เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา

เรียนต่ออเมริกา » หน้านี้ อธิบาย ข้อมูลโดยสรุปของการ เรียนต่อที่อเมริกา และข้อมูลโดยทั่วไป ของอเมริกา ซึ่งสามารถกดลิงค์อ่านต่อในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดทั้งหมดได้

 

เรียนต่ออเมริกา

 

เรียนภาษาที่อเมริกา

ขั้นตอนการไปศึกษาต่อที่อเมริกา

จากรูปด้านบน สามารถแจกแจงขั้นตอนโดยละเอียดในการทำเรื่องไป เรียนต่ออเมริกา ได้ดังนี้

 1. เลือกสถาบัน หลักสูตร และเมืองที่ต้องการ เรียนต่ออเมริกา หลังจากนั้น กำหนดระยะเวลาเรียน และวันเริ่มเรียนที่เหมาะสม ซึ่งควรเตรียมเวลาเผื่อไว้อย่างน้อย 2 เดือน เนื่องจากมีขั้นตอนการส่งเอกสาร จากสถาบันที่เราเรียนต่ออเมริกา หรือสถาบันสอนภาษา ซึ่งต้องส่งเอกสารตัวจริงมาที่ไทย ขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์วีซ่า ขั้นตอนการจองที่พัก และการเตรียมของให้พร้อมก่อนวันเดินทางด้วย
 2. เตรียมเอกสาร ที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน เพื่อเป็นใบผ่านในการไปเรียนต่ออเมริกา โดยทางบริษัทจะจัดส่ง Checklist รายการเอกสารให้ เพื่อสะดวกสำหรับนักเรียนในการจัดเตรียม เมื่อนักเรียนเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางมาที่บริษัท หรือจัดส่งเอกสารมาให้ทางบริษัทช่วยประเมินให้ก่อนว่า มีโอกาสที่วีซ่าจะผ่านมากน้อยเพียงใด หรือยังต้องการเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อช่วยให้ การขอวีซ่าอเมริกาของนักเรียนนั้น มี % ผ่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 3. สมัครเรียน ชำระค่าสมัครเรียนและค่ามัดจำให้ทางสถาบันที่นักเรียนตั้งใจจะไป ศึกษาต่ออเมริกา โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่า จะมอบหมายให้ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการโอนเงินให้ หรือเลือกที่จะโอนตรงไปที่สถาบันเองก็ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยส่วนใหญ่จะรวมค่าออกเอกสาร I-20 ไว้แล้ว (I-20 เป็นเอกสารสำคัญในการขอ วีซ่าอเมริกา ประเภท วีซ่านักเรียน F1 หากไม่มีเอกสารฉบับนี้ จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียน F1 ได้) โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ มีเงื่อนไขที่ควรทราบ ดังนี้
  3.1) ค่าสมัคร เรียนต่ออเมริกา และค่าออกเอกสาร I-20 สถาบันจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี ไม่ว่า วีซ่า จะผ่านหรือไม่ก็ตาม
  3.2) ค่ามัดจำค่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องชำระ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบัน โดยเงินส่วนนี้ จะได้รับคืน หาก โดนปฏิเสธวีซ่า
 4. ชำระค่า SEVIS FEE (ค่า SEVIS คือเงินค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนที่ไป เรียนต่ออเมริกา ที่ต้องชำระให้กับทางรัฐบาล) โดยการชำระค่า SEVIS สามารถชำระได้ 2 ทาง คือ
  4.1) ทางสถาบันเรียกเก็บพร้อมกับค่าสมัครในข้อ 3
  4.2) ชำระเองในภายหลัง โดยต้องใช้บัตรเครดิตในการทำรายการ ซึ่งหากนักเรียนไม่มีบัตรเครดิต ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการชำระให้

» » อ่านต่อในหัวข้อ เรียนต่ออเมริกา

 

 

เรียนต่อที่อเมริกา

 

เรียนภาษาที่อเมริกา

ประเทศอเมริกา มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษอยู่มากมาย มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและของเอกชน หลักสูตรที่เปิดสอนโดยส่วนใหญ่เรียกว่า Intensive English Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่ออเมริกาหรือที่สถาบันของประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเริ่มเรียนในหลักสูตรนี้

วีซ่าสำหรับ ศึกษาต่ออเมริกา

สำหรับนักเรียนไทยนั้น ไม่ว่าจะมาเรียนที่อเมริกาหลักสูตรอะไรก็ตาม จะต้องขอวีซ่าก่อน ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าอเมริกาประเภท F-1 หรือ วีซ่านักเรียนF1 หรือหากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ก็ต้องมี วีซ่านักเรียนประเภท J-1 ก่อน จึงจะสามารถเดินทางมาศึกษาต่อที่อเมริกาได้ ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วีซ่านักเรียนอเมริกา

ปีการศึกษา หรือ ภาคการศึกษา (Academic Year)

ในประเทศอเมริกา นั้น จะแบ่งปีการศึกษาออกเป็นหลายระบบ ระบบที่นิยมใช้มากที่สุด ก็คือระบบ Semester ซึ่งจะคล้ายกับระบบที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ในระดับอุดมศึกษา

