Untitled Document
     
Untitled Document


เรียนภาษาอังกฤษ เพียง
A$ 165 ต่อสัปดาห์
เมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์
เพียง A$ 3,960
(ประมาณ 126,720 บาท)
เท่านั้น ...
Kingsway Institute
สถาบันใหม่ มาตรฐานสูง
ราคาประหยัดเพียง
A$180.00 ต่อสัปดาห์
Mercury Colleges
เรียนภาษาอังกฤษ + ทำงาน
ที่ถูกที่สุดในออสเตรเลีย
เพียง A$165 ต่อสัปดาห์
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี
ใกล้กับ Bondi Beach
Strathfield College
เรียนภาษาอังกฤษ เพียง
A$ 175/week
ทุกหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของ Australian
Quality Training
Framework
Lloyds

เรียน General English
ที่คุ้มค่าที่สุด เพียง A$ 165
ต่อสัปดาห์ ฟรีค่าสมัคร
เมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์
เพียง A$ 3,960
(ประมาณ 126,720 บาท)
เท่านั้น
...
Cambridge
ABC Study Group
Greenwich Collegeเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่หลากหลายและมีมาตรฐานสูง
ใจกลางเมือง Sydney
Elsis
ที่ ELSIS นักเรียนจะได้รับ
ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน
กับเพื่อนต่างชาติทั่วโลกด้วย
ราคาเพียง A$180 / week
เรียน 24 สัปดาห์ เพียง
138,240 บาท
Carrick Institute of Education
เรียนภาษาอังกฤษในเมือง
ที่มีชีวิตชีวาที่สุด กับสถาบัน
ที่มีคุณภาพ ดำเนินการสอน
มากว่า 2 ทศวรรษ
ทำให้ภาษาอังกฤษพัฒนา
อย่างแน่นอน ราคาต่อสัปดาห์
เพียง A$190/week
ABILITY Education
เรียนภาษากับสถาบันคุณภาพสูง
ABILITY Education
จะช่วยให้ภาษาของนักเรียน
พัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมั่นใจ พร้อมทำกิจกรรม
หลากหลายกับเพื่อนต่างชาติ
ที่มาจากที่ต่างๆทั่วโลก
Sydney English Academy

เรียนภาษาอังกฤษ
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเต็มที่
คนไทยน้อยมาก
อยู่ห่างจากชายหาด Manly
เพียง100 เมตร
ราคา A$ 220 ต่อสัปดาห
Metro English College

เรียน General English
A$ 220 ต่อสัปดาห์
ลงทะเบียนเรียน 24 สัปดาห์
ราคา A$ 5,280
(ประมาณ 168,960 บาท)
KaplanAspect

เรียนภาษากับด้วยคุณภาพที่
คุ้มราคาไม่ว่าหลักสูตรภาษา
หรือหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมต่างๆ ที่จะทำให้เป้าหมาย
ของนักเรียนทุกคนเป็นความจริง
ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น

Navitas

Navitas สถาบันภาษา
คุณภาพสูง สามารถนำผล
คะแนนภาษาอังกฤษไปยื่น
เพื่อเรียนต่อ ป.ตรี หรือโท
ได้ในหลายมหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องสอบ IELTS
กรุณาสอบถามรายละเอียด
Step One College
เรียน General English
ราคา A$175 ต่อสัปดาห์
เรียน 24 สัปดาห์ A$4,200
(ประมาณ 134,400 บาท)
เรียน General English
ราคา A$235 ต่อสัปดาห์
เรียน 24 สัปดาห์ A$5,640
(ประมาณ 180,480 บาท)
TAFE

 

หลักสูตร General English
แบบเข้มข้น และได้ผล
อย่างแน่นอนกับสถาบัน
ระดับเกรด A

UTS:Insearch


ประสิทธิภาพสูงสุด รับรองผล
100% กับสถาบันเกรด A
INSEARCH หลักสูตร
General English และหลักสูตร
Intensive DEEP สำหรับ
ศึกษาต่อ University
Holmes Institute

 

The University of Canberra

 

 

 

