ถ้าเงินถึงเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดครับ ซึ่งต้องบอกว่า ใช้เงินสนับสนุนค่อนข้างเยอะครับ ถ้าจะไปทั้ง 3 คน
   ส่วนเรื่องเรียนของบุตร ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันที่เรียนครับ ว่ามีทุนตรงนี้ให้หรือไม่ ซึ่งคิดว่าค่อนข้างยากครับ

 6. Pichamon says:

  อยากทราบว่า วีซ่านักเรียนสวิส ขอต่อได้นานสุดกี่ปีคะ?
  เพราะตอนนี้อยู่เจนีวา กะลังเข้าปีที่ 2
  เลยอยากทราบว่าอยู่นานสุดได้กี่ปี ละจะต้องอยู่เกิน 5 ปีหรือเปล่าถึงจะเป็นคนของสวิส ?
  ขอบคุณคะ

  • educatepark_europe says:

   วีซ่านักเรียนสวิส Permit ส่วนใหญ่ขอต่อได้ปีต่อปีค่ะ ตอนนี้ 5 ปี ไม่ได้เป็นคนของสวิสนะคะ ต้องนานกว่านั้นค่ะและยากกว่าในอดีตมาก ๆ ยกเว้นว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะตามที่ประเทศต้องการค่ะ แนะนำว่าเรื่องประชากรต้องสอบถามที่ Canton โดยตรงค่ะ

 7. นุ้ย says:

  แนะนำหน่อยได้ไหมคะ อยากจะไปอยู่กับแฟนที่สวิสซักระยะนึง แต่ยังคิดอยู่ว่าจะขอวีซ่าแบบไหนดี ไปโน้นทั้งทีก็ไม่อยากอยู่เฉยๆ อยากเรียนภาษาครอสสั้นๆไปด้วย อยากทำงานด้วย แต่มาเห็นข้อห้ามทำงานแล้วเศร้าเลย ขอคำแนะนำเรื่องวีซ่าด้วยนะคะ

  • educatepark_europe says:

   ต้องขอวีซ่าเยี่ยมเยือนค่ะ (ไม่เกิน 90 วัน) และห้ามทำงานค่ะ

 8. ไอซ์ says:

  สวัสดีค่ะ จะไปเรียนภาษาระยะสั้น สามเดือน ที่อิตาลี
  จะสามารถขอวีซ่าได้ไหมค่ะ คือจะลาออกจากงาน ไปเรียน
  แล้ววีซ่านักเรียนจะเดินทาง ไปประเทศอื่นระหว่างสามเดือนได้ไหม
  หรือต้องขอเชงเก้นต่างหากค่ะ

  • educatepark_europe says:

   เรียนภาษาระยะสั้น 3 เดือนต้องขอวีซ่าเชงเก้น จุดประสงค์เพื่อการไปเรียนนะคะ ดังนั้นสามารถเดินทางไปประเทศในแถบเชงเก้นได้ค่ะ

 9. นิรภัฎ บุญเทียม says:

  ขอถามหน่อยครับ ตอนนี้ผมเป็นนักเรียนเเลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศเยอรมนีครับ เเล้วต้องการจะไปเที่ยวอังกฤษประมาณ 3-4 วัน อย่กทราบว่าต้งทำวีซ่าไหมครับ ถ้าต้องทำวีซ่าพอทราบลายละเอียดบ้างไหมครับ เพราะผมถามคนที่นี่บางคนบอกว่าต้อบทำวีซ่า ส่วนบาบคนบอกว่าไม่ต้องทำครับ ผมสับสนอยู่ ขอบคุณครับ

  • educatepark_europe says:

   ทำวีซ่าค่ะ ให้น้องติดต่อ TLS UK ที่อยู่ในประเทศเยอรมนีโดยตรงนะคะ ซึ่งอยู่ในเมือง Berlin / Dusseldorf / Munich ค่ะ

 10. นงลักษณ์ says:

  สวัสดีคะ
  อยากทำวีซ่าไปเรียนสายอาชีพแต่อยู่เมืองไทยมีญาตอยู่ที่เยอรมัน
  ตอนนี้อายุ 29 ปี ไม่รู้จะมีวิธีช่วยหรือแนะนำไหมคะ อยากไปอยู่ที่โน้นคะ สอบ A1 ไว้แต่ก็หมดอายุไปแล้ว ผ่านไปหลายปีไม่ได้ใช้ ( หรือวีซ่าอื่นก็ได้อยากไปอยากได้คำแนะนำ)
  ขอบคุณคะ

  • educatepark_europe says:

   กรณีถ้าจะทำวีซ่านักเรียน เรียนต่อที่เยอรมนี ต้องได้ระดับภาษาเยอรมันที่ B1 ขึ้นไปค่ะ

 11. pinyada says:

  ขอวีซ่านักเรียนค่ะทางเอเจนท์รวบรวมเอกสารยื่นขอวีซ่าแต่เขาบอกว่าจะต้องยื่นให้ อิมเมเกชั่น ตรวจสอบก่อนแล้วค่อยยื่นสถานทูตเหรอค่ะพอดีเขาทำเรื่องที่ออสเตเรียนะค่ะเลยไม่เข้าใจกลัวโดนหลอกนะค่ะถ้าเป็นแบบนี้กี่วันเราถึงได้ตรวจโรคค่ะขอบคุณค่ะ 

  • adminvisa says:

   โดยปกติ ใบสมัครขอวีซ่า รวมถึงเอกสารต่าง ๆ จะยื่นให้สถานทูตออสเตรเลีย พิจารณาเท่านั้นครับ หรือกรณียื่นที่ออสเตรเลีย โดยปกติจะใช้การยื่นออนไลน์แทนครับ

 12. siriwan says:

  สวัสดีค่ะ สอบถามเรื่อง วีซ่านักเรียนระยะยาวของฝรั่งเศสค่ะ
  ตอนนี้หนูได้ใบตอบรับจากทางมหาลัย ยืนยันการลงทะเบียนเรียนภาษา 2 เทอม และจะเปิดเทอมแรกวันที่ 2 กันยายน 2015 นี้
  หนูอยากจะถามพี่ๆว่า กับวีซ่านักเรียนที่หนูจะขอ หนูสามารถเดินทางไปฝรั่งเศสได้ก่อนกี่วันก่อนที่จะเปิดเทอม (โดยไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว) ขอบคุณคะ

  • educatepark_europe says:

   ขึ้นกับน้องระบุไปในวันเดินทาง และเอกสารที่พักของน้องค่ะ ถ้าน้องจะไปก่อน 2 สัปดาห์ น้องก็ระบุไป และยื่นเอกสารที่พักเข้าไปด้วยค่ะ สถานทูตก็จะอนุมัติให้เราโดยดูจากวันที่เราจะไปถึงค่ะ

 13. alynn says:

  รบกวนสอบถามเรื่องการขอวีซ่าเยอรมันค่ะ

  ต้องการวีซ่า 3เดือนในเยอรมัน ไม่ทราบต้องลงคอร์สเรียนภาษาเยอรมันกี่เดือนคะ

  จริงๆต้องการเรียน 1-2เดือน
  แล้วเวลาอีก1เดือนก็เที่ยวน่ะค่ะ

  ตอนนี้กำลังรอศึกษาต่อโท ที่เยอรมันค่ะ
  เปิดเทอมเดือน ตค แต่ อยากไปเที่ยวก่อน
  ช่วยแนะนำด้วยนะคะว่าขอวีซ่าประเภทไหนดี

  ขอบคุณค่ะ

  • educatepark_europe says:

   เราคุยกันทางโทรศัพท์แล้วนะคะ สรุปคือต้องเขียน Letter แจ้ง Plan เข้าไปนะคะ ก็อาจจะเรียนภาษาเยอรมันสัก 1-2 เดือนก็ได้ค่ะ

 14. Saithan says:

  อยากถามว่าช่วงปิดเทอมจะเอาลูกสาวมาเที่ยวเยอรมันมีใบเชิญจากแฟนทางนี้อยากทราบว่าพ่อเขาต้องไปเช็นทีสถานทูตใหมค่ะ

  • educatepark_europe says:

   กรณีถ้าคุณพ่อยังเป็นผู้ปกครองอยู่ คุณพ่อจำเป็นต้องไปเซ็นต์ที่สถานทูตค่ะ กรณีถ้าไปไม่ได้ ต้องมีหนังสือยินยอมจากทางเขต/อำเภอค่ะ

 15. บรรจง says:

  อายุ 27 ปี เรียนภาษาและทำงานที่ออสเตรียมาแล้ว 1 ปี ต้องต่อวีซ่าปีที่2 กี่บาทเงินไทยและต้องต่อทุกปีปีละเท่ากันใช่หรือไม่รบกวนหน่อยขอบคุณล่วงหน้า

  • adminvisa says:

   ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (3 กุมภาพันธ์ 2558) อยู่ที่ 15950 บาทครับ
   ค่ายื่นผ่านตัวแทน VFS 600 บาทครับ

   วีซ่าออสเตรเลีย ไม่จำเป็นต้องต่ออายุปีต่อปี แต่ขึ้นอยู่กับอายุวีซ่า ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนด้วยครับ