ระบบต่าง ๆ มีชื่อและรายละเอียด ดังนี้

1. ระบบ Semester ใน 1 ปีการศึกษา จะประกอบด้วย 2 Semesters ซึ่งยาวประมาณ Semester ละ 16 สัปดาห์ และ ภาคเรียนระยะสั้นในช่วง Summer เรียกว่า 1-2 Summer Sessions ซึ่งแต่ละช่วงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

* Fall Semester เปิดเรียนประมาณปลายเดือนสิงหาคม – กลางเดือนธันวาคม
* Spring Semester เปิดเรียนประมาณต้นเดือนมกราคม – เดือนเมษายน
* Summer Session เปิดเรียนประมาณกลาง เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม (บางครั้งช่วง Summer จะแบ่งครึ่ง เป็น 2 ช่วงสั้น ๆ )

2. ระบบ Trimester ใน 1 ปีการศึกษา จะประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา ดังนี้

* First Trimester เปิดเรียนประมาณ เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
* Second Trimester เปิดเรียนประมาณเดือนมกราคม – เดือนเมษายน
* Third Trimester เปิดเรียนประมาณ เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม

3. ระบบ Quarter ใน 1 ปีการศึกษา จะประกอบด้วย 4 Quarter แต่ละ Quarter จะเปิดเรียนประมาณ 10 สัปดาห์ คือ

* Fall Quarter เปิดเรียนประมาณกลางเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
* Winter Quarter เปิดเรียนประมาณเดือนมกราคม – กลางเดือนมีนาคม
* Spring Quarter เปิดเรียนประมาณกลางต้นเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถุนายน
* Summer Quarter เปิดเรียนประมาณกลางเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม

4. ระบบ 4-1-4 ใน 1 ปีการศึกษา จะประกอบด้วย 2 ภาคเรียนใหญ่ และคั่นกลางด้วยภาคเรียนสั้น ๆ 1 เดือน เพื่อให้นักศึกษาไป ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือออก Field Trip ซึ่งภาคเรียน 1 เดือนนี้ มีชื่อเรียกว่า Interim ระบบ 4-1-4 นี้ เป็นระบบใหม่ที่มีใช้อยู่ในสถานศึกษาที่ อเมริกา ประมาณ 8% ซึ่งประกอบด้วย

* Fall Semester เปิดเรียนประมาณปลายเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
* Interim ช่วงเดือนมกราคม (1 เดือน)
* Spring Semester เปิดเรียนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม

» » อ่านต่อในหัวข้อ เรียนภาษาที่อเมริกา

 

 

ศึกษาต่ออเมริกา ข้อมูลอเมริกาที่ควรทราบ

 

อเมริกา – สหรัฐอเมริกา (USA.)

ประเทศอเมริกา เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ เทคโนโลยีและระบบการเงิน คนส่วนใหญ่นิยมไปศึกษาต่อประเทศอเมริกา เนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การไปเรียนต่อประเทศอเมริกา ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการขอวีซ่าประเทศอเมริกา ไม่ได้ยากนัก การขอวีซ่าอเมริกา ถ้าผู้ขอมีความพร้อมทั้งในเรื่องของเอกสาร และ การเตรียมตัวสัมภาษณ์  วีซ่าก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดี

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States of America) มีประชากรประมาณ 245 ล้านคน มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐ คำว่า “รัฐ” หมายถึง 1 ใน 50 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีอิสระในการปกครองตนเอง มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลติดต่อกัน 48 มลรัฐ ทิศเหนือจรดประเทศแคนาดา ทิศใต้จรดประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก ทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันตก ทิศตะวันออกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มลรัฐที่ 49 คือ อลาสกา อยู่ติดกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาและมลรัฐ ที่ 50 คือ ฮาวาย อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ประมาณ 3,787,319 ตารางไมล์ (เทียบได้ 18 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย)

ประเทศอเมริกา

การแบ่งภูมิภาค

 1. New England ประกอบด้วยรัฐ Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island
 2. The Middle Atlantic ประกอบด้วยรัฐ New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland
 3. The South ประกอบด้วยรัฐ Virginia, West Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, และพื้นที่บางส่วนของรัฐ Missouri, Oklahoma และ Texas ฝั่งตะวันออก
 4. The Midwest ประกอบด้วยรัฐ Ohio, Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, Minnesota, Iowa, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, และพื้นที่บางส่วนของรัฐ Missouri และ Colorado
 5. The Southwest ประกอบด้วยรัฐ Texas ฝั่งตะวันตก ตอนใต้ของรัฐ Oklahoma, New Mexico, Arizona, Nevada และ California ตอนใต้
 6. The West ประกอบด้วยรัฐ Colorado ฝั่งตะวันตก, Wyoming, Montana, Utah, California, Idaho, Oregon, Washington, Nevada ฝั่งเหนือ, Alaska และ Hawaii

แผนที่ประเทศ อเมริกา แยกตาม รัฐต่าง ๆ (ภาษาอังกฤษ)

เรียนภาษาที่อเมริกา

» » อ่านต่อในหัวข้อ อเมริกา

 

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

 1. วันดี สัญญนาค says:

  สอบถามเรื่อวไปเรียนภาษาที่ honolulu hawaii

  • พี่อาร์ต says:

   ได้ค่ะ สนใจจะเรียนกี่สัปดาห์และดูสถาบันที่ไหนไว้หรือยังคะ มีที่พักแล้วหรือยังคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>