ทำความรู้จัก TOEIC กันดีกว่า


TOEIC : Test of English for International Communication

เรื่องน่ารู้อื่น ๆ

ทำความรู้จัก TOEFL

ทำความรู้จัก TOEIC

TOEIC คืออะไร

TOEIC (The Test of English for International Communication) ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1979 โดย Educational Testing Service? (ETS?) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Princeton, นิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา


Toeic เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT


สำหรับเนื้อหาของการสอบ TOEIC จะเน้นที่ทักษะการฟัง (listening) และการอ่าน (reading) เป็นหลัก คะแนนที่ได้รับจากการสอบนั้นส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการสมัครงานสายการบิน งานโรงแรม การในสายบริการต่างๆ ในระดับนานาชาติ หรืองานออฟฟิสของบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


ประเภทของการสอบ

1. Classic TOEIC Test Administration
2. Redesigned TOEIC Test Administration (เริ่มใช้เดือนเมษายน 2551)
1. Classic TOEIC
 
ข้อสอบ Classic TOEIC จะประกอบด้วยคำถาม 200 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบทางด้านการฟัง 100 ข้อ (ฟังจากเทปที่อัดไว้) และการอ่าน 100 ข้อ ระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับการสอบแต่ละครั้ง
 

รายละเอียด

Section 1 ส่วนของการฟัง

 • Part I : Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ)
 • Part II : Question – Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
 • Part III : Short Conversations 30 Questions (บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)
 • Part IV : Short Talks 20 Questions (บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ)
 
Section 2 ส่วนของการอ่าน
 • Part V : Incomplete Sentences 40 Questions (ไวยากรณ์ Grammar 40 ข้อ)
 • Part VI : Error Recognition 20 Questions (วิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค 20 ข้อ)
 • Part VII : Reading Comprehensive 40 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)
 
 
ผลคะแนน
 

สำหรับการคิดคะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. ส่วนของการฟัง 5-495 คะแนน
 2. ส่วนของการอ่าน 5-495 คะแนน

  คะแนนเต็ม 990 คะแนน ซึ่งผลคะแนนที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานได้ 2 ปีนับจากวันที่สอบ
 
การสมัครสอบ TOEIC
 

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ TOEIC สามารถติดต่อขอสอบได้ทุกวันจันทร์ - เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ทำการของศูนย์ฯที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ สำหรับการสอบจะจัดเป็นวันละสองรอบ เวลา 9:00-11:30 น. และ 13:00-15:30 น. เป็นประจำ ผู้ที่ต้องการสอบสามารถ โทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061 ระหว่างเวลา 08:00 - 16:30 สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปจัดสอบให้นอกสถานที่ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบได้ตามความสะดวก ไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์

 
ผู้สอบ ควรโทรไปสอบถามและจองวันสอบก่อน เพราะบางครั้งที่นั่งสอบอาจจะเต็มได้
 
รายละเอียดที่ตั้ง Center for Professional Assessment (Thailand)

ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ TOEIC? Services
ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building)
ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2664 3131
แฟกส์ 0 2664 3122
E-mail : information@toeic.co.th
แผนที่ : Picture or PDF
 
ออฟฟิซสาขาเชียงใหม
4/11 ชั้น 3 อาคารนวรัฐ
4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่. 50000
โทรศัพท์ 0 5324 8208, 0 5330 6600
แฟกส์ 0 2664 3122
E-mail : toeicnorthern@toeic.co.th
แผนที่ : PDF
 
วันเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เว้นวันหยุดของทางศูนย์ (วันอาทิตย์และ วันหยุดดังนี้)
 
ศูนย์สอบย่อย
 • ขอนแก่น
 • โคราช
 • ลำปาง
 • ภูเก็ต
 • พิษณุโลก
 • สงขลา
 
ขั้นตอนของการลงทะเบียน
 

1. การจอง

 

ผู้ประสงค์จะเข้าทำการทดสอบควรจะทำการจองวันสอบอย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันที่ต้องการสอบ (จองได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์และไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น) และในบางครั้งที่นั่งสอบอาจจะเต็มในวันนั้น ๆ ซึ่งสามารถสอบถามวันที่สามารถลงทะเบียนที่นั่งสอบได้จากทางเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการจองวันสอบ

 
 1. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขในหนังสือเดินทางแทน)
 2. ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
 3. วัน เดือน ปี เกิด
 4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์
 5. วันที่ต้องการไปสอบ
 6. เวลาที่ต้องการสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปกติ แต่จะมีการแจ้งล่วงหน้า หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติมมากกว่านี้)
 

***หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สอบต้องการเลื่อนวันสอบ หรือยกเลิกการจอง จะต้องทำก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 1 วัน หากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมา จะมีผลให้การขอสอบในครั้งหน้าถูกคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 500 บาท

 
2. การลงทะเบียน (ในวันสอบ)
 
ผู้เข้าสอบควรถึงสถานที่สอบก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการการลงทะเบียน
 
3. สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย
 
บัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีใช้ใบเหลืองจำเป็นต้องติดรูปถ่าย) หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ห้ามมิให้ใช้สำเนาแทนตัวจริง
 
 
ค่าใช้จ่ายในการสอบ Classic TOEIC
 

- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2551 ราคาจะถูกปรับเป็น 1,200 บาท)

- ค่าจัดส่ง 50 บาท (ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งทาง EMS)

 
**หมายเหตุ 1. สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในขณะที่ชำระค่าลงทะเบียน และสามารถรับได้หลังจากที่ทำการสอบเสร็จ ทางศูนย์จะไม่ออกใบเสร็จอย่างเป็นทางการให้หลังจากเลยวันสอบไปแล้ว แต่จะออกใบเสร็จแบบไม่เป็นทางการให้แทน
2. หากไม่มาทำการสอบหรือมาไม่ทันตามที่นัดไว้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มในการขอสอบครั้งหน้าอีก 500 บาท
 
 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

 
 1. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ TOEIC กำหนดให้นั่งเท่านั้น
 2. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (เพจเจอร์ โทรศัพท์มือโทร) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
 3. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใด ๆ ที่ไม่จำเป็นติดตัวเข้าไปในห้องสอบ ทางศูนย์จะจัดที่ไว้สำหรับวางของ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ กับความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินที่ได้วางเอาไว้
 
ใบรายงานผลคะแนน
 

การรับผลสอบ สามารถขอรับได้ 3 ทางคือ

 
1. มารับด้วยตนเอง ทางศูนย์สอบจะไม่ส่งหรือแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ แฟกส์ หรืออีเมลล์
ผลการสอบจะออกหลังจากวันสอบ 1 วัน และเปิดให้ผู้เข้าสอบมารับผลคะแนนในเวลา 10:00 - 16:30 น. ทุกวันที่เปิดทำการ (ในกรณีที่สอบวันเสาร์ จะได้รับผลอบในวันอังคารหน้า)

 

2. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ซึ่งทางศูนย์จะคิดค่าบริการ 50 บาทสำหรับการจัดส่งในประเทศไทย และจะต้องดำเนินการเขียนชื่อ ที่อยู่ที่ต้องการเอง ทางศูนย์ไม่สามารถรับผิดชอบส่งให้ใหม่ได้ ในกรณีที่รายงานผลคะแนนไม่ถึงผู้รับ

 

3. ให้ผู้แทนมารับรายงานผลคะแนนแทน ซึ่งจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนในวันสอบของผู้สอบ

3.2 บัตรประชาชนของผู้สอบ (หรือหนังสือเดินทาง)

3.3 บัตรประชาชนของผู้มารับแทน (หรือหนังสือเดินทาง)

 
การขอรายงานผลคะแนนฉบับใหม่
 
ผู้สอบสามารถขอผลคะแนนใหม่เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่สอบ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทางศูนย์จะไม่ออกรายงานผลคะแนนให้
 
การร้องขอใบรับรองผลคะแนนใหม่ ต้องนำหลักฐานและแจ้งข้อมูลดังนี้
 
 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้สอบ
 2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ที่ไปขอแทน (ในกรณีที่ให้ผู้อื่นไปรับแทน)
 3. ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษของผู้สอบ
 4. แจ้งรายละเอียดวันสอบ และประเภทที่สอบ
 5. ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 ชุด