 16. Jubjang says:

  คืออยากถามว่าถ้าจะไปเที่ยวเยอรมันในช่วงปิดเทอม สามารถไปได้ด้วยวิธีใดบ้างคะแล้วสามารถทำงานได้มั้ย และต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ขึ้นคะ

  • educatepark_europe says:

   น้อง jubjang คะ

   ขอเป็นวีซ่าเชงเก้น ไม่สามารถทำงานได้ค่ะ เงินในบัญชีต้องมีครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวค่ะ ทั้งในส่วนของค่าเดินทาง ค่ากินอยู่ และ Pocket Money ค่ะ

 17. pook says:

  สอบถามเรื่อง วีซ่านักเรียนระยะสั้นของอังกฤษคะ คือจะไปเรียนสามเดือน สั้นๆ เเต่กังวลเรื่องวีซ่าคะ เพราะพึ่งเรียนจบปีสี่ จะไปช่วงรอรับปริญญา เเล้วเรื่องสเตจเมนนี่ก็กังวลคะ คือที่บ้านไม่ค่อยทำอะไรผ่านบัญชีเลยคะ ทำยังไงดีคะ

  • admin says:

   ถ้าเป็นลักษณะเงินค้างในบัญชี ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีมา ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาครับ

 18. ซัน says:

  มาเรียนที่เยอรมันอยากถามว่า วีซ่านักเรียน นี่ไปประเทศไหนได้บ้างคับ

  • admin says:

   ถ้าได้ Resident Permit สามารถเดินทางในเขตเชงเก้นได้ครับ

 19. kik says:

  ถ้าไปเรียนภาษาอังกฤษที่ UK มากกว่า 1 ปี สามารถทำงานได้มั้ยคะ

 20. fay says:

  กรณีต้องการเข้าก่อนมากกว่า 30 วัน โดยมีแค่ f1 แต่ไม่มี ท่องเที่ยว จะทำยังไงดีคะ จองตั๋วจะเดินทางแล้วด้วย ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

  • admin says:

   ไม่ได้ครับ ถ้าจะเข้าก่อน 30 วัน ต้องถือวีซ่าท่องเที่ยวคู่กับวีซ่านักเรียนครับ

 21. Panida says:

  กรณีต้องการเข้าก่อนมากกว่า 30 วัน โดยวีซ่าท่องเที่ยว และมีวีซ่านักเรียนอยู่ด้วย
  จะต้องเรื่อง Exchange Visitor status พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียม หลังจากนั้น รอการอนุมัติการเปลี่ยนสถานะ
  ทำที ไหน ยังไงค่ะ

  • admin says:

   ติดต่อ Student Service Department ของสถาบันนั้น ๆ เพื่อขอข้อมูลจะดีที่สุดครับ เพราะทางสถาบัน จะเป็นผู้แจ้งสถานะของเรากับทางตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วครับ

 22. chanida says:

  ช่วยแนะนำสถาบันในสวิตเซอร์แลนด์ให้หน่อยได้ไหนค่ะ

 23. chanida says:

  เอ่ออยากสอบว่าถ้าต้องการไปเรียนมัธยมปลายที่สวิสเซอร์แลนด์จะสามารถติดต่อโรงเรียนและการทำวีซ่ายังไงค่ะ

 24. ก้อย says:

  อยากจะสอบถามเกี่ยวกับวีซ่า f1 ค่ะ ถ้าเลิกเรียนกลางเทอม นานเท่าไหร่จะถูก termination จากโรงเรียน
  และจะสามารถอยู่ได้นานสูงสุดกี่วันก่อนกลับไทย โดยไม่คิดว่าจะกลับมาเรียนและโดยทีไม่ผิดกฎหมายค่ะ

  • admin says:

   ตามกฎคือ 5 เดือนครับ แต่ในความเป็นจริงขึ้นอยู่กับว่า เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนได้รายงานสถานะการขาดเรียนเกินกำหนดของเราเมื่อไหร่มากกว่า ซึ่งตรงนี้มักจะผูกอยู่กับประวัติ SEVIS ที่เราชำระเงินไปตอนทำ วีซานักเรียนF1 ครับ ถ้าจะหยุดเรียนจริง ๆ แนะนำให้แจ้งสาเหตุกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินเรื่องลาออกให้เรียบร้อย จะเป็นประโยชน์มากกว่าครับ ซึ่งถ้ามีเหตุผลสนับสนุนที่ดีพอ ก็มีโอกาสกลับไปเรียนที่อเมริกาได้ใหม่ครับ แต่หากเหตุผลไม่ดีพอ โอกาสกลับไปใหม่ ต้องบอกว่าค่อนข้างยากครับ