***หมายเหตุ หลังจากที่ทำเรื่องร้องขอและจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการอีก 2 วันทำการก่อนที่ผลรายงานจะออก ซึ่งสามารถรับได้ด้วยตนองหรือใช้บริการจัดส่งทาง EMS ก็ได้ (ไม่สามารถจัดส่งให้ทางโทรศัพท์ แฟกส์ อีเมล์หรือจดหมายได้)

 
 
 
2. Redesigned TOEIC Test Administration (เริ่มใช้ครั้งแรก 1 เมษายน 2551)
 
การสอบ Redesigned TOEIC จะเริ่มต้นใช้ก่อนในบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดที่ได้มีการกำหนดให้จัดสอบก่อน ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต ส่วนการเพิ่มสถานที่อื่น ๆ จะดูตามความเหมาะสมในภายหลัง
การสอบนี้จะจัดขึ้น 1 ครั้งต่อเดือนและมีการกำหนดวันสอบที่แน่นอน ซึ่งจะเป็นวันเสาร์ สำหรับในปีนี้ มีกำหนดการดังนี้
 
 • April 19, 2008
 • May 24, 2008
 • June 21, 2008
 • July 26, 2008
 • August 23, 2008
 • September 20, 2008
 • October 18, 2008
 • November 22, 2008
 • December 20, 2008
 

การจอง

 
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสอบจะต้องทำการจองอย่างน้อยล่วงหน้าสองอาทิตย์ก่อนสอบ เพื่อยืนยันวันสอบและที่นั่งสอบ การจองที่นั่ง สามารถจองได้ทางโทรศัพท์ ในวันและเวลาที่เปิดทำการ (จันทร์-เสาร์ 8.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดที่ทางศูนย์กำหนด) หรือผ่านทางอีเมล์ test_reservations@cpathailand.co.th หรือทางเว็บไซด์ http://www.cpathailand.co.th

***หมายเหตุ 1. การจองจะไม่ได้รับการรับรองจนกว่าค่าธรรมเนียมจะได้รับการชำระ การจองที่ไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากที่จองภายในระยะเวลา 10 วันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
2. ค่าธรรมเนียมสามารถชำระได้ด้วยตนเองที่ ออฟฟิซกรุงเทพ และสาขาเชียงใหม่ หรือชำระด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร (ผู้ชำระต้องรับผิดชอบค่าโอนเอง) หรือการสั่งจ่ายทางไปรษณีย์
 
ในการจอง ผู้เข้าสอบควรเตรียมข้อมูลต่อไปนี้
 
 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. หมายเลขบัตรประชาชน (เลขหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย)
 3. วัน เดือน ปี เกิด
 4. เบอร์ติดต่อ
 5. อีเมล์
 6. สถานที่สอบที่ต้องการ
 7. วันที่ต้องการสอบ
 8. วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
 
การเปลี่ยนวันสอบ และยกเลิก
 
 • ผู้สอบสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบได้ แต่ต้องดำเนินการก่อนถึงวันสอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งจะมีค่าดำเนินการ 500 บาท
 • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกวันสอบภานในระยะเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบ จะเสียค่าดำเนินการ 1000 บาท
 • หากไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้สอบไม่สามารถมาสอบตามวันที่กำหนดไว้ ทางศูนย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ
 
การออกใบรายงานผลคะแนน
 
จะใช้เวลาตรวจข้อสอบ 5 วันทำการนับจากวันที่สอบ หากต้องการรับด้วยตนเอง สามารถขอรับได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น. ในวันที่เปิดทำการ
 
เอกสารในการขอรับ
 1. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
 2. บัตรประชาชน
 3. บัตรประชาชนของผู้มารับแทน (ในกรณีให้คนอื่นมารับผล)
 
การจัดส่งรายงานผลทางไปรษณีย์ EMS
 
หากไม่สะดวกในการมารับเอง สามารถขอให้จัดส่งทาง EMS ได้ โดยสามารถทำเรื่องและจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากที่สอบเสร็จ โดยบอกกับทางเจ้าหน้าที่ สำหรับค่าธรรมเนียม EMS เท่ากับ 100 บาท
 
***หมายเหตุ ใบรายงานผลคะแนนจะเก็บรักษาไว้ให้ 90 วัน หากเลยกำหนดและยังไม่มีการไปรับรายงานผลคะแนนดังกล่าว ใบรายงานนั้น ๆ จะถูกทำลาย ซึ่งหากต้องการไปรับเอกสาร จะต้องร้องขอผลคะแนนใหม่ และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอ
 
รายละเอียดของใบรายงานผล
 

ประกอบด้วยตัวจริงและสำเนาหนึ่งชุดดังนี้
1. ใบรายงานผลคะแนน ซึ่งจะเป็นซองปิดผนึกของแต่ละคน

2. ใบรายงานผลคะแนนการฟังและการอ่าน ซึ่งจะมีรายละเอียดและอธิบายถึงผลคะแนน

***หมายเหตุ หากผู้สอบต้องการสำเนาอย่างเป็นทางการ สามารถยื่นฟอร์มการขอได้ที่ศูนย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 250 บาท และต้องใช้ระยะเวลาก่อนขอรับประมาณ 2 วันทำการ

 
ค่าใช้จ่ายของการสอบ Redesigned TOEIC
 
- ค่าธรรมเนียมในการสอบ 1,500 บาท
- ค่าจัดส่ง 100 บาท (ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งทาง EMS)
- ค่าขอสำเนาอย่างเป็นทางการ 250 บาทต่อ 1 รายงาน
 
ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC
 
 
TOEIC (Classic TOEIC)
New TOEIC (Redesigned TOEIC)
Part
Listening Comprehension Section 1
1
Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ) Photographs 10 Questions (รูปภาพ 10 ข้อ)
2
Question – Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ) Question-Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
3
Short Conversations 30 Questions (บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ) Conversations: 30 Questions (บทสนทนา 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)
4
Short Talks 20 Questions (บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ) Short Talks: 30 Questions (บทพูดคุย 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)
 
Reading Comprehension Section 2
5
Incomplete Sentences 40 Questions (ไวยากรณ์ Grammar 40 ข้อ) Incomplete Sentences: 40 Questions (ไวยากรณ์ Grammar 40 ข้อ)
6
Error Recognition 20 Questions (วิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค 20 ข้อ) Text Completion: 12 Questions
7
Reading Comprehensive 40 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ) Reading Comprehension: 48 Questions (มีบทความ 7-10 บทบทละ 2-5 คำถาม และบทความคู่ 4 คู่ คู่ละประมาณ 5 คำถาม)
     
 
สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC
 
 • เนื้อหาของการวัดผล
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ คือ 2 ชั่วโมง
  - การฟัง 45 นาที
  - การอ่าน 75 นาที
 • จำนวนของคำถาม 200 ข้อ
  - การฟัง : 100
  - การอ่าน : 100
 • ใช้กระดาษคำถามและใช้ดินสอในการสอบ
 • ระดับความยาก
 • ระดับคะแนนและการประเมินผล
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง ETS และ toeic.co.th
อัพเดทเมื่อ 10 มีนาคม 2551
Untitled Document
 
เมืองที่นิยมไปศึกษาต่อ
 
เกี่ยวกับออสเตรเลีย
ข้อมูลทางวิชาการ
ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย
ชีวิตในออสเตรเลีย
แนะนำสถาบันศึกษา
วีซ่า
บันเทิงเริงใจ
ภาษาน่าสนุก
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
พี่หัวโตโม้ให้ฟัง
FAQ
 
 


Package Course


ภาษาอังกฤษ
+
Diploma (2 ปี)
วีซ่า 2.5 ปี

ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วนักเรียน

เที่ยวเดียว(การบินไทย)

Sydney: 22,250

Melbourne: 21,880

Brisbane: 22,270

Perth: 18,590

ไป-กลับ(การบินไทย)

Sydney: 39,060

Melbourne: 38,475

Brisbane: 39,060

Perth: 32,790

more >>